waarneming

Keiem

archeologisch element
ID
988412
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988412

Beschrijving

Verspreid binnen het projectgebied werden sporen en vondsten uit de late volle middeleeuwen tot de Nieuwste tijd aangetroffen.
De oudste sporen manifesteren zich over het gehele projectgebied in de vorm van grachten, greppels, kuilen, een paalspoor en een mogelijke waterkuil. Op basis van de aangetroffen vondsten kan hun opvulling geplaatst worden rond het midden van de 12e en 1e helft van de 13e eeuw (1150-1250 n. Chr). De aanwezige grachten doen twee fases vermoeden waarbij de grachten van de 1e fase geïncorporeerd werden in het jongere verhaal zonder duidelijke oversnijdingen. Ze kunnen toegeschreven worden aan een landbouwexploitatie van de terreinen die mogelijks nadien verschuift in een jongere fase naar één van de op kaartmateriaal aanwezige hoeves met walgrachten. Dergelijk type van boerderijen kent hun oorsprong in de 13e eeuw waarbij evenwel niet is geweten in het geval hier als dit ook zo is. Jongere sporen die duiden op de exploitatie van de gronden in de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn niet geattesteerd.
Pas met de grote Oorlog van 1914-1918 zien we de aanwezigheid van bomkraters en twee niet ontplofte munities. Nadien worden de terreinen in gebruik genomen als weiland om dan rond het 3e kwart van de 20e eeuw in gebruik te worden genomen als voetbalplein. Restanten hiervan zien we vooral in de profielen door de aanleg van meerdere drainages en het inwerken van kalk in de bovenste 30 cm. Tot slot kunnen we nog de vermelding doen van eletriciteitskabels voor de infrastructuur (kantine en verlichting) die rondom het veld loopt.

De archeologische waarde en verwachting van de zone die door de geplande werkzaamheden zal verstoord worden, valt hoog in te schatten. Ze bevinden zich evenwel buiten de grenzen van de bodemimpact waardoor ze niet zullen verstoord worden.


Auteurs: Deconynck, Jasper
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Sporen WO I

Datering: WO I
Typologie: bomkraters, wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels
Gebeurtenis:

Sporen volle/late middeleeuwen

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, vaatwerk, waterkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Keiem [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988412 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.