waarneming

Ambachtenstraat 3

archeologisch element
ID
988424
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988424

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts weinig archeologische sporen aangetroffen die het terrein kunnen dateren. Perceel 485Y (sloop) was volledig verstoord. De diepgaande verstoringen kunnen gelinkt worden aan de bouw en de recente sloop van de voormalige bebouwing op dit perceel.
De archeologisch relevante sporen bevonden zich in het noorden van het terrein (perceel 481K, nieuwbouw). Hier werden twee grachten en twee greppels aangesneden. De grachten hadden een scherpe aflijning en zijn vrij goed bewaard. Eén van de grachten valt samen met een perceelsgrens op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840). Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus om een 19de-eeuwse perceelsgracht. De aflijning van de aangesneden greppels was eerder diffuus. De greppels waren bovendien zeer ondiep bewaard. De greppels komen niet voor op historische kaarten zoals de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) of de historische kaart van Popp (1842-1879). De greppels zijn bijgevolg hoogstwaarschijnlijk ouder dan de nieuwste tijd. Dit kon helaas niet bevestigd worden door vondstmateriaal. Het betreft mogelijk perceelsgreppels of afwateringsgreppels, maar op basis van historisch kaartmateriaal kan hierover echter geen zekerheid gegeven worden. Buiten de aangesneden greppels en grachten werden geen andere antropogene sporen zoals kuilen of paalkuilen aangetroffen. Er zijn bijgevolg geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een nederzetting of bewoningssite.

Na het proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat de archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische sporen en structuren in het gehele plangebied bijgesteld moet worden naar een lage tot zeer lage verwachting. Aangezien er geen sporen werden aangetroffen die kunnen gerelateerd worden aan een nederzetting, wordt de archeologische waarde van deze vindplaats laag ingeschat. Het ligt niet binnen de verwachting dat er zich binnen het onderzoeksterrein relevante sporen van bewoning bevinden. Er zijn geen aanwijzingen die erop wijzen dat binnen het plangebied nog relevante archeologische sporen bewaard zijn gebleven met potentieel op kenniswinst.


Auteurs: De Witte, Ann-Sophie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Overige sporen

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Sporen nieuwste tijd

Datering: 19de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgrenzen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ambachtenstraat 3 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988424 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.