waarneming

Boombosstraat

archeologisch element
ID
988502
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988502

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek toonde aan dat binnen het plangebied voornamelijk matig natte tot natte zandbodems met Ap1-Ap2-c profiel voorkomen. In een boring werd een restant van de originele B-horizont vastgesteld onder de teelaardepakketten. Het gaat echter om een plaatselijk fenomeen. De kans op het aantreffen van in situ bewaarde steentijdsites wordt dan ook laag ingeschat.

Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat binnen het plangebied enkele archeologische sporen aanwezig zijn. Het gaat om twee greppels, die wellicht gerelateerd kunnen worden aan een postmiddeleeuwse percelering, een mogelijke paalkuil en twee brandrestengraven. De brandrestengraven bevinden zich op ca. 14m van elkaar en zijn gesitueerd in het centrale deel van het plangebied. Na uitbreiding van de proefsleuven werden geen andere grafcontexten aangetroffen. Mogelijk maken de sporen deel uit van een grafveld met eerder verspreide bijzetting dat verder doorloopt buiten de grenzen van het plangebied, maar het zou ook kunnen gaan om twee geïsoleerde graven. In de vulling werden duidelijke houtskoolrijke langen met verbrand botmateriaal en aardewerk geattesteerd. Het aardewerk is zwaar secundair verbrand en werd vermoedelijk meegegeven op de brandstapel. Op basis van het aardewerk kunnen de graven in de vroege tot midden-Romeinse periode gedateerd worden. Verder natuurwetenschappelijk onderzoek (C14-datering, anthracologie en fysisch antropologisch onderzoek) kan meer informatie opleveren over de precieze datering van de sporen, over de gebruikte houtsoorten en de betekenis hiervan, en over de gecremeerde individuen.
De aanwezigheid van de brandrestengraven bevestigt dat de omgeving van het plangebied bewoond werd in de Romeinse periode. Eerder onderzoek toonde aan dat de huidige Lagen Heirweg/Heirweg/Nerenweg/Uitbergsestraat, gelegen op ca. 170m ten zuiden van het plangebied, mogelijk teruggaat op een Romeinse weg. Langsheen dit tracé komt op het grondgebied van Kalken en Laarne immers een aanzienlijke hoeveelheid los Romeins vondstmateriaal voor. Ook muntvondsten van Augustus en Trajanus wijzen op Romeinse aanwezigheid in de omgeving van het plangebied. Mogelijk behoort een urne, die enkele decennia geleden werd aangetroffen op ca. 820m ten westen van het plangebied, eveneens tot de Romeinse periode. De aangetroffen brandrestengraven vormen echter de eerste duidelijke grondsporen uit de Romeinse periode in de omgeving.


Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Postmiddeleeuwse percelering

Datering: 19de eeuw
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Romeinse brandrestengraven

Datering: Midden-Romeinse tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), houtskool
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boombosstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988502 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.