waarneming

Karel Uytroevenlaan 1-7

archeologisch element
ID
988726
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988726

Beschrijving

De landschappelijke boringen lieten een A/C bodemopbouw zien. Hier en daar kwamen verploegde podzolresten voor, al waren deze niet meer in oorspronkelijke positie terug te vinden. Er is dus geen sprake van een goed bewaarde podzol. De huidige top van de ongeroerde C-horizont situeert zich tussen de 50 en 100cm beneden het maaiveld.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verscheidene omvangrijke, recente verstoringen aangetroffen te relateren aan de recente bebouwing (garage) binnen het plangebied en was ook de invloed van landbouwactiviteiten op de ondergrond zichtbaar. Er werd slechts één archeologisch relevante paalkuil aangetroffen, welke niet in relatie stond tot andere archeologische sporen. Vanwege het gebrek aan vondstmateriaal is de datering ervan echter ongekend. Hierdoor kan beoordeeld worden dat er binnen het plangebied geen archeologisch waardevolle vindplaats aanwezig is, waardoor een vervolgonderzoek geen nuttige kenniswinst zou opleveren.


Auteurs: Pepermans, Jeska
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Grondsporen

Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Karel Uytroevenlaan 1-7 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988726 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.