waarneming

Russelbeekstraat

archeologisch element
ID
988935
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988935

Beschrijving

Uit het landschappelijk booronderzoek blijkt dat er een plaggendek aanwezig is, in één boring werd hierin zelfs een spikkel houtskool vast gesteld wat een mogelijke archeologische indicator kan zijn. De voormalige bouwvoor is volledig opgenomen in het plaggendek. In de boringen kon er geen gelaagdheid in het plaggendek worden herkend. Onder het plaggendek is meteen de natuurlijke moederbodem vast gesteld. Deze wisselt textureel lichtelijk maar bestaat voornamelijk uit dekzand, enkel in boring 1 is er eerder sprake van een zandleembodem.
De oorspronkelijke bodem is voldoende afgetopt om lithische artefactensites van jagerverzamelaars uit te sluiten.

Uit het proefsleuvenonderzoek kwam naar voren dat zich binnen het terrein een meerperiodenvindplaats situeert. Er werden resten aangetroffen van de voormalige hoeve, iets wat volledig binnen de lijn der verwachtingen lag. Aangezien deze resten uit de 19e en 20ste eeuw dateren is de archeologische relevantie en de kenniswinst die bereikt wordt bij verder onderzoek hiervan laag. Mogelijk is de structuur die we aantroffen in werkput 1 ook te dateren uit de beginperiode van deze hoeve.

Onder het plaggendek konden we een oud perceleringssysteem vaststellen dat uit de late middeleeuwen dateert en mogelijk zelfs ouder is.

Tenslotte zitten we met verschillende paalkuilen en kuilen die duidelijk van onder het plaggendek tevoorschijn kwamen dan wel sterk gelijkend zijn aan deze die van onder het plaggendek tevoorschijn komen. Het gespreide voorkomen tijdens de aanleg en tijdens het couperen van handgevormd aardewerk indiceert dat we niet te maken hebben met toevalsvondsten, maar wel dat we een vindplaats uit de ijzertijd hebben aangesneden.
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek lijkt het erop dat we op zijn minst de periferie van een nederzetting hebben aangesneden. De echte kern van de nederzetting gaat waarschijnlijk net ten zuiden of ten zuidoosten van het plangebied gelegen zijn. Enkel in het noorden van het plangebied konden we geen resten aantreffen die echt archeologisch relevant waren. Om die reden wordt, uitgezonderd de noordelijke hoek van het plangebied een vlakdekkende opgraving geadviseerd voor de rest van het onderzoeksgebied.


Auteurs: Deville, Tom
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Condor Archaeological Research bvba

Nederzetting ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Niet gedateerde sporen

Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Sporen (hoeve) nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, muurresten, paalkuilen
Gebeurtenis:

Sporen late middeleeuwen of ouder

Datering: late middeleeuwen, middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Russelbeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988935 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.