waarneming

Vossenweg

archeologisch element
ID
988992
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988992

Beschrijving

De resultaten van het landschappelijk booronderzoek zijn tweevoudig. Enerzijds tonen de boorprofielen de afwezigheid van een restant van een podzolprofiel aan. In geen enkele van de boringen is minstens een goed bewaarde B-horizont (inspoelingshorizont) aanwezig. Hierdoor wordt de kans op het aantreffen van een in situ steentijdartefactenvindplaats als laag ingeschat. Anderzijds tonen de boorprofielen een bodemopbouw aan die goed genoeg wordt bevonden voor het aantreffen van een eventuele sporensite.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn behalve één verstoring enkele greppels geregistreerd. Op basis van de oriëntatie ervan en de oriëntatie van andere percelen op historische kaarten lijkt het om oude perceelsgreppels te gaan. Er is geen vondstmateriaal aangetroffen. Op basis van de gekende gegevens wordt uitgegaan van een datering vanaf de nieuwe of nieuwste tijd.
Verder zijn geen nederzettingssporen of sporen te relateren aan funeraire of ambachtelijke activiteiten aangetroffen. Noch zijn er vondsten gedaan die de aanwezigheid van een archeologische vindplaats doen vermoeden.


Auteurs: Heirbaut, Elly
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vossenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988992 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.