waarneming

Bunderhof

archeologisch element
ID
989113
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989113

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek bracht vondsten en sporen aan het licht uit verschillende archeologische periodes. De oudste vondst betreft een kernrandkling uit de steentijd.

De oudste sporen binnen het plangebied gaan terug tot de metaaltijden. Er werden echter geen bewoningssporen gedocumenteerd die met zekerheid aan deze fase te koppelen zijn. Deze bevinden zich mogelijk net buiten de grenzen van het plangebied.

Het overgrote deel van de aangetroffen sporen en vondsten kan toegeschreven worden aan een of wellicht twee erven uit de Romeinse periode.

Na de Romeinse periode lijkt het plangebied verlaten te zijn geweest. Er werden geen bewoningssporen uit de post-Romeinse periode gedocumenteerd. Wellicht is het terrein in deze periode in gebruik als landbouwgrond (cf. bolle akker).

De aangetroffen site maakt vermoedelijk deel uit van een ruimere nederzetting uit de Romeinse periode (1ste – 3de eeuw na Chr.). Ten noorden van het plangebied werden bij eerder archeologisch onderzoek reeds bewoningssporen uit de metaaltijden gedocumenteerd. Ook werd een tweeschepige gebouwplattegrond met diepe nokstaanders en noordwest-zuidoost oriëntatie aangetroffen. Het gebouw kon niet met zekerheid gedateerd worden, maar het is niet uit te sluiten dat het ook tot de Romeinse nederzetting behoort. Op het terrein werd eveneens handgevormd aardewerk teruggevonden. Ook in de ruimere omgeving rond het plangebied werd op verschillende plaatsen reeds materiaal uit de Romeinse periode geattesteerd. De huidige site vormt een van de eerste directe aanwijzingen voor Romeinse bewoning in de omgeving.


Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Lithisch artefact

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten, werktuigen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kernrandkling werd aangetroffen in secundaire context, namelijk in de vulling van een Romeinse potstal. Hoewel geen in situ bewaarde artefacten of archeologische sporen uit deze periode werden teruggevonden, wijst het artefact wel op menselijke aanwezigheid in de omgeving van het plangebied gedurende de steentijden.

Postmiddeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Context: bolle akkers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een greppel kon op basis van een rood geglazuurd aardewerkfragment mogelijk wel in de postmiddeleeuwen gedateerd worden. Ook konden enkele rechthoekige kuilen op basis van hun typologie en het aangetroffen vondstmateriaal aan de postmiddeleeuwse periode worden toegeschreven. Het gaat wellicht om schuttersputten uit de 18de-19de eeuw.

Romeinse erven

Datering: Romeinse tijd
Typologie: erven, gebouwplattegronden, greppels, vaatwerk, waterputten
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De erven lijken afgebakend te zijn geweest door erfgreppels, waarvan enkele werden aangesneden nabij de randen van de opgravingszone. De gebouwtypologie en het vondstmateriaal suggereert dat er sprake is van verschillende fases, te dateren tussen de 1ste en de 3de eeuw n.C. Structuur 2 is daarbij het oudst (1ste – vroege 2de eeuw n.C.) en wordt chronologisch opgevolgd door structuur 4 (tweede helft 1ste – (vroege) 2de eeuw n.C.), structuur 1 (tweede helft 2de eeuw – eerste kwart 3de eeuw n.C.) en structuur 5 (tweede helft 2de eeuw – 3 de eeuw n.C.). Structuur 6 is mogelijk gerelateerd aan een tweede erf en dateert op basis van het vondstmateriaal wellicht eerder uit de 3de eeuw n.C. Naast hoofdgebouwen werden drie bijgebouwen (structuur 3, 7 en 8) gedocumenteerd. Deze konden niet met zekerheid aan een welbepaalde fase gekoppeld worden, maar 
dateren eveneens uit de Romeinse periode. Ook de aangetroffen waterputten kunnen aan de Romeinse bewoning gerelateerd worden. S4 behoort tot het westelijke erf, S36 tot het oostelijke. Op basis van dendrochronologisch onderzoek kon S4 gedateerd worden kort na 100 n.C. Het vondstmateriaal in S36 suggereert dat de structuur net als gebouwplattegrond structuur 6 in de 3de eeuw n.C. geplaatst dient te worden.

Sporen metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sporen uit de metaaltijden zijn een greppel in het westelijke deel van het terrein die op basis van aardewerkvondsten en stratigrafische oversnijdingen in de late bronstijd tot vroege ijzertijd geplaatst kan worden. Ook een kuil die door deze greppel oversneden wordt, dateert wellicht uit de metaaltijden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bunderhof [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989113 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.