waarneming

Sint-Trudostraat

archeologisch element
ID
989429
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989429

Beschrijving

Tijdens het onderzoek zijn drie vindplaatsen ontdekt. In tegenstelling tot gekende vondstensembles in Assebroek, ontbreken vuurstenen objecten
hier compleet, zowel tijdens de opgraving als tijdens het proefsleuvenonderzoek.

De eerste vindplaats bestaat uit aardewerkvondsten in een dassenburcht. Deze zone ligt in het noorden van het opgravingsvlak. De vondsten wijzen op een verdwenen structuur, mogelijk een heuvellichaam, uit de ijzertijd. Dit heuvellichaam is later door dassen gebruikt als basis voor een dassenburcht, een fenomeen dat gekend is in verband met sporen uit deze periode. De vondsten uit deze periode dateren uit de 5de en 4de eeuw, op de overgang tussen de vroege en de late ijzertijd. De scherven maakten deel uit van een klein eenvoudig afgerond en licht verdikt randje van een kleine pot of beker in fijn aardewerk in prehistorische techniek, van een zogenaamde situla of emmervormige pot en van een pot in dikwandig aardewerk in prehistorische techniek. Hoewel een aanwezigheid in de ijzertijd en Romeinse periode in Assebroek verondersteld wordt, zijn daar namelijk nog weinig bewijzen voor. De ijzertijdvondsten uit de 5de en 4de eeuw voor Christus zijn uniek en vormen een belangrijke aanvulling op de weinige sites uit de ijzertijd in het Brugs Ommeland.

De tweede vindplaats bestaat uit een Romeins grafveld uit de 2de helft van de 2de eeuw tot het 1ste kwart van de 3de eeuw (150-225 na Christus). Het grafveld ligt verspreid in de zuidelijke helft van het opgravingsvlak. Het Romeins grafveld, vindplaats 2, bestaat uit 14 brandrestengraven. Elf graven liggen in één cluster, de overige drie graven liggen ten noordoosten daarvan. In beide groepen liggen telkens twee grote graven zorgvuldig naast elkaar. De overige graven zijn kleiner en zijn overwegend noordoost-zuidwest georiënteerd. Er is geen enkele aanwijzing voor de aanwezigheid van een grafmonument of enclosure dat het Romeins grafveld afbakent.

Een gracht uit de Romeinse periode sluit aan bij gelijkaardig georiënteerde grachten herkend tijdens het proefsleuvenonderzoek en wordt geïnterpreteerd als een perceelsgracht.

De Romeinse vondsten zijn allemaal gelinkt aan funeraire activiteiten. Het gaat om een bijgiften zoals een bord en een beker in terra sigillata of terra nigra meegegeven met de dode in nissen van graven en zwaar verbrande (kook)potten in handgevormd/traag (na)gedraaid aardewerk, bedoeld voor de goden en meegegeven op de brandstapel. In verschillende van de grootste graven zijn metalen voorwerpen gevonden, zoals schoennagels en grotere nagels. Binnen het grafveld wijzen de grootte en inplanting van twee koppels graven over een bijzondere status binnen de familie/nederzetting, maar echte differentiatie ontbreekt. Het anthracologisch onderzoek toont aan dat alle aangetroffen soorten behoren tot de inheemse flora. De dominantie van eik en de lage taxonomische diversiteit van de houtskoolspectra wijzen op een selectie van de houtsoorten die gebruikt zijn voor het oprichten van de brandstapel.

De derde vindplaats is te omschrijven als de middeleeuwse inrichting van een landbouwgebied, met verschillende haaks op elkaar liggende greppels en een vierpostenspieker. De geassocieerde vondsten, middeleeuws aardewerk, zijn waarschijnlijk nederzettingsafval van een niet gelokaliseerde
nederzetting in de directe omgeving. De vondsten dateren tussen 1075 en 1175.


Auteurs: Cousserier, Katrien; Verwerft, Dieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raakvlak; Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: greppels, vierpostenspijkers
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Romeinse tijd

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), houtskool, metaal, terra nigra, terra sigillata
Gebeurtenis:

ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen), vroege ijzertijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Trudostraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989429 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.