waarneming

Koedreef zone 4

archeologisch element
ID
991324
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/991324

Beschrijving

In zone 4 werden op niveau 1 verschillende materiaalcategorieën aangetroffen: 118 fragmenten vuursteen, 45 natuursteen, 35 gedraaid aardewerk, 25 verbrand bot, 24 slak, 14 verkoolde hazelnoten, drie houtskool en een stuk metaal. Het vuursteen bestaat uit 79 chips (10 verbrand, 69 onverbrand), 12 afslagen, negen microklingen, vier werktuigen, twee verfrissingsfragmenten en een brokstuk.

In dezelfde zone, maar op niveau 2 werden drie materiaalcategorieën aangetroffen: 11 vuursteenfragmenten, vier natuursteen (allemaal gruis) en een stukje gedraaid aardewerk. Het vuursteen bestaat uit negen chips, een afslag en een volledige, niet verbrande microkling.

De vuursteen, - en natuurstenen vondsten vertonen een dunne en losse spreiding over zone 4, maar toch is er een kleine clustering zichtbaar. Mogelijk is deze cluster in het mesolithicum te plaatsen.
Bovendien doet het grootste aantal vondsten zich voor in vlak 1, en is het vlak meestal steriel op niveau 3. Het lijkt er dan ook op dat enkel de onderkant van deze vindplaatsen bewaard is gebleven. Het merendeel zal opgenomen zijn in de bouwvoor of door eerdere activiteit verdwenen zijn. Het is dan ook niet mogelijk om te bepalen hoe we deze vindplaatsen moeten typeren. Het kan daarbij gaan om restanten van kleine kampementen maar even goed om de randzone van een grotere vindplaats of losse activiteitgebieden.
Op basis van de huidige gegevens lijkt het erop dat de extensieve en onsamenhangende spreiding aan vuurstenen artefacten in zone 4 deels geïnterpreteerd moet worden als de restanten van een grotendeels verdwenen steentijdvindplaats, anderzijds wijzen de hogere vondstaantallen in de kleine uitbreiding van de werkput erop dat vermoedelijk de rand van een meer dense cluster of een site onmiddellijk ten oosten van het onderzoeksgebied is aangesneden. We gaan er van uit dat ook deze cluster zo goed als volledig in de bouwvoor zal zijn opgenomen of door eerdere activiteit verdwenen is.

Het vermoeden dat enkel de onderkant van de vuursteenconcentraties bewaard is gebleven wordt gestaafd door de beperkte verticale spreiding van de vondsten (die in zandgronden vaak 30 tot 50 cm bedraagt) en het feit dat de hoogste vondstaantallen zich onmiddellijk onder de bouwvoor bevinden. Dieper in de bodem zijn weinig of geen vondsten meer aangetroffen. Het is dus niet zo dat bij het opgraven van het eerste niveau enkel de bovenkant van de clusters zijn aangesneden. In dat geval zouden immers meer vondsten dieper in de bodem moeten aanwezig zijn.


Auteurs: Beke, Floris
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: RAAP Nederland (RAAP)

Losse vondsten

Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot, houtskool, slak
Gebeurtenis:

Vuursteencluster

Datering: mesolithicum
Typologie: vondstenconcentraties, werktuigen
Materiaal: natuursteen, vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koedreef zone 4 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/991324 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.