Gebeurtenis

Archeologische opgraving Eeuwfeestwal-Watertorenstraat

archeologische opgravingen
ID
1072423
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072423

Beschrijving

De opgraving werd uitgevoerd tussen 5 en 17 juli 2018 door Aron bvba.

Er werden in het totaal vijf vlakken aangelegd. VL1, 3, 4 en 5 werden na de initiële aanleg uitgebreid aan de zuidwestzijde aangezien er initieel onduidelijkheid bestond over de herinrichtingsplannen aan deze zijde. De dieptes van de vlakken ten opzichte van het maaiveld komen overeen
met de dieptes waar de trapfunderingen aangelegd zullen worden.

Er werden gedurende het onderzoek 56 spoornummers uitgeschreven. Daarnaast werden vijf coupes gezet in VL4 en 5. Elk vlak werd na
registratie omgespit om per context vondstmateriaal in te zamelen. Het relevante vondsmateriaal werd ingezameld. Omwille van de grote concentraties bouwmateriaal, met name keramisch materiaal en steen in sommige contexten, werd van deze categorie enkel een selectie ingezameld. Het aangetroffen pleisterwerk met beschildering werd wel integraal ingezameld. In het totaal werden er 57 vondstnummers uitgeschreven.  Het vlak en ieder spoor werden met de metaaldetector geprospecteerd. Ook de storthopen van de opgraving werden met een metaaldetector onderzocht.

Bron     : HOEBRECKX M., D. PAUWELS & E. WESEMAEL 2020: Eindverslag van de opgraving aan de Eeuwfeestwal-Watertorenstraat te Tongeren, Tongeren
Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: Hoebreckx M., D. Pauwels & E. Wesemael 2020: ARON rapport 742 – Eindverslag van de opgraving aan de Eeuwfeestwal-Watertorenstraat te Tongeren. Heraanleg van het park, Tongeren..
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Eeuwfeestwal (Tongeren)
Na een vooronderzoek met proefputten werd een deel van het onderzoeksgebied (517 m²) langs de Eeuwfeestwal-Watertorenstraat te Tongeren opgegraven door Aron bvba in juli 2018. Net zoals bij eerder stadskernonderzoek werd vastgesteld, zien we dat aan het einde van de 1ste eeuw of het begin van de 2de eeuw er voor het eerst een steenbouw stadswoning wordt opgericht. Kort na midden tweede eeuw maar voor het eind van de tweede eeuw wordt het terrein opnieuw bebouwd. Door de bij de eerste steenbouwfase horende puinlaag heen zit de insteek voor de funderingen van steenbouwfase 2.. De volgende steenbouwfase, en de laatste die binnen het beperkte projectgebied kon vastgesteld worden, bestaat slechts uit één muur die geheel geen rekening lijkt te houden met voorgaande muren of fundamenten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische opgraving Eeuwfeestwal-Watertorenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072423 (Geraadpleegd op )