Gebeurtenis

Bree Stationswal archeologisch onderzoek

archeologische opgravingen
ID
1072645
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072645

Beschrijving

Er werd archeologisch onderzoek uitgevoerd op 08/05/2018 en 15/10/2018. De opsplitsing van het onderzoek over twee dagen is het gevolg van de fasering in de uitvoering van de werken waarbij een rijweg voor doorgaand verkeer open diende te blijven. In overleg met de aannemer der werken en met de technische diensten van de stad Bree werd in eerste instantie de werkput 2 m breed gegraven omwille van het plaatsgebrek op de site. Dat was te wijten aan een opstapeling van bouwmaterialen in functie van de heraanleg van de Stationswal. Ter plaatse, tijdens het laagsgewijs uitgraven van de sleuf, bleek eveneens dat op 2,50 m diepte water begon op te komen. Breder graven had helemaal geen zin aangezien dat niet verhelpt aan de grondwaterstand veroorzaakt door de lekkende ingebuisde beek. Bovendien bleken de profielwanden redelijk onstabiel te zijn door de aanwezigheid van veel bouwpuin. Bemaling had weinig zin aangezien het water een verzadigde waterlaag was afkomstig van een lekkende ingebuisde beek (de Breeërstadsbeek) die doorheen de kop van de proefsleuf (tweede aangelegde deel) loopt. Door de continue wateraanvoer in die beek is bemaling niet doeltreffend om het grondwaterpeil te laten zakken. Een bijkomend argument om niet wekenlang te gaan bemalen was de veiligheid aangezien vlak langs de aangelegde sleuf een rijweg liep met voetgangers- en fietsverkeer. Dit zou bovendien de werken weken lang ophouden om uiteindelijk tot een resultaat te komen dat ook met boringen kon bekomen worden. Ten slotte was er het economisch-maatschappelijk aspect; de Stationswal is een drukke handelsstraat en sinds de invoering van éénrichtingsverkeer in tegenwijzerzin op de Kleine Ring rond het stadscentrum een doorgangsweg voor alle verkeer dat vanuit de richting Opitter naar het Breese stadscentrum wil. De proefsleuf kon maar aangelegd worden vanuit de deur van een bakkerij richting de deur van een drukkerij, of voor de deur van andere handelszaken. Bij de aanleg van de sleuf werd rekening gehouden met de wekelijkse sluitingsdag van de bakkerij. Om al deze redenen kon geen volledig grachtprofiel aangelegd worden maar werd doormiddel van boringen getracht een beeld te krijgen van het verloop van het grachtprofiel. Wat betreft staalnames: botfragmenten werden niet aangetroffen net zo min als houtige of andere plantaardige resten. Voor palynologisch onderzoek, pollenanalyses, werden in overleg met de bodemkundige geen staalnames genomen van de grachtvulling. Enerzijds omdat de toplagen recente dempingslagen zijn, anderzijds omdat monsternames uit de onderste  opvullingslagen, grachtbezinksel / gyttja1 , omwille van de hoge (grond)waterstand, veroorzaakt door lekken in de behuizing van de Breeërstadsbeek, gecontamineerd kunnen zijn en bijgevolg een vertekend en zelfs volledig verkeerd beeld kunnen opleveren.

Auteurs :  Stad Bree
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DE KONIJNENBURG R., J. WIJNEN, K. HERMANS en J. JANSSEN 2020: Bree, Stationswal – archeologisch onderzoek stadsgracht, eindverslag, Bree.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Stationswal (Bree)
De stadsgracht moet ter hoogte van de Stationswal ongeveer 17 m breed zijn geweest. De gracht was flink verzand en opgevuld was met bladeren van bomen en struiken. Tussen 1870 en 1880 werd de gracht definitief dicht gegooid met opvullingsgrond en bouwpuin afkomstig van de stadswallen en stadsmuur.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bree Stationswal archeologisch onderzoek [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072645 (Geraadpleegd op )