Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1072871 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

tot
Kasteelloop (Turnhout)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek, werd het projectgebied onderworpen aan een vlakdekkend archeologisch onderzoek dat een meerperiodensite aan het licht bracht.


ID: 1080715 | dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Ooststraat (Veurne)
De lange duur van het project (bijna 2 jaar) verspreid over meerdere fases van opgraving gecombineerd met de opgravingsomstandigheden hebben een serieuze impact gehad.


ID: 1081018 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, archeologische opgravingen

tot
Ter Lindenstraat (Waregem)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een verkaveling. Er werden voor het vlakdekkend archeologisch onderzoek van de sporenopgraving acht werkputten onderzocht met een totale oppervlakte van 10642,3 m². Het waarderend testvakkenonderzoek voor steentijdarcheologie met 20 vakken bevond zich over een zone van 10 op 10 meter. 


ID: 1076970 | dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen, metaaldetectie, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering

tot
Ooststraat (Wervik)
Centraal binnen het projectgebied zal een verharde wegenis worden aangelegd met omliggende bufferbekkens. Er worden tevens 2 parkeergelegenheden voorzien in het noordelijke en westelijke deel van het projectgebied. Dit alles gaat gepaard met meerdere bodemingrepen waarbij eventueel nog bewaard archeologisch erfgoed vernietigd zal worden. Aangezien de oppervlakte van het projectgebied 1.58 ha bedraagt werd een archeologienota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Het vooronderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek waarna het nodig bleek om verder een vlakdekkende opgraving uit te voeren.


ID: 1071439 | archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen, dendrochronologisch onderzoek, evaluerend terreinonderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, onderzoek van ongewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Schellebelle (Wichelen)
Archeologische opgravingen in het kader van het Sigmaplan in de zone Wijmeersen 2 van het Sigmaplan.


ID: 1076035 | archeobotanisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologische opgravingen

tot
Akkerlaan (Willebroek)
Tijdens het veldwerk zijn in zone 1 en 2 respectievelijk drie en elf werkputten met een oppervlakte van totaal 1,63 ha aangelegd.


ID: 1076044 | palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, natuurwetenschappelijk onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Mercuriusstraat, Uranusstraat (Willebroek)
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 12 november en 10 december 2018 (fase 1 en 2) en op 6 en 8 maart 2018 (fase 3). In een eerste fase werd de wegenis opgegraven (werkput 1). Aansluitend werd fase 2 aangevat, dit is de opgraving van de rest van het terrein (werkputten 2 t/m 14). In een derde en laatste fase werden een waterput en werkput 15 onderzocht. Door de aanwezigheid van puin en asbest werd deze laatste werkput in een uitgesteld traject onderzocht. In totaal werd circa 11.540 m² vlakdekkend onderzocht. 


ID: 190212 | radiokoolstofdatering, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Pulle (Zandhoven)


ID: 215561 | dendrochronologisch onderzoek


Zele (Zele)


ID: 1075990 | houtonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Durmen, Poldergotestraat, Wijnveld (Zele)
Het veldwerk is in twee fasen uitgevoerd. Tussen 18 april en 18 mei 2016 zijn zones 2, 3a, 3b onderzocht. Het onderzoek van zone 4 is tussen 26 en 28 september 2016 uitgevoerd.