Gebeurtenis

Inventarisatie Kastelen Nieuwenhoven, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID
1143
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1143

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Kastelen Nieuwenhoven, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast kunnen er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) zijn toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Nieuwerkerken, Wijer (Nieuwerkerken), Sint-Truiden, Zepperen (Sint-Truiden)
Dit gebied omvat een rijk en gevarieerd erfgoed: een oud boscomplex uit het bezit van de abdij van Sint-Trudo, afgewisseld met kastelen en parken van Nieuwenhoven, Nonnemielen, Spinveld, Nieuwerkerken, Terkelen en Kortenbos, de hoeven Schorrebos en Casselaer en de Metsterenmolen. Geografisch gezien behoort dit gebied tot het buitengebied van Sint-Truiden, op 5 km ten noorden van het stadscentrum. De omgeving is er dun bebouwd, weinig dooraderd met wegen en goed voorzien van erfgoedsites en relicten. Tot in de 18de eeuw kwamen op de hoger gelegen heuvelruggen tussen riviervalleien bossen voor, die intussen grotendeels zijn verdwenen. Alleen in de omgeving van Nieuwenhoven hield een vrij groot boscomplex stand. Dit bos vormt in combinatie met Nieuwenhoven, het middeleeuwse abdijgoed van de Sint-Trudo abdij, de kern van de ankerplaats.


Sint-Truiden (Sint-Truiden)
Oude boswal op de scheiding van het 17de-eeuwse abdijdomein van de Sint-Trudoabdij in Nieuwenhoven met het 'Mielenbroek' van de abdij van Nonnemielen. De boswal bestaat uit een aarden wal met laag geknotte haagbeuken naast een gracht.


Engelbamp 55-57 (Sint-Truiden)
Tot eind 18de eeuw was het domein bij het buitenhof van de abdij van de Sint-Trudoabdij in Nieuwenhoven aan alle zijden begrensd door een dreef. Aan de westzijde grensde het abdijdomein aan de historische dreef Engelbamp, die nu nog als een verharde weg met nieuw aangeplante bomen of houtkanten bestaat. Noord en oost omgrensde een dreef of pad het domein. Die dreef bestond uit een onverhard pad, een gracht en een houtkant van opgaande beuken of hakhout uit haagbeuk. Aan de zuidkant vormt de gekanaliseerde Kelsbeek de grens tussen abdijdomein en andere bezittingen. Deze structuur is nog goed herkenbaar, hoewel op sommige plaatsen vervaagd. Binnen de contouren lag de kern van het abdijdomein met het buitenverblijf van de abt, de hoeve, vijvers, begraasde hoogstamboomgaarden en akker 'Den Hulst'. In de 17de eeuw was de ruimte binnen deze begrenzing opener dan nu het geval is.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Kelsbeek (Sint-Truiden)
Relict van een historische voetweg, die in de 17de eeuw nog bestond, maar nadien vervaagd is.


Nieuwerkerken, Wijer (Nieuwerkerken), Sint-Truiden, Zepperen (Sint-Truiden)
Dit gebied omvat een rijk en gevarieerd erfgoed: oud bos, restanten van een 17de-eeuws vijvercomplex, holle wegen, een oude boswal, de kastelen en parken van Nieuwenhoven, Nieuwerkerken, Terkelen, Kortenbos, Nonnemielen en Spinveld, de hoeven Schorrebos en Casselaer. Geografisch gezien behoort deze zone tot het buitengebied van Sint-Truiden, op 5 km ten noorden van het stadscentrum. De omgeving is er dun bebouwd, weinig dooraderd met wegen en goed voorzien van erfgoedsites en relicten. Het zacht glooiende reliëf wordt bepaald door beken die ontstaan op de flanken van het interfluvium tussen Gete en Herk. Tot in de 18de eeuw kwamen op de hoger gelegen heuvelruggen tussen riviervalleien bossen voor, die intussen grotendeels zijn verdwenen. Alleen in de omgeving van Nieuwenhoven hield een vrij groot boscomplex stand. Het vormt de kern van het gebied.


Sint-Truiden (Sint-Truiden)
Oude boswal op de scheiding van het 17de-eeuwse abdijdomein van de Sint-Trudoabdij in Nieuwenhoven met het 'Mielenbroek' van de abdij van Nonnemielen. De boswal bestaat uit een aarden wal met laag geknotte haagbeuken naast een gracht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie Kastelen Nieuwenhoven, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1143 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.