Gebeurtenis

Inventarisatie Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

vaststellingen, geografische inventarisatie
ID: 1239   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1239

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast kunnen er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) zijn toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 31-01-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)
Het noordelijke deel van het Hageland vormt het overgangsgebied tussen de zand- en de leemstreek en wordt gekenmerkt door zuidwest-noordoost georiënteerde ijzerzandsteenruggen. Deze waren op het einde van de 18de eeuw nog grotendeels bebost. Op het grondgebied van Rotselaar, deelgemeente Wezemaal liggen aldus ongeveer evenwijdig: de Heikantberg, de Middelberg, de Eikelberg, de Wijngaardberg en de Beninksberg. De Beninksberg is naast de Wijngaardberg één van de gaafste ijzerzandsteenheuvels en is weinig aangetast door weekendverblijven en dergelijke. Door de grote hoogteverschillen op korte afstand, komen er veel markante terreinovergangen, holle wegen en taluds voor in het gebied.


Gelrode (Aarschot)
De Wijngaardberg was tijdens het ancien régime grotendeels bedekt met bos, dat voornamelijk als middelhout werd beheerd. Door een te lage opbrengst en veranderingen in de houtbehoefte, werd het merendeel van de aanwezige loofbossen gerooid en vervangen door dennenbossen die een hoger rendement hadden. Dit gold ook voor delen van de Wijngaardberg. Van dit soort bossen zijn er slechts nog enkele percelen overgebleven op de heuvel, waarvan dit er een van de laatsten is.


Wezemaal (Rotselaar)
Dit droogdal is gelegen ten oosten van de Wijngaardberg op het licht hellende landbouwgebied. Het dal is diep ingesneden in het landschap en valt op doordat het droge dal begroeid is met bomen en de omgeving ervan eerder open is.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Gelrode (Aarschot), Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)
Het noordelijke deel van het Hageland vormt het overgangsgebied tussen de zand- en de leemstreek en wordt gekenmerkt door zuidwest-noordoost georiënteerde ijzerzandsteenruggen. De Wijngaardberg is wellicht de meest gave berg. Markante terreinovergangen, droogdalen of ‘grebben’ en taluds kenmerken het gebied. De Wijngaardberg telt ook talrijke holle wegen die als landschapselement in de gehele zuidelijke leemstreek geregeld voorkomen. Op de uitgesproken zuid- of noordgerichte hellingen vormen zich allerlei warmte- en droogteminnende grasland-, heide- en bosvegetaties.