waarneming

Heimolenstraat

archeologisch element
ID
980917
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980917

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6815
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die sporen uit meerdere perioden aan het licht bracht maar met nadruk op de laat-Merovingische en Karolingische periode. Binnen het projectgebied werd een deel van een vroegmiddeleeuws erf aangesneden. Hoewel geen duidelijke plattegrond van een hoofdgebouw werd aangetroffen, waren wel een waterput en twee spiekers aanwezig. Op basis van het aardewerk en meerdere natuurwetenschappelijke dateringen kunnen beide structuren en de waterput gedateerd worden in de vroege middeleeuwen, meer bepaald de Karolingische tijd, vanaf de late 7de/vroege 8ste eeuw. Op basis van het aardewerk kunnen meerdere andere sporen eveneens in de Karolingische periode gedateerd worden. Het mogelijke hoofdgebouw zou ook uit deze periode dateren. Het aardewerk in de meeste sporen kan jammer genoeg slechts ruim gedateerd worden, waardoor hiervoor geen nauwkeurige datering voorzien kan worden. Meerdere scherven wezen op een datering in de metaaltijden en/of Romeinse tijd, sommige konden nauwkeuriger gedateerd worden in de ijzertijd. Vele van deze scherven werden echter gevonden in contexten waar eveneens jongere scherven aanwezig waren, waardoor de aanwezigheid van sporen uit de metaaltijden en/of Romeinse tijd niet met zekerheid onderschreven kan worden, hoewel de nabijheid van een urnenveld doet vermoeden dat binnen het projectgebied ook sporen uit de ijzertijd aanwezig zouden zijn. Resten van urnengraven werden sowieso niet vastgesteld binnen het projectgebied. De aanwezigheid van gedraaid grijs aardewerk, één enkele scherf geglazuurd rood aardewerk en een 14C-datering lijken te wijzen op de aanwezigheid van jongere (volmiddeleeuwse) sporen. Tijdens het onderzoek werden echter geen duidelijke structuren uit deze periode herkend. Mogelijk gaat het om een eerder agrarisch gebruik van de omgeving, wat ook gesuggereerd wordt door het koutertoponiem. Omstreeks de 15de eeuw werd het projectgebied omgevormd tot een bolle akker. Deze functie bleef behouden tot de eerste helft van de 20ste eeuw, wanneer opnieuw bebouwing verschijnt.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bolle akkers

Datering: 15de eeuw
Typologie: bolle akkers
Context: bodemgebruik
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de late middeleeuwen werden de gronden omgevormd tot bolle akkers.

Laat-Merovingische tot Karolingische periode

Datering: 8ste eeuw, 9de eeuw, laat-Merovingische periode
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalsporen, spijkers, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, hout, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Wellicht werd een deel van een vroegmiddeleeuws erf blootgelegd dat te dateren is vanaf de late 7de eeuw/vroege 8ste eeuw. Naast de mogelijke aanwezigheid van een driebeukig hofdgebouw (enkel 1 palenrij bewaard op de rand van het opgravingsterrein) zijn nog 2 spiekers en een waterput herkend. Datering was mogelijk op basis van het aanwezige aardewerk (voornamelijk eivormige tot kogelvormige vormen). De houten bekisting van van de waterput wees op een kapdatum na 710. De 14C-dateringen vielen tussen 660/670 en 770/780. Nog andere losse sporen waarin geen structuren herkend werden zijn in dezelfde periode te plaatsen. De pollenanalyses op de gebruikslagen van de waterput tonen een halfopenlandschap met resten eiken- en beukenbos, grasland, heide en akkers met rogge en andere granen o.a. gerst.
Deze bewoning loopt verder door in de Karolingische periode zoals de 14C-dateringen op 2 andere sporen aantonen: resp. 760-890 en 860-990. Structuren zijn echter niet herkend.

Metaaltijden en Romeinse periode

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, kuilen, paalsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit 47 sporen werd aardewerk uit de metaaltijden en/of Romeinse periode gerecupereerd. Slechts 1 spoor bevatte uitsluitend Romeins materiaal en is dus in deze periode te plaatsen. De andere 46 sporen bevatten ook jonger materiaal zodat ze niet exact te dateren zijn. Er zijn geen structuren herkend.

Volmiddeleeuwse sporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: kuilen, paalsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele sporen bevatten grijs en oxyderend gebakken geglazuurd aardewerk. Structuren waren echter niet waar te nemen. Mogelijk hebben deze sporen te maken met agrarische activiteiten ('kouter').


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Heimolenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980917 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.