waarneming

Vispassage Hoolstmolen

archeologisch element
ID
983017
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983017

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanleg van een vispassage met vistrappen in een nevengeul naast de molen, vond binnen het plangebied een archeologische werfbegeleiding plaats in de vorm van een opgraving. Dit onderzoek gaf een duidelijker beeld van de functie van de aanpalende vijver.

De sporen en structuren die tijdens de begeleiding werden aangetroffen bestaan uit enkele grondsporen en structuren. In totaal werden er 16 spoornummers uitgedeeld. Enerzijds gaat het om grondsporen die de oude loop van de Grote Nete rond de Hoolstmolen weergeven, alsook de
oorspronkelijke afwatering van de percelen ten noorden. Anderzijds gaat het om de structuren die in de vijver werden aangetroffen en die meer informatie verschaffen over de oorspronkelijke functie hiervan. Deze hangen ook nauw samen met de grondsporen die aan het licht kwamen.

Ter hoogte van de vijver werd rondom de omtrek een natuurstenen wand van ca. 20 à 30 cm breed en 1m hoog vastgesteld dewelke wellicht diende als bekadering van de vijver. Een deel van deze muur bleek een latere opvulling van een opening die zichtbaar is op historische kaarten. In het zuidwesten van de vijver was de muur breder met een opening gekaderd door bakstenen waartussen een inschuifbaar houten schot geïnstalleerd was. De vijver functioneerde dus wellicht als spaarvijver op water op te stuwen. In het vijverslib werd een beperkt aantal vondsten van recente oorsprong aangetroffen.

Buiten de vijver werden over het algemeen vrij weinig sporen aangetroffen. Enkel in het noordwesten kwamen een gracht, enkele greppels en een kuil aan het licht. De 8m brede gracht is te interpreteren als oude Nete-arm. De greppels functioneerden wellicht als ontwateringsgreppels. De kuil bevatte geen vondsten. Functie en datering blijven onbekend. 

De archeologische realiteit komt het meest overeen met de weergave op de Atlas der Buurtwegen rond de late 1ste – 2de helft van de 19de eeuw. Een volmiddeleeuwse scherf uit een greppel en 16de-eeuws materiaal uit de oude Nete-arm tonen wel aan dat er vroeger al menselijke activiteit is geweest. 

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Nieuwe tijd

Datering: 16de eeuw
Typologie: rivieren, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Losse vondst in de oude loop van de Nete.

Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kaaimuren, schutsluizen, vijvers
Materiaal: hout, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De vijver was afgezet met een natuurstenen beschoeiing waarbinnen in het zuidwesten een opening was. Deze opening was afgezet met een bakstenen omkadering waarbinnen een houten plaat op- en neerwaarts kon geschoven worden.

Volle middeleeuwen

Datering: 11de eeuw, 12de eeuw
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Losse vondst in de vulling van een van de ontwateringsgreppels.


Relaties

  • Is deel van
    Grote Netevallei te Balen met De Most


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vispassage Hoolstmolen [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983017 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.