Beschermd monument

Hoeve De Grote Madeleine

Beschermd monument van tot heden

ID
13838
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13838

Besluiten

Geografisch pakket Zuienkerke
definitieve beschermingsbesluiten: 26-05-2004  ID: 4247

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De hoeve, zogenaamd De Grote Madeleine, is beschermd als monument. De bescherming omvat een deels gekasseid erf met restant en contouren van de omwalling, mestvaalt en historische gebouwen, met name het poortgebouw, boerenhuis, losstaande stal- en schuurgebouw en bijgebouwen.Waarden

De hoeve zogenaamd De Grote Madeleine, zijnde een deel van het erf met restant en contouren van de omwalling, mestvaalt en kasseibedekking, waarop de historische gebouwen, namelijk het poortgebouw, boerenhuis, losstaande stal- en schuurgebouw en bijgebouwen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde één van de grootste en belangrijkste buitenstedelijke goederen van de Brugse Heilige Maria Magdalenaleprozerij, met gaaf bewaarde minimaal 16de-, 17de-, 18de- en 19de-eeuwse hoevegebouwen op een nog deels omwald erf;
Als zijnde een getuige van het middeleeuwse feodale systeem in Vlaanderen, in casu het Brugse Vrije, waarbij onder meer abdijen en godshuizen de poldergebieden cultiveren om in hun eigen onderhoud te voorzien door aldaar grote landbouwbedrijven uit te bouwen;
Als zijnde een hoeve die behoort tot de historische bebouwing van de Noordzeepolders met een eerste vermelding in de archieven in 1445 en aangeduid op de kaart van P. Pourbus (1561-1571). Gelegen langs de Oosternieuwweg, één van de eerste polderwegen in het gebied waarvan het tracé teruggaat op een oude middeleeuwse trekroute waarbij schaapskuddes in de nieuwe polders worden uitgestuurd naar hoger gelegen delen om de schorren te beweiden.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve die qua typologie kenmerkend is voor de Noordzeepolders, namelijk een hoeve met losstaande bestanddelen zijnde een poortgebouw, het witgekalkt boerenhuis met opkamer onder hogere nok, het losstaande stal- en schuurgebouw en bijgebouwen omheen een nog deels omwald erf met behouden mestvaalt en kasseibedekking;
Als zijnde een hoeve met gaaf bewaarde minimaal 16de-, 17de-, 18de- en 19de-eeuwse losstaande bestanddelen, die een getuige zijn van de historische landelijke bouwtechnieken;
Als zijnde een hoeve die uitzonderlijk is door het gedeeltelijk bewaarde, thans tweedelig poortgebouw als oudste en meest beeldbepalende element van de hoeve, daterend uit minimaal de 16de eeuw. Het is één van de weinig bewaard gebleven poortgebouwen in de polderstreek waar deze constructies nochtans tot een vast onderdeel van de historische hoevebouw behoren, echter meestal verdwenen bij het dempen van de walgrachten en het verbreden van de erftoegang;
Als houdende enkele opmerkelijke waardevolle interieurelementen in het boerenhuis, onder meer de balkenzoldering met fraai uitgewerkte moerbalk, met op de balksleutels aan de ene zijde ingegraveerd de inrijpoort van de hoeve waaronder "MAGDALOM", aan de andere zijde het jaartal "1630" waarboven de zalfpot van Maria Magdalena, symbool voor de leprozerij.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een historische woonvorm in de door landbouw gedomineerde Noordzeepolders;
Als zijnde een hoeve die door zijn omvang en kwaliteitsvolle uitwerking een materiële weergave is van de historische rijkdom van de landbouw in de polderstreek.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Grote Madeleine

Oosternieuwweg Noord 21 (Zuienkerke)
Eén van de oudst bewaarde historische hoeves van Houtave, uit de middeleeuwen, gekend als paardenkwekerij/-dekkerij en van oudsher eigendom van de Heilige Maria Magdalenaleprozerij uit Brugge. Vermeld in een oorkonde uit 1238, Omwalde hoeve gelegen op terp met toegang via lange erfoprit. Hoeve met losse bestanddelen zijnde een poortgebouw minimaal 16de eeuw, boerenwoning 1630, stal, schuur 1872, voormalig wagenhuis 1874, bakhuis, hutvormig hondenhok en bijgebouwen omheen deels verhard/ gekasseid erf; behouden mestvaalt.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.