Vastgestelde archeologische zone

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Wingevallei

Vastgestelde archeologische zone van 04-08-2018 tot heden
ID: 14750   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14750

Besluiten

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Wingevallei
vaststellingsbesluiten: 28-06-2018  ID: 14642

Beschrijving

De Wingevallei is een uitloper van het valleiencomplex van Dijle-Gete-Demer, en doorsnijdt het droge Zandig Hageland van oost naar west. De archeologische zone omvat een deel van de vallei met een brede valleivloer waarin zich een reeks van zandige ruggen bevindt, langsheen de huidige Winge. Deze omvat de belangrijkste cluster aan gekende vindplaatsen uit de prehistorie in de Wingevallei. De gekende vindplaatsen zijn aangetroffen via veldkarteringen, en beperkt onderzocht door opgravingen. Deze onderzoeken wijzen op een bijzonder onderzoekspotentieel, met name voor de periode van het (vroeg) mesolithicum.Waarden

archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Wingevallei

Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode (Holsbeek), Wilsele (Leuven), Rotselaar, Wezemaal (Rotselaar)
De alluviale vlakte van de vallei van de Winge en diens zijlopen is bekend door talrijke vindplaatsen uit de prehistorie, meer specifiek het paleolithicum en het mesolithicum. Deze vindplaatsen zijn gekend uit oppervlakteprospecties en enkele opgravingen, en bestaan voornamelijk uit spreidingen van lithisch materiaal.