Beschermd cultuurhistorisch landschap

Hageven

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 08-06-1985 tot heden

ID
2728
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2728

Besluiten

Het Hageven
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1985  ID: 2052

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het gebied Hageven dat gekenmerkt wordt door de afwisseling van landduinen, heide, vennen, laagveen, bospercelen, naald- en loofhoutaanplantingen, akkers en graslanden.Waarden

Het Hageven is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hageven

Lommel (Lommel), Neerpelt (Pelt)
Het Hageven is gelegen aan de Dommel. Langs de Dommel komen er veenformaties voor, overwegend begroeid met rietvelden. Ten oosten van de Dommel komen overwegend kleinschalige vochtige weidepercelen voor. In oostelijke richting gaan deze geleidelijk over in een meer open akkerbouwgebied op plaggenbodems. De riet-, vijver- en vennenzone ten westen van de Dommel sluit zeer nauw aan bij het heidelandschap met landduinen en deflatiekommen met soms stagnerend water. Om de zandgronden te verbeteren werd rond 1850 een irrigatiesysteem aangelegd in de omgeving van de Bergeikse dijk waarvan nog relicten zichtbaar.