Beschermd cultuurhistorisch landschap

Britse basis

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 11-03-1997 tot heden

ID: 5719   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5719

Besluiten

Britse basis
definitieve beschermingsbesluiten: 11-03-1997  ID: 3162

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat de voormalige Britse basis te Herentals en Grobbendonk.Waarden

De voormalige Britse basis is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

De voormalige Britse basis is een harmonisch geheel van uitgestrekte loof- en naaldbossen, afgewisseld met een aantal open graslanden, heide, moerassen en struwelen.

historische waarde

Het voorgesteld landschap omvat een aantal historisch belangrijke elementen: de omgeving van den Troon en het (afgebroken) Kalkhovenhof, enkele oude wegverbindingen die door het Albertkanaal werden afgesneden van het Goorhof, Meergoren en Wolfste en het tracé van het gedempt Kempisch Kanaal tussen Herentals en Grobbendonk.

wetenschappelijke waarde

De voormalige Britse basis heeft een hoge geologische, botanische en faunistische waarde. Van geologisch belang zijn de restanten van een tardiglaciale duinengordel en de overgang van droge tot uiterst natte gronden naar de Netevallei toe. Van botanisch belang zijn de uitgestrekte loofbossen met voornamelijk eiken-berkenbos, de verlandingsvegetaties met interessante laagveenmoerassen en wilgenstruwelen, de droge en de vochtige heide, de droge voedselarme graslanden en de rijke mossenflora. Van faunistisch belang zijn de reptielen en amfibieën, de roofvogels en de spechten, de reeën- en de vossenpopulatie en de vlinderfauna.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa

Grobbendonk (Grobbendonk), Herentals (Herentals), Vorselaar (Vorselaar)
Het gebied ‘Samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug’ omvat de beekvalleien van de Aa en de Kleine Nete gelegen tussen de dorpskernen van Grobbendonk, Vorselaar en Herentals, het tussen beide rivieren hoger gelegen ‘interfluvium’ en de ten zuiden ervan gelegen gronden van de voormalige Britse militaire basis. De combinatie van de natte, open alluviale beekvalleien met de tussenliggende en aangrenzende hoger gelegen hoofdzakelijk beboste zandgronden zorgt voor een opvallende landschappelijke verscheidenheid. De ondergrond, de bodem, het reliëf en de waterhuishouding liggen aan de basis van dit nog vrij gaaf bewaard Kempisch landschap.