Gebeurtenis

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Nevele

geografische inventarisatie
ID
566
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/566

Beschrijving

Sinds 1 januari 2019 maakt Nevele deel uit van de fusiegemeente Deinze. De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in beide gemeenten gebeurde lang voor deze fusie, en wordt daarom in twee aparte gebeurtenissen besproken.

De inventaris bouwkundig erfgoed van de (vroegere) gemeente Nevele en de toenmalige deelgemeenten Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele en Vosselare werd gepubliceerd in 1989 in boekdeel 12n1 van de reeks Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Een inventaristeam van het Bestuur Monumenten en Landschappen binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap maakte de inventaris op. De optekeningsperiode ter plaatse liep van zomer 1981 tot eind 1988. De inventarisatie van bouwkundig erfgoed in Nevele, Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele en Vosselare leverde 593 inventarisfiches op.

Context en doelstelling

Met de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die er kwam door de Tweede Staatshervorming, werd “monumenten en landschappen” een bevoegdheid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In 1983 werd binnen dat Ministerie het Bestuur voor Monumenten en Landschappen opgericht, georganiseerd met een hoofdbestuur en vijf provinciale buitendiensten. In elk van de vijf buitendiensten werkte een team van drie tot vier medewerkers aan de opmaak van de inventaris bouwkundig erfgoed. De inventaristeams stonden niet enkel in voor het inventariseren, maar hadden ook de opdracht op basis van de resultaten van deze inventarissen beschermingsvoorstellen op te maken en de procedures op te volgen. Die koppeling tussen inventariseren en beschermen vertraagde in Oost- en West-Vlaanderen het inventaristempo. De onderzoekers hadden immers de opdracht de inventarissen meteen na publicatie om te zetten in beschermingsdossiers, en het nieuwe inventariswerk daarvoor on hold te zetten.

De doelstellingen van de inventarissen in de reeks Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen bleven doorheen de hele reeks steeds dezelfde:

  1. Vooreerst wil hij een beschermingsinstrument zijn als uitgangspunt voor de op te stellen lijsten van te beschermen monumenten, stads- en dorpsgezichten.
  2. Vervolgens wil de inventaris een gids zijn voor de architectuur van de streek.
  3. Ten slotte wil hij door een eerste, verbeterbaar overzicht te geven van het bouwkundig erfgoed, een uitgangspunt vormen voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Methodologie

Inventarisonderzoeker van het eerste uur Suzanne Van Aerschot-Van Haeverbeeck bleef centraal instaan voor de eindredactie van elk boek om op die manier een gelijkvormige aanpak binnen de vijf provinciale teams te garanderen. Het Oost-Vlaamse inventaristeam kon verder bouwen op de standaardmethodologie toen ze in 1981 het onderzoek voor het arrondissement Gent aanvatten. Deze regio werd vooral gekenmerkt door een uitgesproken landelijk karakter, waarin de steekeigen kenmerken goed bewaard waren, en de traditionele dorpskernen nog duidelijk afleesbaar waren. Hoewel er per kanton natuurlijk accenten moesten gelegd worden, kon de klassieke aanpak overal toegepast worden. Veldwerk was de basis voor de opname van het erfgoed in de inventaris: de kritische visuele vaststelling en ontleding van het gebouw ter plaatse fungeerden als uitgangspunt. Wegens het dringende karakter van de operatie, en de wens om zo snel mogelijk een volledig overzicht te bieden van het waardevolle bouwkundig erfgoed in Vlaanderen, koos men er bewust voor het bijkomende bronnenonderzoek te beperken. Men sloot een grondige, volledige raadpleging van literatuur uit en beperkte zich tot een vluchtig bibliografisch onderzoek om de beschrijvingen aan te vullen, en de belangrijkste gebouwen in hun context te situeren en hun vroegere functie en evolutie te belichten. In principe werden geen onuitgegeven archiefstukken geraadpleegd.

De onmiddellijke overgang van inventaris naar beschermingsdossier zorgde in de jaren 1980 toch geleidelijk aan voor een duidelijke verschuiving in de methodologie op vlak van bronnenonderzoek. Voor de vertaling naar beschermingsdossiers was er nood aan precieze bouwhistorische informatie, waardoor het literatuur- en zeker het archiefonderzoek tijdens het inventariseren steeds gespecialiseerder, en steeds uitgebreider werd. Contacten met specialisten op het veld, met lokale historici werden intensiever.

Wat de uitgave betreft streefde men naar uniformiteit binnen de boekenreeks. Men nam het arrondissement steeds als studiegebied voor de geografische aanpak van het onderzoek en de selectie. Door de ruimere selectiecriteria was de publicatie van de inventaris van één arrondissement per boekdeel al snel niet meer haalbaar, waardoor men vanaf de jaren 1980 overschakelde naar kantons. Voor het arrondissement Gent was nummer 12n voorzien. De grote omvang van het arrondissement maakte een kantonnale opdeling nodig, goed voor vijf boeken. De Oost-Vlaamse inventarisploeg, bestaande uit drie onderzoekers, werkte in de jaren 1980 de eerste twee delen van het arrondissement Gent af: 12n1 voor het kanton Nevele en 12n2 voor de kantons Destelbergen-Oosterzele. De publicatie vond plaats in 1989. Het bouwkundig erfgoed van Nevele, dat toen samen met Aalter het kanton Nevele vormde, werd door één inventarisonderzoeker geregistreerd in boekdeel 12n1.

Waarden en criteria voor opname in de inventaris bouwkundig erfgoed

De inventaris bouwkundig erfgoed vormt de voorbereiding voor de opmaak van beschermingsvoorstellen. Men selecteert panden en constructies binnen de afgebakende geografische context steeds omwille van de op dat ogenblik geldende erfgoedwaarden, vermeld in de wetgeving. Boekdeel 12n1 paste de waarden en criteria uit het Monumentendecreet van 3 maart 1976 toe op de selectie van het bouwkundig erfgoed in het kanton Nevele. Vanaf 1976 werd bouwkundig erfgoed geselecteerd op basis van de artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde, wat een zeer ruime interpretatie van de definitie van bouwkundig erfgoed mogelijk maakte. Er was grote aandacht voor straatbeelden en ensembles; naast religieuze, burgerlijke en industriële gebouwen selecteert men een ruim aantal doorsneewoningen en -constructies, representatief voor de basisbebouwing van een bepaalde gemeente of streek. Kleinere bouwkundige elementen, zoals straatmeubilair, kregen systematisch hun plaats in de inventarissen. Meestal heeft een geselecteerd inventarisobject niet één bepaalde erfgoedwaarde, maar gaat het om een wisselwerking tussen meerdere waarden.

Een ander belangrijk aspect bij de selectie dat het decreet van 1976 genereerde, was het achterwege laten van de chronologische limiet. In principe bestond er sindsdien geen chronologische limiet meer voor opname in de inventarissen, maar in praktijk werd deze toch vastgesteld op circa 1940. Dit sloot echter de optekening van recentere gebouwen niet uit. Verder hield men rekening met volgende criteria: de zeldzaamheid, de herkenbaarheid, de authenticiteit, de representativiteit, de ensemblewaarde en de contextwaarde.

Een onroerend goed kan geselecteerd worden voor opname als het aan verschillende waarden en criteria tegemoetkomt, maar het kan ook in aanmerking komen voor opname als het in hoge mate aan slechts één waarde of criterium tegemoetkomt. Essentieel in deze methodologie is dat deze waarden en criteria niet afzonderlijk worden beschouwd. De totale beoordeling vormt het uitgangspunt voor de evaluatie. Voor de opname in de inventaris wordt rekening gehouden met de geografische of de thematische context. Bij deze beoordeling wordt steeds een relevantie voor Vlaanderen voor ogen gehouden. In de geografische inleiding over het kanton Nevele geeft de auteur een overzicht van de belangrijkste conclusies die de inventarisatie in dit kanton opleverde.

Inventaris bouwkundig erfgoed in Nevele

Op basis van de decretale waarden en criteria selecteerde een inventarisonderzoeker in 1981-1988 in Nevele, Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele en Vosselare 593 panden en constructies met erfgoedwaarde voor opname in de inventaris. De inventaris van Nevele telt 159 fiches, die van Hansbeke 156 en van Merendree 124. In Landegem registreerde men 78 inventariswaardige panden en constructies, in Vosselare 43 en in Poesele ten slotte 33.

De inventaris geeft blijk van een in de jaren 1980 nog goed bewaard traditioneel patroon van dorpsnederzettingen met kerk en kasteel, een aantal landhuizen en buitenverblijven met parkdomeinen en tal van gehuchten en kleine dorpskernen met de kenmerkende elementen als pastorieën, scholen, kloosters, gemeentehuizen, herbergen, brouwerijen, molens, kapellen, notabelenwoningen en dorpswoningen. Meer dan de helft van het geselecteerde erfgoed bestaat uit de verspreide landelijke bebouwing die nog de hele hiërarchie binnen de landbouwersklasse weerspiegelde. In de inventaris zijn tal van kleine, langgestrekte boerenarbeidershuizen opgenomen, naast hoeves met losstaande bakstenen bestanddelen met witgekalkte gevels, kleurrijk houtwerk en omhaagd voorerf.

Hoewel er in principe geen chronologische limiet meer bestond voor opname in de inventaris, is het voor Nevele heel duidelijk dat men zich in praktijk vasthield aan een bouwdatum voor circa 1940. Enkel de twee tijdens de oorlog vernielde en wederopgebouwde parochiekerken van Landegem en Vosselare zijn als voorbeeld van naoorlogse architectuur in de inventaris opgenomen.

  • HOOFT E. 2021: Inventariseren van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Historiek, methodologie, doelstellingen en resultaten, Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 196 [online], https://id.erfgoed.net/infocat/publicaties/6372, 37-44 (geraadpleegd op 17 februari 2022).
  • KENNES H. 2020: Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/103 (geraadpleegd op 17 februari 2022).
  • WALTNIEL L.G. 1989: Woord Vooraf, in: LANCLUS K., Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

Is deel van

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Diepestraat (Deinze)
In de straatbocht, naast de muur van de moestuin bij het kasteel werd circa 1900 een neogotische kapel opgericht; opgetrokken uit baksteen met beraapte achtergevel en overluifelde spitsboogdeur.


Vaart Rechts (Deinze)
De Kapel is heden gelegen op het nieuwe kerkhof, ten oosten van de kerk en ervan gescheiden door het Schipdonkkanaal. Oprichtingsdatum niet gekend. Vermoedelijk heropbouw in 1651. Ruime bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond met vooruitspringend portaal en driezijdige apsis afgedekt met zadeldaken met klokkenstoel.


Kerkstraat 46-48 (Deinze)
Arbeiderswoningen van vijf en drie traveeën onder verspringende zadeldaken, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie bouwkundig erfgoed Nevele [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/566 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.