waarneming

Sint-Maartensplein 6

archeologisch element
ID
981788
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981788

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8428
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De opgraving leverde zeer veel interessante gegevens op die zowel de bestaande kennis over de stadsontwikkeling van dit deel van Brugge bevestigden, maar ook deels aanvulden. Het onderzoeksterrein lag duidelijk in de winterbedding van de Reie. Van deze opgevulde geul kon in één profiel een deel geregistreerd worden. Hierboven konden enkel antropogene ophogingslagen opgetekend worden. De terreinen bleken in de 13de eeuw sterk opgehoogd geweest te zijn om de gronden bouwrijp te maken. Deze ophogingen zorgden er voor dat het stadsareaal kon uitbreiden en dat de Reie meer gekanaliseerd werd. Vanaf het midden van de 13de eeuw zal het terrein wellicht ook bewoond worden. Op basis van de eerdere opgravingen aan de Verversdijk zou het plangebied deel uitmaken van de wolververswijk. Echte duidelijk sporen van bewoning zijn niet aangetroffen. Een centrale haardplaats geeft wel aan dat er wellicht vakwerkbouwwoningen aanwezig waren. Vermoedelijk werd het plangebied als achtererfzone gebruikt. De verschillende mest- en afvalkuilen maar ook een enkele tonput zijn hier getuigen van. Sporen van de wolververs konden niet direct vastgesteld worden. Enkel een grote kuil met verschillende stortpakketten meekrap en wouw geven aan dat de wolververs ook van dit deel van het bouwblok gebruik maakten. Ovenstructuren, zoals opgegraven aan de Verversdijk, werden niet aangetroffen.

In de loop van de tweede helft van de 14de eeuw zal een nieuw stadspaleis verrijzen midden in de wolververswijk, namelijk het Hof van Moeskroen. Over het uitzicht van dit gebouw is door de opgraving geen extra informatie vergaard. Daarvoor waren de resten veel te fragmentair. Vermoedelijk werd een deel van een zijgevel van dit gebouw en een deel van een perceelsmuur opgegraven. De massieve muur was op spaarbogen gefundeerd om zo meer draagkracht te verkrijgen. Aan de binnenzijde werden twee grote beerbakken en een mestkuil aangetroffen. De analyse van de inhoud van deze drie sporen leverde een inkijk in een elitair huishouden. Ook konden enkele bijzondere vondsten gedaan worden die konden gelinkt worden aan dit pand.

Op het eind van de 16de eeuw werd het Hof van Moeskroen overgenomen door de Jezuïeten die er in de loop van de 17de en 18de eeuw stelselmatig het hele bouwblok opkochten en er hun klooster optrokken. Enkele muren zijn vermoedelijk ook tot deze fase toe te schrijven. Een gedeeltelijk bewaarde inhumatie en enkele andere fragmenten los bot geven aan dat er mogelijk een klein grafveld aanwezig was bij dit klooster. Vermoedelijk werden enkele graven wel verstoord door jongere bodemingrepen. Deze jongere bodemingrepen bestonden vooral uit verschillende grote puinkuilen die het onderzoek sterk bemoeilijkten door het feit dat ze sterk waterverzadigd waren. Vermoedelijk waren deze kuilen te linken aan sloopwerken voorafgaand aan de bouw van het Huis van Hamme.


Auteurs: Van Remoorter, Olivier
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Hof van Hamme

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: afvalkuilen, stadhuizen
Materiaal: glas, samengesteld bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Hof van Moeskroen

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: afvalkuilen, beerputten, haardplaatsen, kuilen, muurresten, palen, vloeren
Materiaal: aardewerk, bot, hout, leisteen, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De oudste bakstenen structuur was een vermoedelijke beerput die tussen 1450 en 1550 gedateerd kon worden. Daarnaast waren er nog verscheidene restanten aanwezig van laatmiddeleeuwse bebouwing.
Verreweg de meest opmerkelijke vondsten zijn twee leistenen met inkrassen die aan schoolleien doen denken. Op een ervan (VNR 314) staat een compleet alfabet in de zo benaamde Gothische Textura (textualis). De tweede lei (VNR 343) vertoonde aan beide zijden tekeningen. Op de voorzijde kan vooral een tekening van een ruiter op een dier (ezel, zwijn?) waargenomen worden. Maar bij meer nauwkeurige studie kan worden waargenomen dat het eigenlijk om een palimpsest gaat. Zo kunnen verder ook nog een mogelijk wapenschild en een derde gedeeltelijke figuur waargenomen worden.

Jezuïtenklooster

Typologie: inhumatiegraven, muurresten, waterputten
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), glas, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden verschillende post-middeleeuwse muurresten aangetroffen. De exacte oorsprong van deze muren is niet duidelijk maar vermoedelijk zijn het restanten van oftewel het Hof van Moeskroen, of waren ze deel van het latere Jezuïetencomplex. Er werd ook een waterput aangetroffen die hier mee in verband kan worden gebracht.

Ophogingspakketen

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: afvalkuilen, greppels, indicaties voor houtbouw, kleding en -accessoires, kuilen, muurresten, ophogingslagen, palen, puinlagen
Materiaal: aardewerk, bot, hout, houtskool, leer, metaal, natuursteen, plantaardig materiaal, samengesteld bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen de verschillende werkputten werden verscheidene ophogingspakketten aangetroffen. Deze dienden vermoedelijk voor het bouwrijp maken van het terrein.
In werkput 1 werd ook een houten structuur aangetroffen, bestaande uit zeven evenwijdige planken en één dwarse plank. Ten zuiden hiervan werden nog vier verticale geheide palen aangetroffen. De exacte functie van deze structuur is niet gekend maar vermoedelijk hangt ze samen met het bouwrijp maken van het terrein.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Brugge

  • Is deel van
    Jezuïetencollege


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Maartensplein 6 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981788 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.