waarneming

Sint-Isidoorstraat

archeologisch element
ID
982978
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982978

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7642
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. 

Het plangebied ligt op een hoogte tussen ongeveer 28 en 29 m TAW en daalt het terrein licht van noord naar zuid.

De bodemprofielen tonen een bodemopbouw bestaande uit meerdere plaggenpakketten boven een C-horizont. Tussen beide horizonten zijn plaatselijk nog resten van een oude bodem bewaard.

De antropogene sporen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën: 401 paalsporen, 58 karrensporen, 9 wand- en/of perceelsgreppels, 17 kuilen, 3 waterkuilen en een aantal spitsporen.

In het sporenensemble werden 25 structuren herkend. Het gaat hierbij om 16 gebouwplattegronden waaronder 4 huisplattegronden en 12 spiekers, drie waterkuilen en zes palenrijen. In enkele sporenclusters konden helaas geen structuren worden herkend. De vier hoofdgebouwen hebben een datering van de midden-bronstijd tot de midden-ijzertijd. De datering is gebaseerd op typologie, enkele schaarse aardewerkdateringen en enkele 14C-dateringen. Het is duidelijk dat het plangebied in meerdere perioden bewoning heeft gekend. Gezien de matige spoordichtheid gaan we ervan uit dat het telkens slechts om één of twee erven gaat. Na waardering lieten de botanische stalen geen analyse toe. Wel zijn er zowel verkoolde granen als wilde planten vastgesteld.

Een 14C-datering en een losse vondst van een sestertius wijst mogelijk op een Romeinse fase.

Een hoeveelheid karrensporen en een greppelstructuur zijn als off-site sporen uit de middeleeuwen tot nieuwe tijd te interpreteren. Twee kuilen met een houtskoolrijke laag zijn bemonsterd voor 14C-datering wat o.m. een datering tussen 777 en 981 na Chr. opleverde.

 

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Karolingisch

Datering: Karolingische periode
Typologie: kuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Eén kuil, gelegen aan de rand van het plangebied, is middels 14C-onderzoek gedateerd. Dit leverde een datering in de vroege middeleeuwen op, meer bepaald circa 777 tot 981 na Chr.

Metaaltijden

Datering: late bronstijd, middenbronstijd, middenijzertijd, vroege ijzertijd
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalsporen, vaatwerk, vierpostenspijkers, waterkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de late prehistorie zijn vier huisplattegronden, twaalf spiekers, drie waterkuilen en zes palenrijen. De huisplattegronden zijn typologisch te plaatsen tussen de midden bronstijd en de midden ijzertijd wat betekent dat er verschillende fasen van bewoning zijn geweest. Twee 14C-dateringen en schaarse aardewerkfragmenten bevestigen dit diffuse bewoningsbeeld. Vermoedelijk was in iedere periode slechts één woonerf aanwezig, maximaal twee. De waterkuilen lagen in de lager gelegen zuidwestelijke hoek. In de palenrijen zijn twee heiningen herkend. Het botanisch materiaal bleek niet geschikt voor verdere analyse, maar vermeldenswaardig is wel dat alle zaden van wilde soorten in de verschillende stalen verkoold waren, wat wil zeggen dat ze vermoedelijk tezamen met het graan geoogst zijn en vervolgens verkoold zijn geraakt in de nederzetting.

Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, karrensporen, wegen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De karrensporen vastgesteld op het terrein zijn te linken aan de Atlas der Buurtwegen. Het lijkt erop dat de meeste karrensporen de kavelgrens volgen en gerelateerd kunnen worden aan de veldweg die vanuit het noorden (Den Hout) komt en aan de zuidelijk gelegen hoofdweg (de huidige Oostmalseweg).
De aanwezige greppelstructuur, die een bocht van 90° maakt en dan weer uit het onderzoeksgebied verdwijnt, komt niet op historisch kaartmateriaal voor maar past wel in het nieuwetijdse kavelsysteem zoals te zien op diverse kaarten.

Romeins

Datering: Midden-Romeinse tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: munten, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een paalspoor in de sporencluster van structuur 4 is middels 14C in de vroege tot midden-Romeinse tijd gedateerd. Voorts kwam bij metaaldetectie een sestertius uit de 2e eeuw na Chr. aan het licht.

Volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele scherven uit de volle middeleeuwen konden verzameld worden uit het brede karrenpad in het zuiden van het plangebied. Het gaat vermoedelijk te ver om dit karrenpad een volmiddeleeuwse datering toe te dichten. Het is aannemelijk dat de scherven tijdens het bemesten of beakkeren in de karrensporen zijn terecht gekomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Isidoorstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982978 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.