waarneming

Haringeplein

archeologisch element
ID
988504
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988504

Beschrijving

De site bestaat grotendeels uit elementen die gelinkt kunnen worden aan de Sint-Martinuskerk en het vroegere kerkhof. De meeste interessante sporen bevinden zich dan ook in de nabije omgeving van de kerk. Hoe groter de afstand tot de kerk, hoe kleiner de sporendensiteit wordt. Dit kan ook het gevolg zijn van de wegenwerken en bijbehorende verstoringen. Zone 3, die onder de Haringestraat gelegen is lijkt namelijk sterker verstoord dan zone 5 onder het Haringeplein.

De site omvat resten van het oude kerkhof die vooral geconcentreerd zijn in zone 5, met enkele uitzonderingen in zone 4. Deze resten komen tot uiting in 51 grafcontouren. Het lage aantal grafcontouren in zone 4 kan ook te wijten zijn aan een sterkere verstoring door de weg die hier
aangelegd was. Naast de aangetroffen graven werden ook twee voetwegen aangetroffen, een hiervan staat aangegeven op historisch kaartmateriaal. Verder bestaat het sporenbestand uit 4 grachten 4, paalkuilen die niet met zekerheid deel uitmaken van een structuur, een mogelijke oven en enkele (leemwinnings)kuilen.
Met behulp van 14C-dateringen werd de mogelijke oven in de ijzertijd geplaatst, dit lijkt het oudst aanwezige spoor te zijn. Een andere 14C-datering plaatste een kuil in het neolithicum, maar hierbij is discussie mogelijk over de relatie van het houtskool tot het spoor.
Tot slot werden de aangetroffen grachten op basis van de vorm van hun profiel en op basis van de relatie tot elkaar met enige voorzichtigheid in de Romeinse periode geplaatst.


Auteurs: Van Eynde, Merel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Ijzertijdsporen

Datering: ijzertijd
Typologie: ovens
Materiaal: houtskool, leem
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er was slechts één spoor aanwezig dat met enige zekerheid in de ijzertijd geplaatst kon worden.
Het gaat over een kuil met sporen van verbranding in de vorm van verbrande leem en met aanwezigheid van houtskool. Het is een min of meer ronde kuil van 125 bij 95cm. In profiel is het spoor 40cm diep bewaard met rechte, licht aflopende wanden en een vlakke bodem, in de noordelijke wand is bovenaan een knik aanwezig. Op de bodem is een dun laagje houtskool aanwezig. Rondom de vulling van het spoor is eerst een geoxideerde rand aanwezig, waarna aan de bovenkant van het spoor een gereduceerde band aanwezig is. Dit zijn sporen van verhitting in situ, waarbij in de binnenkant van de structuur ook zuurstof aanwezig geweest moest zijn zodat oxidatie kon plaatsvinden. Van het spoor werd een bulkstaal ingestuurd ter analyse, dit resulteerde in een 14C-datering van 444 ±30 jaar BC, wat overeenstemt met de ijzertijd. Op basis van deze datering en op basis van vergelijking met andere sporen, werd het spoor geherinterpreteerd als oven.

Kerkhof

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bevestigingselementen, inhumatiegraven, kerkhoven
Materiaal: bot (menselijk), ijzer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het grootste aantal sporen (52) kan geplaatst worden binnen de funeraire sfeer, deze zijn voornamelijk ten westen en ten zuidwesten van de kerk gelegen. Dit is niet verwonderlijk aangezien op historisch kaartmateriaal, zoals de kaart van Ferraris, zichtbaar is dat het kerkhof zich vroeger verder naar het westen uitstrekte. Binnen deze sporengroep kan een onderscheid gemaakt worden tussen knekelputten (spoor 5), grafcontouren en graven. Het onderscheid tussen graven en grafcontouren werd gemaakt op basis van de aan- of afwezigheid van bewaarde menselijke resten. Er werden namelijk 34 enkelvoudige begravingen geregistreerd. 6 individuen werden geselecteerd voor een antropologisch onderzoek.
3 daarvan werden bemonsterd voor een 14C-datering. Alle ingestuurde botmonsters dateren in de nieuwe tijd, de verkregen dateringen schommelen tussen het einde van de 17de eeuw en het begin van de 19de eeuw.

Ongedateerde sporen

Typologie: extractiekuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden 12 kuilen geregistreerd. De meeste kuilen kunnen geïnterpreteerd worden als ontginningskuilen. Deze kuilen zijn voornamelijk geconcentreerd in het noordwesten, op een locatie waar geen graven meer aanwezig zijn en bevinden zich dus hoogstwaarschijnlijk buiten de afbakening van het voormalige kerkhof.

Romeinse grachten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ten westen van de kerk waren vier grachten gelegen en deze hadden allemaal een west-oost oriëntatie. Er werden geen vondsten aangetroffen die met de grachten in verband gebracht konden worden. Verder stemmen ze ook niet overeen met elementen die weergegeven zijn op historisch kaartmateriaal. Op basis van de vorm het profiel van spoor 31 kan een mogelijke datering naar voor geschoven worden. V-vormige grachten worden namelijk veelal aan Romeinse aanwezigheden gelinkt.

Voetweg

Datering: nieuwste tijd
Typologie: verharde wegen
Materiaal: keramisch bouwmateriaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ten zuiden van de kerk (in zone 4) werden twee bakstenen wandelpadjes aangetroffen.


Relaties

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Martinus


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Haringeplein [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988504 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.