Beschermd cultuurhistorisch landschap

Liezelebroek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-03-2001 tot heden

ID
4575
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4575

Besluiten

Liezelebroek
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2001  ID: 3671

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Liezelebroek.
Dit gebied wordt gevormd door een complex van historisch permanente graslanden en een patroon van landschapselementen, waaronder de Molenbeek, een grachtenstelsel, een aantal lage dijkjes, houtkanten en bomenrijen.

Ten zuiden van dit beschermde landschap bevindt zich de Schemelbertmolen, een watermolen die beschermd is als monument en de omgeving van de watermolen als dorpsgezicht en de vallei van de Molenbeek, een beschermd landschap.
Ten noorden van het Liezelbroek bevindt zich het fort van Liezele, de omgeving van het fort is beschermd als landschap.Waarden

Het Liezelebroek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

het is een landschap met een ongeschonden en ongewijzigd, eeuwenoud voorkomen waarin een complex van historisch permanente graslanden voorkomen samen met een oud waarneembare patroon van landschapselementen, waaronder de beek, een grachtenstelsel, een aantal lage dijkjes, houtkanten en bomenrijen. De landschappelijke inrichting is een gevolg van de volmiddeleeuwse bewoningsorganisatie.

wetenschappelijke waarde

een intact voorbeeld van de geomorfologische opbouw van één van de brede valleistroken van de Molenbeek die plaatselijk door een steilrand scherp afgeboord is van het omgevend landschap.
de botanische waarde zowel van de historisch permanente graslanden als van de moerassige delen, de ruigten, de oevers van de beken en grachten en de bossen en struwelen.
de verscheidenheid van de verschillende begroeiingen op een vrij kleine schaal ten gevolge van de sterk variërende milieuomstandigheden (vochtgradiënten, bodemtypen, beheer).
zijn waarde als broed- en pleistergebied voor tal van vogelsoorten, als leefgebied van amfibieën, en soms zeldzame en karakteristieke vlinder- en libellensoorten en als jachtgebied van een aantal typische vleermuizensoorten.

esthetische waarde

het is een gaaf voorbeeld van een open, nat graslandgebied, gelegen in één van de intacte brede valleistroken van de Molenbeek die plaatselijk scherp afgeboord is van het omgevend landschap door een steilrand. Dit beeld van het intact valleilandschap wordt eveneens ondersteund door het oude waarneembare patroon van landschapselementen, waaronder de beek, een grachtenstelsel, een aantal lage dijkjes, houtkanten en bomenrijen. De belevingswaarde van het landschap wordt versterkt door de groene zoom van gesloten structuren van bossen en struwelen die het noordelijk en het zuidwestelijk deel van het landschap aflijnt .
Die intrinsieke waarden van het te beschermen landschap worden versterkt door het feit dat met een bescherming van het Liezelebroek een verbinding tussen de nu geïsoleerd gelegen beschermde landschappen van het Fort van Liezele en de Vallei van de Molenbeek zou verwezenlijkt worden. Hiermee zou een waardevol groot geheel gecreëerd worden.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Molenbeek

Liezele, Puurs (Puurs-Sint-Amands)
Het landschap van de ‘Vallei van de Molenbeek’ is een karakteristiek valleilandschap gelegen in Puurs in Klein Brabant. Deze ankerplaats omvat een belangrijk deel van de vallei van de Molenbeek ten oosten van Liezele. Het betreft een afwisselend open en gesloten landschap met een zo goed als gave, eeuwenoude ruimtelijke structuur, met een complex van historisch permanent grasland, talrijke oude landschapselementen en een zoom van gesloten structuren met bossen en struwelen. De geomorfologische opbouw van de vallei met aangrenzende hogere gronden zorgt, samen met de sterk variërende milieuomstandigheden, voor een grote verscheidenheid aan vegetatietypes. Verder komt er verspreid in het landschap heel wat bouwkundig erfgoed voor.