Beschermd monument

Hollands College met tuinmuur

Beschermd monument van 21-12-2006 tot heden
ID: 579   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/579

Besluiten

Hollands College
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-2006  ID: 4475

Beschrijving

Het Hollands College is, met inbegrip van de binnenplaats en de achterliggende tuinmuur, beschermd als monument.


Waarden

Het voormalig Hollands College, met inbegrip van de ommuring, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: gesticht in 1617 als seminarie voor opleiding en huisvesting van de clerus voor het bisdom Haarlem, waarvan Cornelius Jansenius ((1585-1638) de eerste president was. Het college werd ondergebracht in de voorname patriciërswoning 'Uten Lieminghe' (1511) die in 1754-1757 volledig werd heringericht en volgens een kwadraatpatroon uitgebreid tot een monumentale, stijlvolle residentie. Na de Franse revolutie werd de residentie openbaar verkocht en in 1812 heringericht tot meisjesinternaat door Cicercule Paridaens (1769-1838), stichteres van de congregatie van de Dochters van Maria. Sinds 1834 leiden zijn er hun gerenommeerde onderwijsinstelling 'Paridaens' en vormt het Hollands College, ook gekend als 'het College van de Schonen Lieven Vrouwe', omwille van zijn historische gelaagheid en connotaties een markant tijdsdocument. Te meer daar het omwille van zijn opvallende gaafheid zowel qua typologie, structurele opbouw, ordonnantie als interieurafwerking, een uniek en representatief voorbeeld vormt van een 18de-eeuws universiteitscollege.
Vanuit architectuurhistorisch oogpunt vormt dit in 1754-1757 gerealiseerde ontwerp van de toonaangevende Leuvense architect Jacques-Antoine Hustin (1709-1787), met zijn in bak- en natuursteen opgetrokken laag poortgebouw en drie bouwlagen tellende verblijfsvleugels gegroepeerd rond een vierkante, gekasseide binnenkoer, een opmerkelijke illustratie van een vroege, provinciaal getinte Louis XV-stijl. Bovendien wordt die stijl gekenmerkt door een voor-classicistisch, rastervormend plattebanddecor van doorgetrokken, licht vooruitspringende Gobertange onder- en bovendorpels, verrijkt met een typische rococo-ornamentiek ter hoogte van de geaccentueerde, hardstenen inkompartijen.
Daarnaast vormt het in het concept geïntegreerde voormalige hotel Uten Lieminghe (1511) met zijn Gobertange straatgevel, rijk geprofileerde kruisvensters, door hoekkettingen belijnde contouren en overwelfde kelders een voor het Leuvense zeldzame verwijzing naar een vroeg 16de-eeuwse, voorname patriciërswoning.

artistieke waarde

Met zijn rijk gestoffeerde 18de- en 19de-eeuws, overwegend Lodewijk-XV geïnspireerde binneninrichting met monumentale eiken trappartijen, fraai gestucte plafonds, schouwboezems en marmeren schouwen vormt het Hollands College een opmerkelijk voorbeeld van 'verlichte' interieurkunst. Ongetwijfeld uniek in deze context is niet alleen de intact bewaarde bibliotheek maar ook de gave, uitbundig gedecoreerde rococokapel met schilderijen van Pieter-Jozef Verhaghen (1728-1811) waarbij de 19de-eeuwse uitbreiding (1873) door stadsarchitect Edouard Lavergne (1815-1878) stilistisch naadloos aansluit bij het midden 18de-eeuwse origineel.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hollands College en Paridaensinstituut

Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9 (Leuven)
Qua concept vertoont het 18de-eeuws college de karakteriserende vierkantstructuur, gevormd door het anderhalve bouwlaag hoge poortgebouw met aansluitende straatmuur en, rondom het gekasseide binnenplein, de drie U-vormig opgestelde verblijfsvleugels.