Beschermd monument

Kasteelsite van Bets

Beschermd monument van 21-12-2006 tot heden
ID: 683   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/683

Besluiten

Kasteelsite van Bets
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-2006  ID: 4474

Beschrijving

De bescherming omvat de kasteelsite van Bets met omliggend park.Waarden

De kasteelsite van Bets is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Tot begin 15de eeuw was het eigendom van de gelijknamige heren en sinds 1699 is het in het bezit van de invloedrijke, Luikse familie de Ryckman. Het kasteel van Bets getuigt, als voormalig leen van de Brabantse hertogen dat voor het eerst wordt vermeld in 1365 als “Thof ter Elsemer” van een gangbaar proces waarbij de primitieve, cirkelvormig omgrachte motte ingevolge wisselende noden en gebruikseisen geleidelijk evolueerde naar een riante kasteelsite. De inplanting te midden van een nog grotendeels bewaarde ringgracht verwijst naar de feodale mottestructuur, terwijl algemene configuratie en typologie - een grosso modo rechthoekig woonvolume aan zuidzijde voorafgegaan door een U-vormig neerhof - refereert aan een in 1667 in bak- en natuursteen heropgetrokken kasteel. Niettegenstaande bleef de voornamelijk eind 19de en begin 20ste eeuwse aanpassingen bewaard. Het huidige pittoreske en tezelfdertijd symmetrisch-hiërarchisch geordende buitenaspect is vooral het resultaat van restauratiewerken uit 1922-1927. Daarbij werd de 17de-eeuwse kern verfraaid met risalietvormige accenten in de vorm neobarokke, in- en uitzwenkende volutengevels terwijl de donjonachtige inkompartij, het erkervormend spietorentje en een polygonaal hoektorentje refereren aan historiserende aanpassingen uit 1880.
De historische gelaagdheid manifesteert zich ook in het interieur met zijn langgerekte hal met monumentale trappartij en aaneenschakeling van Louis XV-, Luikse Louis XVI- en neoclassicistisch geïnspireerde salons.
De intrinsieke waarden van het kasteelcomplex worden versterkt en weerspiegeld in het omliggende park: een eerste landschappelijk park uit de jaren 1880 dat parallel met de restauratie- en verfraaiingswerken in 1922-1927 verder werd uitgebouwd met neotraditionele, regelmatig-symmetrische structuren zoals de parterretuin op de binnenkoer, het terras en de watertuin en met de landschappelijke verfraaiing van de ruimere omgeving met kleurrijke solitairen en bomengroepjes. De gaafheid en ongereptheid van de site wordt bijkomend onderstreept door het bewaarde drevenpatroon en de omkadering met historisch akker- en weideareaal.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasteel van Bets

Weg op Halen 2 (Geetbets)
Hoofdvleugel met semi-hexagonaal, uitkragend hoektorentje uit de 17de eeuw.


Kasteeldomein van Bets

Weg op Halen 2 (Geetbets)
Het feodale Hof van Elsmeren werd in 1667 afgebroken en door het huidige kasteelcomplex vervangen; verbouwingswerken in de jaren 1880 gingen gepaard met de aanleg van een eerste landschappelijk park (1 hectare 73 are).