Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Franciscus van Assisi

Beschermd monument van 16-06-2009 tot heden
ID: 7160   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7160

Besluiten

Parochiekerk Sint-Franciscus van Assisi en pastorie
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-2009  ID: 4626

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Franciscus is beschermd als monument.Waarden

De parochiekerk Sint-Franciscus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De Sint-Franciscuskerk met pastorie te Merksem is opgevat als een totaalkunstwerk. De originele interieurafwerking met zichtbare materialen was een uitdrukkelijke keuze van architect Henri Blomme, die ook het geometrische glaswerk met stereotiepe patronen en het meubilair, dit laatste in samenwerking met beeldhouwer Pierre Peeters, ontwierp. Haar artistieke waarde manifesteert zich in het bijzonder in de opmerkelijke verzameling.

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde: : De oprichting, in 1893-1896, van de Sint-Franciscuskerk met pastorie te Merksem houdt rechtstreeks verband met haar metamorfose van landelijk dorp naar nijverheidsgemeente en met de opkomst, aan weerszijden van de Bredabaan, van nieuwe dichtbevolkte wijken. De ligging van kerk en pastorie aan de hoofdader van de gemeente en op de scheilijn tussen verschillende leefgemeenschappen werd vanuit stedenbouwkundig standpunt goed benut: de zichtzijde aan de straat vertolkt de recent verworven welvaart en verleent een status aan dit deel van de Bredabaan en haar aanpalende straten. De monumentale koepel die als baken minstens even belangrijk is als de geveltoren domineert de achterliggende buurten en hun bewoners.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De Sint-Franciscuskerk met aanpalende pastorie te Merksem is een ontwerp van 1893 door architect Henri Blomme, broer en medewerker van provinciaal architect Leonard Blomme. Het eclectisch concept sluit aan bij de academische richting van de neogotiek. Voor het voorliggende ontwerp werden elementen ontleend aan de romaanse/Duitse bouwkunst, de Byzantijnse centraalbouw, de traditionele bak- en zandsteenstijl, de neogotiek. Meest opvallend zijn de sterke volumewerking, de rijke materiaalpolychromie zowel uit- als inwendig, de drieledige wandopbouw met triforium en de aandacht voor afwerking en detail.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Franciscus van Assisi

Bredabaan zonder nummer (Antwerpen)
De Sint-Franciscuskerk werd gebouwd in 1893-1896 als eclectische kerk met neobyzantijnse inslag naar ontwerp van Henri Blomme.