Beschermd cultuurhistorisch landschap

Scheldemeersen: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
8690
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8690

Besluiten

Scheldemeersen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-1981  ID: 1734

Beschrijving

De Scheldemeersen te Schelderode en Zevergem (fase 1) zijn beschermd als landschap. De Scheldemeersen te Schelderode en Eke (fase 2), gelegen ten zuidwesten van dit gebied, werden later beschermd als landschap bij ministerieel besluit van 10 maart 1997.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de waarde van het landschap als volgt gemotiveerd werd:

wetenschappelijke waarde: binnen de Scheldemeersen komen nog goed ontwikkelde vegetaties voor van moeras-, hooiland- en waterplanten. Vaak herbergen deze vegetaties een aantal zeldzame plantensoorten, zoals onder meer zwanenbloem (Butomus umbellatus), kleine kaardebol (Dipsacus pilosus), slanke waterbies (Eleocharis uniglumis), waterviolier (Hottonia palustris), aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) en handjesereprijs (Veronica triphyllos). Ornithologisch is het gebied van belang wegens de grote verscheidenheid van broedvogels, waaronder een aantal zeldzame soorten, zoals onder meer een recent broedgeval van het woudaapje. Ten slotte hebben de Scheldemeersen een grote waarde als rust- en foerageergebied voor watervogels.

esthetische waarde: het voor rangschikking voorgestelde gebied is één van de weinig relatieve intact gebleven landschappen van enige omvang, gelegen langs de Boven-Schelde. Het is gekenmerkt door een grote verscheidenheid van landschapselementen: meersen al dan niet omzoomd door rijen knotwilgen, populierenbosjes, wilgenstruwelen, moerassige laagten ontstaan door kleiwinning afgesneden Scheldemeanders, …

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002017, Scheldemeersen - fase 2, advies KCML (1981).


Waarden

De Scheldemeersen zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Doornhammeke, boerenhuis-herberg

Pont-Zuid 55 (De Pinte)
Bij een oude afgesneden Scheldebocht gelegen, vanouds gekende herberg, tevens hoevetje met woonhuis en voorheen in L-vorm aangebouwde stal.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode

Zevergem (De Pinte), Zwijnaarde (Gent), Melsen, Merelbeke, Schelderode (Merelbeke), Eke (Nazareth)
De Scheldemeersen van Zevergem-Schelderode vormen één van de weinige restanten van een aaneengesloten meersenlandschap in de Scheldevallei. Het gebied wordt gekenmerkt door de afwisseling van meersen, afgesneden meanders, populierenaanplantingen en door greppels opgedeelde graslandpercelen. Het kasteeldomein van Schelderode ligt op de steilrand.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Scheldemeersen: fase 2

Pont-Zuid, Trekweg (De Pinte), Sluis (Nazareth)