Beschermd cultuurhistorisch landschap

Zandberg

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
8718
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8718

Besluiten

Zandberg
definitieve beschermingsbesluiten: 06-01-1994  ID: 2593

Beschrijving

De Zandberg te Heusden is beschermd als landschap.Waarden

De Zandberg is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu geomorfologische waarde: : De Zandberg te Heusden is één van de weinig bewaard gebleven restanten van de stuifduinmassieven langs de Schelde in Oost-Vlaanderen. Het ontstaan van het stuifduincomplex te Heusden hangt nauw samen met de geschiedenis van de Scheldevallei in het tardiglaciaal, de overgangsperiode tussen de weichselijstijden en het holoceen. De afgezette dekzanden, zich manifesterend als zwak uitgesproken zandruggen, verstoven gedeeltelijk en vormden landduinen langs de Schelde.

wetenschappelijke waarde

in casu floristische en vegetatiekundige waarde: : Het gebied herbergt onder meer een vegetatietype dat op landelijk vlak steeds zeldzamer wordt, met name het “zandig droog grasland”. Tot de meer zeldzame soorten behoren zandblauwtje (Jasione montana), vroege haver (Airi praecox), buntgras (Corynephorus canescens), sturikheide (Calluna vulgaris) en rankende helmbloem (Corydalis claviculata).

Aanduiding van

Is de bescherming van

Zandberg

Boswegel, Hoorlingstraat, Melkwegel, Zandberg (Destelbergen)
De Zandberg vormt het enige relict van de stuifduinmassieven langs de Schelde in Oost-Vlaanderen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteelsite Heusden-Gentbrugge

Heusden (Destelbergen), Gentbrugge (Gent), Melle (Melle)
Het gebied wordt doorsneden door de Schelde met rondom nog resten van de vroegere meersen. De zandberg te Heusden is als stuifduin het enige relict van het duinenlandschap langs de rivierbedding van de Schelde. Aan weerszijden van de Schelde liggen verschillende 19de-eeuwse kasteeldomeinen. De meeste kastelen zijn ontstaan uit oudere “huizen van plaisance” nabij de Schelde die op hun beurt teruggaan op omwalde sites uit de late middeleeuwen zoals de Kastelen Ocket en Kervijn. Het kasteel Coninxdonck werd in de 19de eeuw gebouwd ter vervanging van een middeleeuws slot in een omwald vierkant domein. Het Kasteel Klaverke met wegkapel werd achterin het park van Kasteel Kervijn gebouwd in de 19de eeuw. De aangelegde parken van de verschillende aanpalende kasteeldomeinen zorgen voor een landschappelijk geheel afgewisseld met enkele tussenliggende boerenerven en landhuizen met hovingen.