Beschermd cultuurhistorisch landschap

Schorren van de Durme

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 04-02-1981 tot heden

ID: 9236   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9236

Besluiten

Schorren van de Durme
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-1981  ID: 1595

Beschrijving

De schorren van de Durme te Hamme zijn beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) motiveert de wetenschappelijke en esthetische waarde van het landschap als volgt:

wetenschappelijke waarde: een grote soortenrijkdom en zeer zeldzame planten treft men hier niet aan; de lage soortenrijkdom is typisch voor een dergelijk schorrengebied. Een belangrijk gedeelte van de schorren wordt ingenomen door de klasse van de wilgenvloedstruwelen- en bossen. Meer bepaald treffen we fragmenten aan van de associatie van amandel- en katwilg. Kentaxon: amandelwilg; differentiërende taxa: we vonden liesgras (Glyceria maxima), zwart tandzaad (Bidens frondosus), waterpeper (Polygonum hydropiper), ridderzuring (Rumex obtusifolius), penningkruid (Lysimacchia nummularia), fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) en gele lis (Iris pseudoacorus). Bovendien treffen we overgangen naar de rietorde (faciesvorming van riet) en naar het elzen-vogelkersverbond aan. Op de dijken vinden we fragmenten van de zevenbladassociatie. Kentaxa: grote brandnetel (Urtica dioica), witte dovenetel (Lamium album); differentiërende taxa: kweekgras (Agropyron repens), Frans raaigras (Arrhenatherum elatius), witte dovenetel (Lamium album). Van hogergenoemde associatie vindt men ook de subassociatie met groot hoefblad (Petasites hybridus). De zeer hoge eutrofiëringsgraad van het Durmewater zorgt voor een sterke verruiging: voorkomen van heel wat ruigteplanten.
Als rivierlandschap herbergt het gebied een rijk vogelbestand: kleine karekiet, grote karekiet, blauwborst, bosrietzanger en rietzanger.
Tot slot kan gesteld worden dat rivierschorren en zoetwatergetijdengebieden als levensgemeenschappen als maar zeldzamer worden; schorren en slikken hebben bovendien een grote ornithologische waarde als rust- en foerageergebied van heel wat vogelsoorten.

esthetische waarde: de rivierbegeleidende wilgenstruwelen, de schorren en de slikken verlenen aan de Durme een nagenoeg natuurlijk karakter.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000630, Schorren van de Durme, advies KCML (1981).


Waarden

De Schorren van de Durme zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Schorren van de Durme, de Bunt en monding van de Durme in de Schelde

Biezestraat, Bunt (Hamme)
Het landschappelijk geheel is gelegen op grondgebied van de gemeenten Hamme en Temse. Cultuurhistorisch gezien bestaat het uit drie deelgebieden: de voormalige polder Noubroek, de voormalige Gemene Schoren van Hamme en de schorren van Tielrode.