Beschermd cultuurhistorisch landschap

Paracuesta van het Waasland

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-05-1995 tot heden

ID
9972
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9972

Besluiten

Omgeving Fort van Steendorp - Paracuesta Waasland
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1995  ID: 2880

Beschrijving

De paracuesta van het Waasland te Steendorp is beschermd als landschap. Deze vormt de omgeving van het Fort van Steendorp. Dit als monument beschermde fort maakt geen deel uit van het beschermde landschap.Waarden

Omgeving Fort van Steendorp - Paracuesta van het Waasland is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Langsheen de Scouselestraat is er een relict van ondiepe kleiwinning(en) aanwezig. Cultuurhistorisch is dit van grote waarde omdat dergelijke kleinschalige klei-uitbatingen nog zelden aangetroffen worden in een breed landschappelijk kader.

wetenschappelijke waarde

Het gebied is waardevol op geomorfologisch en geologisch vlak omdat hier de cuestarand quasi onaangeroerd is gebleven. Op andere plaatsen is de rand niet of nauwelijks waarneembaar doordat ze bebouwd is of omdat de cuestarand een kleinere hellingsgraad heeft of nog omdat er kleiputten ontstaan zijn.
Onder het oppervlak is nog steeds de Rupeliaanklei onaangeroerd aanwezig op een kleine strook na langs de Scouselestraat waar het topniveau is weggehaald.
Enkel een strook langsheen de Scouselestraat en de Schauselhoekstraat is botanisch zeer waardevol. Hier treffen we immers plantensoorten aan die zeer zeldzaam tot zeldzaam zijn in de regio, zoals muskuskruid (Adoxa moschatellina), gevlekte aronskelk (Arum maculatum), gele dovenetel (Lamium galeobdolon) en slanke sleutelbloem (Primula elatior) of zelfs nergens anders voorkomen in het Waasland zoals daslook (Allium ursinum).
Het gebied is door zijn unieke ligging in de nabijheid van open waterplassen, het lager gelegen poldergebied en de Schelde een belangrijke pleister- en/of fourageerplaats voor tal van vogels. Het eigen karakter van het gebied biedt op enkele plaatsen, d.i. aan de rand van vroegere oppervlakkige kleiwinningen of in de resterende lijnvormige elementen, nest- en broedgelegenheid aan diverse vogelsoorten.

Andere relaties

Is gerelateerd aan

Fort van Steendorp

Kapelstraat zonder nummer (Temse)