544 resultaten


ID: 84523 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Wakken

Kasteeldreef 9 (Dentergem)
Het kasteel met omgevend park en schandpaal is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, en is beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1998. Het kasteel is pal tegenover de kerk gesitueerd en bevindt zich aan de rand van de dorpskern. Het omliggende park paalt aan de Kraaistraat.


ID: 135241 | Landschappelijk geheel

Kasteelsite Heusden-Gentbrugge

Heusden (Destelbergen), Gentbrugge (Gent), Melle (Melle)
Het gebied wordt doorsneden door de Schelde met rondom nog resten van de vroegere meersen. De zandberg te Heusden is als stuifduin het enige relict van het duinenlandschap langs de rivierbedding van de Schelde. Aan weerszijden van de Schelde liggen verschillende 19de-eeuwse kasteeldomeinen. De meeste kastelen zijn ontstaan uit oudere “huizen van plaisance” nabij de Schelde die op hun beurt teruggaan op omwalde sites uit de late middeleeuwen zoals de Kastelen Ocket en Kervijn. Het kasteel Coninxdonck werd in de 19de eeuw gebouwd ter vervanging van een middeleeuws slot in een omwald vierkant domein. Het Kasteel Klaverke met wegkapel werd achterin het park van Kasteel Kervijn gebouwd in de 19de eeuw. De aangelegde parken van de verschillende aanpalende kasteeldomeinen zorgen voor een landschappelijk geheel afgewisseld met enkele tussenliggende boerenerven en landhuizen met hovingen.


ID: 135248 | Landschappelijk geheel

Katteneie en Schalieveld

Heusden (Destelbergen), Laarne (Laarne)
De Damvallei is ontstaan toen de Schelde een andere loop koos en het gebied verlandde. In dit laagveenmoeras met vele poelen, blauwgraslanden en moerasbosjes liggen nog talrijke turfputjes. De Maan- en Kolkbeek doorsnijden het gebied en in de beekvalleitjes komen vele knotbomen voor. Op het hogergelegen stuk tussen de valleitjes komt akkerland voor. Ten zuiden van de Damvallei ligt het cultuurlandschap rond de historische hoeven Katteneie en Schalieveld. Rond de 14de-eeuwse pachtboerderij van Katteneie is de ondiepe impressie van de vroegere wal die het erf omringde nog bewaard. Vlakbij loopt de Koewegel als oude kerkwegel over de hogergelegen kouter naar Laarne. De Schalieveldhoeve is een grote hoeve met losse bestanddelen op een ruim, rechthoekig erf omringd door een brede walgracht en deels ook door een populierenrij.


ID: 35744 | Bouwkundig element

Kasteel Ocket

Aelmeersstraat 5-7 (Destelbergen)
Kasteel vanouds gesitueerd in de noordoostelijke hoek van de nagenoeg vierkante, brede omgrachting en midden een park dat zich in de 19de eeuw uitstrekte tot aan de Meersstraat waar de paardenstallen, hovenierswoning et cetera personeelswoningen gelegen waren.


ID: 35760 | Bouwkundig element

Kasteel van baron Braun

D'Haenestraat 71 (Destelbergen)
Ruim kasteeldomein gesitueerd op de hoek met de Haagstraat en oostwaarts grenzend aan Wetteren. Midden op het domein zogenaamd "Kasteel Runenborg", ligt een kleiner en ouder kasteeltje, een voormalige omgrachte buitenplaats (nummer 75) met vroegere aanhorigheden (nummer 73 en 77) aan de straat.


ID: 35756 | Bouwkundig element

Kasteel

Damvalleistraat 45 (Destelbergen)
Kasteeltje gebouwd in 1899 in opdracht van A. Havenith binnen de walgrachten van een verdwenen versterkt middeleeuws kasteel, het zogenaamde "Kasteel van Heusden", ook "Kasteel van Heusdongen" genaamd.


ID: 35649 | Bouwkundig element

Buitenplaats Ter Burcht

Dendermondesteenweg 306 (Destelbergen)
Voormalige buitenplaats zogenaamd "Ter Burcht", vroeger "Ter burst" of mogelijk "Ter hurst"; ook zogenaamd "Kasteel Cardon de Lichtbuer" naar de vroegere eigenaars.


ID: 35655 | Bouwkundig element

Kasteel Ter Ramen

Dendermondesteenweg 399 (Destelbergen)
Achterin gelegen, aanvankelijk enkelvoudig rechthoekig omgrachte buitenplaats ten oosten grenzend aan de toegangsdreef van "Kasteel Te Lande".


ID: 35677 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Crabbenburg

Eenbeekstraat 32 (Destelbergen)
Oorspronkelijk empire buitenplaats met monumentaal karakter, opgevat als een op het zuiden georiënteerde Griekse tempel van drie verdiepingen en drie traveeën met bepleisterde en witgeschilderde gevels.


ID: 35626 | Bouwkundig element

Landhuis Goed te Sande

Kerkstraat 65 (Destelbergen)
Voormalig "goed te Sande", heden "Kasteel Te Lande". Vermeld in een koopakte van 1532 als "hove ten Sande". Op de kaart van F. Horenbault van 1583 voorgesteld als een enkelvoudig omgrachte site met hofstede.