Geografisch thema

Hertsbergeveldstraat

ID: 11513   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11513

Beschrijving

Historische landweg in het zuiden van Hertsberge, grosso modo parallel lopend met de grens met Zwevezele (Wingene) en deels de grens vormend tussen Oostkamp en Zwevezele (Wingene). Vertrekt van de Scharestraat en loopt kronkelend naar de Kraaiveldstraat. Halverwege maakt de weg een knik. Oorspronkelijk is de straat met als benaming de "Kortekeerstraat", verwijzend naar het gehucht Kortekeer dat zich situeert ten oosten van de Scharestraat, gelegen op het grondgebied Ruddervoorde. Pas bij de oprichting van de zelfstandige gemeente Hertsberge in 1919 wordt de straat bij Hertsberge gevoegd. De Kortekeerstraat bestaat nog steeds op grondgebied Ruddervoorde, aan de westkant van de Scharestraat. Tot aan de fusie van Hertsberge met Oostkamp, Ruddervoorde en Waardamme in 1977 wordt de straat de "Beekstraat" genoemd. De toponiem 'veld' slaat in deze context op onvruchtbare grond, arm aan houtgewassen en gelegen buiten het eigenlijke landbouwareaal (cf. Inleiding). De naam verwijst naar de heidevelden die ontstaan zijn bij de ontbossing van het gebied tijdens de middeleeuwen; het heidegebied wordt een openbare weide en krijgt de term 'veld' mee. Het Hertsbergeveld is vandaag gelegen aan weerszijden van de Hertsbergeveldstraat (op grondgebied Oostkamp en Wingene). Ten noorden van de Hertsbergeveldstraat bevindt zich zowel het "Hertsbergeveld", als het "Kraaiveld".
Vermoedelijk wordt de straat reeds weergegeven op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Op de ommeloper van Ruddervoorde van 1724-1729 aangeduid als "hogenweg loopende van de Kortekeer naer de Gentsche vaart". Op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op het initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt echter enkel het begin van de weg, aan de kant van de Scharestraat, afgebeeld. Weergave van het volledige tracé tussen Schare- en Kraaiveldstraat op het primitief kadasterplan (circa 1835), aangeduid als "straat ledende naar de gendsche vaart". Zelfde situatie, nog steeds zonder weergave van bebouwing, op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) enkel bebouwing aan het kruispunt met de Scharestraat, o.a. de herberg "Den Korten keer" (cf. Scharestraat). De eerste bebouwing langs de weg wordt weergegeven op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880) en concentreert zich aan de kant van de Scharestraat.
Thans landelijke weg met behouden gebogen tracé en geasfalteerd wegdek. Nabij de Kraaiveldstraat wordt de straat doorsneden door de Ringbeek. Langs een weiderand in de Hertsbergeveldstraat staan vijf geknotte Zomereiken en dertien knotbomen van Amerikaanse eik. Dit kan eerder beschouwd worden als een curiosum, aangezien de soort als bosboom zeer verbreid is in Vlaanderen, als knotboom wordt ze echter zelden aangetroffen. Schaarse bebouwing al dan niet met behouden agrarische functie. Nr. 7, dieper gelegen, eind 19de-eeuwse hoeve van het langgeveltype met centraal woondeel met later aangepaste openingen en toegevoegde dakkapel; oorspronklijke stal rechts. Bebouwing volgens het kadaster verder daterend van de jaren 1950 tot 1980.

AROHM, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Landmetersarchief Peper (16de - 18de eeuw), nr. 401: Ommeloper van de parochie Ruddervoorde, naar Cornelis Verhaeghe, J. Ghuuse, Simon Vandewalle, 1724-1729, 2e kohier, 24e begin.
ZWAENEPOEL A., Inventaris van traditionele bomenrijen als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen, WVI in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2006, p. 60.
ZWAENEPOEL A., Inventaris van traditionele knotbomen als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen, WVI in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2005, p. 47-48, 55.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Kleine hoeve met geïncorporeerde stal
  Hertsbergeveldstraat 11 (Oostkamp)

 • Omvat
  Kortekeerskapel
  Hertsbergeveldstraat zonder nummer (Oostkamp)

 • Is deel van
  Hertsberge
  Hertsberge (Oostkamp)