waarneming

Pelserstraat 20

archeologisch element
ID
980793
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980793

Beschrijving

Naar aanleiding van het realiseren van een nieuwe residentie voor de orde van de Kruisheren werd aan de Pelserstraat 20 te Maaseik een terrein opgegraven. Dit advies stroomt voort uit een eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek waarbij enkele sporen van historische bebouwing aangetroffen
werden. Uit historische bronnen was reeds geweten dat binnen het onderzoeksterrein het Kruisherenklooster gelegen was. Dit werd gesticht in de 15de eeuw. Het klooster werd begin 19de eeuw geconfisqueerd en later opgedeeld in loten waarbij de westelijke vleugel nog dienst deed als kazerne. De noordelijke en oostelijke vleugel werden kort na deze verdeling afgebroken. In een latere fase maakt de westelijke vleugel plaats voor een nieuwe kazerne. Enkel de huidige Kruisherenkerk die tot het Kruisherencomplex behoorde, is bovengronds bewaard gebleven. Uiteindelijk maakt de kazerne plaats voor de bouw van een basisschool waarbij het merendeel van het terrein dienst deed als schoolplein.
Tijdens de vlakdekkende opgraving werden twee grote fases in het archeologisch sporenbestand terug gevonden. Enkele mergelmuren werden geregistreerd die met zekerheid terug te linken zijn tot het Kruisherenklooster. Een deel van de kloostergang en binnentuin konden onderscheiden worden. Materiaal uit enkele archeologische sporen kon gedateerd worden in de 16de-17de eeuw. De tweede fase is de komst van de kazerne. Ook hier werden twee momenten vastgesteld. De aanwezigheid van de kazerne in de westelijke vleugel van het voormalige klooster waarna het rond 1840 volledig plaatsmaakte voor een nieuw kazernegebouw. Het nieuwe kazernegebouw bestond uit verschillende aaneengesloten kelders met tongewelven.
Oudere occupatielagen werden niet aangesneden tijdens het archeologisch onderzoek daar de geplande werken een beperkte diepgang hebben en niet alle archeologische lagen aansnijden. Een geïsoleerde vondst toonde de aanwezigheid van de mens in de late middeleeuwen aan binnen het
plangebied. Meer sporen uit deze periode werden niet aangetroffen.
In het noorden van het plangebied was de verstoringsgraad veel hoger. Hier heeft de bouw van het latere schoolgebouw heel wat verstoring met zich meegebracht door de bouw van kelders en het steken van een grote mazouttank. Ook de afbraak van onder andere een turnzaal heeft de
archeologische site diepgaand verstoord. Echter kunnen onder het huidige opgravingsvlak nog intacte archeologische sporen bewaard zijn. Deze blijven in situ behouden en worden niet aangetast door de bouw van de nieuwe residentie voor de nieuwe Kruisheren.
De resultaten van de opgraving sluiten mooi aan bij de gekende historische ontwikkeling van het terrein. Vanuit dit onderzoek kon echter niet achterhaald worden of vroegere occupatiefasen van het klooster of andere oudere archeologische vindplaatsen binnen het plangebied aanwezig zijn.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

opgraving kazerne

Typologie: funderingslagen, kazernes, kelders, muurresten
Materiaal: aardewerk, samengesteld bouwmateriaal
Gebeurtenis:

opgraving klooster

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw, 18de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: funderingslagen, kelders, kloosters, muurresten, pandgangen, vloeren, waterputten
Materiaal: aardewerk, kalksteen, natuursteen, samengesteld bouwmateriaal
Gebeurtenis:

opgraving late middeleeuwen

Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

vooronderzoek archeologische objecten

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), pijpaarde, steengoed
Gebeurtenis:

vooronderzoek kelder

Datering: 19de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

vooronderzoek klooster

Datering: nieuwe tijd
Typologie: muurresten, vloeren
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

vooronderzoek kuilen

Typologie: kalkkuilen, kuilen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Maaseik

  • Is gerelateerd aan
    Kloosterkerk kruisheren


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pelserstraat 20 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980793 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.