waarneming

Geeraard de Duivelsteen

archeologisch element
ID
980879
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980879

Beschrijving

De bodemingrepen vonden plaats binnen een beschermd monument. De huidige onderzoeksopdracht bestaat uit een werfbegeleiding/opgraving vanuit wetenschappelijke vraagstelling en kadert binnen het uitvoeren van enkele sonderingsputten voor het vaststellen van de stabiliteit van het gebouw naar aanleiding van de restauratie van het Geeraard De Duivelsteen. 

Het onderzoeksgebied, dat bekend staat als het “Geeraard De Duivelsteen”, is een bekend en berucht gebouw in de historische stadskern van Gent en is vermoedelijk in basis één van de oudste gebouwen van de stad. 

De aangetroffen sporen en structuren kunnen gedeeltelijk worden verbonden aan de uit het historisch bronnenmateriaal gekende verbouwingen en ontwikkeling van de site. Over het algemeen kan worden gesteld dat de sporendensiteit zeer laag was en dat de archeologische sporen zich beperken tot muurstructuren die wijzen op een continue ontwikkeling van de site vanaf de late Middeleeuwen. Het archeologisch vondstenmateriaal om dit te bevestigen is heden echter nog schaars en er dient te worden teruggegrepen naar de relatieve chronologie van de aangetroffen ophogingspakketten. Het gaat hier dan voornamelijk om een fragment aardewerk en een fragment dierlijk bot. 

De aangetroffen sporen en structuren geven relatief weinig duidelijke elementen over de ontstaansgeschiedenis van het steen, alhoewel moet worden opgemerkt dat het kennisvermeerderingspotentieel van de site middels deze sonderingsputten nauwelijks ten volle werd aangeboord. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Sporen en structuren vanaf de late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, losse vondsten, muurresten
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), Doornikse kalksteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zeer geringe densiteit aan vondsten en sporen: een afgesleten fragment dierlijk botmateriaal en één fragment aardewerk in secondaire context. Dateringen onbepaald.


Relaties

  • Is deel van
    Geeraard de Duivelsteen

  • Is deel van
    Historische stadskern van Gent


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Geeraard de Duivelsteen [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980879 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.