Beschermd cultuurhistorisch landschap

De Liereman-fase 1: uitbreiding

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 23-02-2006 tot heden

ID
4652
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4652

Besluiten

De Liereman: fase I
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2006  ID: 4463

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft een uitbreiding van het in 1940 reeds beschermde landschap De Liereman - fase 1.

Dit gebied werd reeds beschermd als landschap bij ministerieel besluit van 20 september 1993, maar deze bescherming werd in 2003 opnieuw vernietigd door de Raad van State.

Ten oosten van dit beschermde landschap is bij ministerieel besluit van 23 november 1984 de tweede en derde fase van het gebied de Liereman beschermd als landschap.Waarden

De Liereman-fase 1-uitbreiding is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

de uitgestrektheid van een oud Kempens landschap dat hier op een nog grote oppervlakte voorkomt: de weidse open deelgebieden van de heiden, venen, moerassen en rietvelden, afgewisseld met een mozaïek van meer gesloten of deels open, deels gesloten structuren van struwelen, bossen, grasland, een landgoed.

historische waarde

het is een intact voorbeeld van een oud Kempens landschap waarvan de structuur slechts in beperkte mate veranderd is sinds de 18de eeuw.

natuurwetenschappelijke waarde

het voorkomen van een rijk gevarieerde en op bepaalde plaatsen zeldzame flora en fauna waarbij de klemtoon ligt op soorten die aan zuiver water en een voedselarm milieu gebonden zijn;
het voorkomen over relatief grote oppervlakten van zeldzaam geworden begroeiingen van voornoemd milieu zoals de heiden, de (hoog)venen, (laagveen)moerassen, vennen, schraallanden.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Landhuis Misonne

Schuurhovenberg zonder nummer (Oud-Turnhout)
Voormalig landhuis/jachthuis van de familie Misonne werd in 1934 gebouwd en is gelegen te midden van het natuurgebied.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Natuur- en cultuurlandschap tussen de dorpscentra van Oosthoven, Oud-Turnhout en Arendonk

Arendonk (Arendonk), Oud-Turnhout (Oud-Turnhout)
De ankerplaats is, hoewel plaatselijk aangetast doorheen de tijd, een uniek voorbeeld van een compleet historisch heide – economiesysteem. Historisch – landschappelijk vormde het westelijke deel (de vallei van de Aa met de woonkernen Schuurhoven en Schuurhovenberg) een complex van akkers en graslanden (het zogenaamde infield), terwijl het centrale en oostelijke deel ervan een immense heidevlakte was (het outfield).

Andere relaties

Heeft als voorganger