Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

561 resultaten


ID: 1082467 | natuurwetenschappelijk onderzoek, vlakopgravingen, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek

tot
Mussenhoevelaan (Boechout)
Vlakdekkende opgraving van 12.000m2 ter aanleiding van een verkaveling aan de Mussenhoevelaan. Het op te graven gebied betrof een grootte van 1,86 ha. Dit werd in twee fases opgedeeld, deze gebeurtenis heeft betrekking tot fase 2.


ID: 217040 | toevalsvondsten, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen

tot
Advokaatstraat, Esperantostraat (Boom)
Tijdens riolerings- en wegeniswerken in de Advokaatstraat te Boom, tussen huisnummers 31 en 39, en de Esperantostraat werden bij het afgraven van het wegdek bakstenen muurfunderingen aangetroffen.


ID: 225365 | sleuvenonderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem


Boortmeerbeek (Boortmeerbeek)
Proefsleuvenonderzoek en natuurwetenschappelijk onderzoek van houtskoolrijk spoor.


ID: 1081243 | archeobotanisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Bredepleinstraat 67-77 (Boortmeerbeek)
De aanleiding van de opgraving is het plaats maken voor assistentiewoningen en gebouwen.


ID: 1075274 | radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Lindestraat (Borgloon)


ID: 1073148 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

tot
Nattenhaasdonk (Bornem)
Het onderzoeksgebied werd geëvalueerd door middel van een vlakdekkende opgraving die op basis van verschillende werkputten van minimaal 8m breed werd uitgevoerd.


ID: 1075322 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Pastoor Huveneersstraat (Bornem)
De werfbegeleiding ter hoogte van de beschermde archeologische zone liet toe inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en bewaringstoestand van het voormalige Nethof en dan meer bepaald het voormalige poortgebouw en een gedeelte van de walgracht en bracht heel wat nieuwe en interessante landschappelijke/bodemkundige gegevens naar voren.


ID: 1075044 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Rijksweg 15 (Bornem)
Naar aanleiding van een geplande bedrijfsuitbreiding en een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze bracht sporen en vondsten uit de late ijzertijd, de vroeg-Romeinse periode en de late middeleeuwen aan het licht.


ID: 1074112 | radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Kerkomsesteenweg (Boutersem)
Het plangebied werd opgegraven naar aanleiding van gebruik van de locatie als terrein voor grondverbetering, waarin een bufferbekken en een bergbezinkingsbekken wordt aangelegd. De vlakdekkende opgraving volgt op een eerder geschreven proefsleuvennota.


ID: 1076704 | palynologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Kerkstraat (Boutersem)
Een opgraving vond plaats naar aanleiding van de plaatsing van riolering en de aanleg van een werkzone langs de Kerkstraat.