Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Westrem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-07-1986 tot heden

ID
9492
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9492

Besluiten

Dorpskom van Westrem
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1986  ID: 2185

Beschrijving

De bescherming omvat de dorpskom van Westrem. De in de dorpskern beeldbepalende parochiekerk Sint-Martinus en pastorie zijn respectievelijk in 1936 en 2005 beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de dorpskom van Westrem (namelijk de onmiddellijke omgeving van de Sint-Martinuskerk) als volgt werd gemotiveerd: "als kleine dorpskern gegroeid rond de romaans-gotische kerk en kerkhof. Het dorpsgezicht wordt gekarakteriseerd door kleinschalige, landelijke, gesloten bebouwing, hoofdzakelijk 19de-eeuws, en een klein pleintje voor de kerk gesitueerd op het kruispunt van twee dorpswegen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000767, Dorpskom, advies KCML (1986).


Waarden

De dorpskom is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Westrem

Dorpsstraat, Westremstraat (Wetteren)
De omgeving van de als monument beschermde Sint-Martinuskerk wordt gevormd door de baan van Wetteren naar Sint-Lievens-Houtem, die de dorpskom in twee helften scheidt en de haaks daarop gesitueerde Dorpsstraat. De bebouwing rond het kerkhof bepaalt eveneens het dorpskarakter, onder andere het kleine café op de hoek van de Dorpsstraat.

Is de omvattende bescherming van

Dorpscafé

Dorpsstraat 49 (Wetteren)
Café, gebouwd in 1907 ter vervanging van een bestaand huis. Voorheen een typische dorpsherberg met gewitte voorgevel op gepikte plint, centrale deur en vensters met luiken.


Opgaande zilverlinde als vredesboom

Dorpsstraat zonder nummer (Wetteren)
Langs de Dorpsstraat, op een talud ten noorden van het kerkhof staat een opgaande zilverlinde. Hij werd er als vredesboom geplant na de Eerste Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Westremstraat 1 (Wetteren)
Parochiekerk met omringend kerkhof gelegen op terp. De plattegrond heeft nu de vorm van een Latijns kruis met één beuk van drie traveeën, een vierkante kruisingstoren, twee ongelijke transeptarmen en een vijfzijdig koor met kleine rechthoekige sacristie in de zuidoostelijke oksel. Het schip gaat hoogst waarschijnlijk terug tot het romaanse zaalkerkje, opklimmend tot de eerste helft van de 12de eeuw.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Dorpsstraat 60 (Wetteren)
Vrijstaande achterin gelegen pastorie uit 1862 met voortuin afgesloten door een bakstenen muur en fraai dubbel ijzeren hek aan vierkante pijlers. Pastorie met rechthoekig grondplan van het dubbelhuistype, twee bouwlagen en drie traveeën.