Kanaal Nieuwpoort-Plassendale en omgeving Schuddebeurze

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ ankerplaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Slijpe, Westende, Lombardsijde
Straat
Locatie Lombardsijde, Slijpe, Westende (Middelkerke)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Landschapsatlas 2001 (inventarisatie: 01-11-2000 - 28-02-2001).

Juridische gevolgen

omvat de bescherming als cultuurhistorisch landschap Heiderelicten
gelegen te Bamburgstraat, Schuddebeurzeweg (Middelkerke)

Deze bescherming is geldig sinds 02-07-1982.

Beschrijving

Deze ankerplaats ligt ten oosten van Lombardsijde (Middelkerke) en ten zuiden van Westende (Middelkerke). Het kanaal Nieuwpoort-Plassendale vormt de zuidelijke grens. In deze ankerplaats ligt een overgangszone tussen duinen en polders die echter landschappelijk beperkt tot uiting komt.

Het noordwestelijke zandige gedeelte was vroeger een binnenduincomplex. Deze duinen zijn lang beïnvloed geweest door erosie en begrazing en worden omwille van hun licht golvend karakter 'kopjesduinen' genoemd. Omwille van de voedselarme, ontkalkte ondergrond en de begrazing komt een schrale heide- en graslandvegetatie voor, vergelijkbaar als in de veldgebieden. Deze oude duinen kunnen als historisch permanent grasland bestempeld worden. De westelijke graslanden vlakbij Lombardsijde kennen nog enkele knotbomenrijen. Het zuidelijke gedeelte behoort tot de polders en ligt frequent onder akkerland. Hier zorgen talrijke sloten en grachtjes met rietbegroeiing voor de afwatering van het gebied. De Schuddebeurzebeek is de voornaamste afwateringsader voor het gehele gebied.

Geheel het gebied vertoont microreliëf te wijten aan artillerie-inslagen, voornamelijk uit de Eerste Wereldoorlog, en aan vergravingen,… De Duitsers hebben hier tijdens de Tweede Wereldoorlog een verdedigingslinie gebouwd met bunkers, loopgrachten en munitiedepots.

Het gebied wordt eveneens gekenmerkt door een lage bebouwingsdichtheid. De weinige bebouwing komt verspreid voor en bestaat uit enkele grote hoeves (bijvoorbeeld de beide Bamburghoeves) en enkele kleinere woningen. De schuur van de Kleine Bamburghoeve valt sterk op in het landschap door zijn grootte en de rode deuren, luiken en dak. Het was een uithof van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. Na de vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de hoeve wederopgebouwd.

In het zuiden grenst deze ankerplaats aan het kanaal Nieuwpoort-Plassendale dat geaccentueerd wordt door een bomenrij op de talud van de dijk. In het noorden grenst ze aan de bebouwing van Lombardsijde en Westende. Door het uitgesproken open karakter van het landschap heeft men een weids zicht op de omgeving en kan men de bebouwing langs de zee richting Middelkerke zien.

Bron: Ankerplaats 'Schuddebeurze'. Landschapsatlas, A30009, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lombardsijde

Lombardsijde (Middelkerke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Slijpe

Slijpe (Middelkerke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Westende

Westende (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.