Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

167 resultaten


ID: 1077005 | metaaldetectie, controle van werken, archeozoölogisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek

tot
't Zand (Brugge)
Interparking nv plant een uitbreiding van de parking ’t Zand in Brugge. Op een terrein ter hoogte van het Koning Albert I-park te Brugge, zal door de initiatiefnemer een reeds bestaande ondergrondse garage uitgebreid worden. Aangezien het gebied in de historische stadskern van Brugge ligt, is een archeologisch onderzoek nodig.


ID: 1081670 | metaaldetectie, dendrochronologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Garenmarkt 1-7 (Brugge)
Deze archeologische opgraving werd uitgevoerd ter aanleiding van de geplande renovatiewerken aan de gebouwen aan de Garenmarkt 1-7. Het onderzoeksgebied situeert zich ten zuidoosten van het stadscentrum van Brugge. Aan de hand van eerder proefsleuvenonderzoek werd er vastgesteld dat de sporen relatief diep bewaard zaten en dat deze in situ bewaard konden worden. Voor een oppervlakte van 295,7 m² werd de opgraving wel uitgevoerd door dieper geplande bodemingrepen. De opgraving gebeurde in 3 fasen.


ID: 1077023 | metaaldetectie, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, controle van werken, archeologische opgravingen

tot
Sint-Maartensplein (Brugge)
Tijdens de geplande ontwikkelingen binnen het projectgebied blijft het ‘originele’ huis van Hamme bewaard, echter zijn een aantal bodemingrepen nodig. Er wordt hier bijgevolg geopteerd om het archeologische bodemarchief maximaal te registreren en te onderzoeken tijdens een werfbegeleiding ter hoogte van de bodemingrepen binnen de contouren van het huis van Hamme.


ID: 1076991 | proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, micromorfologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Zagersweg (Brugge)
Op verschillende weides langs de Zagersweg in Koolkerke (Brugge) wordt de nieuwbouw van negenenveertig woningen gepland. Om de impact van deze werken op het archeologisch bodemarchief in kaart te brengen, zijn een bureauonderzoek, enkele controle boringen en een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Uit dit vooronderzoek werd geconcludeerd dat het archeologisch erfgoed bedreigt werd door de geplande werken.


ID: 189445 | dendrochronologisch onderzoek


Damme (Damme)


ID: 1075525 | dendrochronologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, radiokoolstofdatering, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, archeologische opgravingen

tot
Stakendijke (Damme)
Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een verkaveling.


ID: 1074078 | micromorfologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Filliersdreef (Deinze)
Er zijn in totaal zes werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 9.155 m².


ID: 1073012 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Lange Akkerstraat (Deinze)
Naar aanleiding van geplande werken met bodemingreep bij de verplaatsing van een landbouwbedrijf en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een deel van het projectgebied geselecteerd voor een vlakdekkende opgraving. Deze bracht een meerperiodensite aan het licht.


ID: 1073031 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Leernsesteenweg (Deinze)
Aan de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne stond de ontwikkeling van een terrein met een oppervlakte van 3978m² gepland. De plannen omvatten de bouw van zes eengezinswoningen en één meergezinswoning met ondergrondse garage. De opgraving vond plaats in de vorm van een vlakdekkend onderzoek.


ID: 1073057 | zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Markt 36 (Deinze)
Het archeologisch onderzoek is het gevolg van de afbraak en de bouw van onder meer een nieuw appartementsgebouw op de Markt in Deinze. Er werd 180m² onderzocht waarbij de volledige geadviseerde zone werd beschouwd als ‘werkput 1’ (WP1).