Beschermd cultuurhistorisch landschap

Domein kasteel van Huise

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
9360
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9360

Besluiten

Kasteelpark en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-1985  ID: 2089

Beschrijving

Het kasteelpark en omgeving bij het kasteel van Huise te Kruishoutem is beschermd als landschap. Het neerhof en het kasteeldomein met dreef werden bij ministerieel besluit van 19 maart 2002 beschermd als monument en maken ook deel uit van het beschermde landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen motiveert de historische en esthetische waarde van het landschap als volgt:

historische waarde: de inplanting van de gebouwen en de aanleg van de vijvers dateren van de 18de eeuw. De aanleg is aangepast begin deze eeuw en is ontworpen in landschappelijke stijl.

esthetische waarde: deze wordt enerzijds bepaald door de typische stijl voor het begin van deze eeuw (waterpartijen, grasvelden, aanplantingen met gemengd loofhout en kronkelende wandelpaden) en anderzijds door het omliggend landschap dat gekenmerkt wordt door dreven, weilanden en uitgestrekte landbouwgronden.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000742, Kasteelpark en omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

Het kasteelpark en omgeving zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Domein kasteel van Huise

Kasteelstraat 36-38, 36A (Kruisem)
Het kasteel van Lozer is ook gekend onder de naam kasteel van Huise of kasteel della Faille. Het kasteeldomein met bijgebouwen bevindt zich in een uitgestrekt landschapspark met vijvers, begrensd door de Kasteelstraat ten noorden, de Appelhoekstraat ten westen en de Lozerbeek ten zuiden. Het kasteelpark wordt omgeven door landbouwgronden.


Dubbele dreef met opgaande eiken

Kruishoutem (Kruisem)
De Passionistenstraat is reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris (circa 1775) ingetekend en was de verbinding met de wijk Marolle en was tevens de weg naar de Lozenmolen. De molen is verdwenen enkel de straatnaam Lozenmolenstraat, die uitkomt op de Passionistenstraat, verwijst hier naar. Op het moment van de bescherming in 1985 was de Passionistenstraat een dubbele beukendreef met redelijk wat uitval. De dreef werd gekapt om ze te vervangen met zomereiken.


Dubbele eikendreef met opgaande bomen

Kruishoutem (Kruisem)
Deze dreef werd voor het eerst ingetekend op de primitieve kadasterkaart van België en opgemaakt na 1830. Begin 20ste eeuw werd de dreef verlengd tot aan de Lozenmolenstraat (dit is te zien op de stafkaart van 1911). Begin de jaren '80 van de vorige eeuw werd hier een oude dubbele beukendreef gekapt en nadien vervangen door een dubbele eikendreef. De heraanplantingen zijn niet volledig gelukt, de nieuwe dreef vertoont redelijk wat uitval.


Enkele dreef met opgaande beuken

Kruishoutem (Kruisem)
In het verlengde van de dubbele eikendreef werd in het begin van de vorige eeuw een enkele beukendreef aangelegd, deze werd voor het eerst ingetekend op de stafkaart van 1911. Het betreft een dreef met hoog opgesleunde beuken met takvrije stammen van soms wel 10 meter hoog. De dreef wordt aan de westzijde geflankeerd door een bos met een overjarige esdoornhakhoutetage, in de dreef zelf is er heel wat olmenopslag aanwezig.


Enkele dreef van opgaande eiken

Kruishoutem (Kruisem)
Aan beide zijden van de met beton verharde Akkerstraat staan opgaande bomenrijen van zomereik. De weg is al voor een belangrijk deel weergegeven op de primitieve kadasterkaart van België, dit is de eerste kadasterkaart na het ontstaan van België. Of de eikendreef toen al was aangeplant is niet zo duidelijk.


Hoeve met losse bestanddelen

Ouwegemsesteenweg 249 (Kruisem)
Achterin, aan een landweg gelegen hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een grotendeels gekasseid erf met ijzeren toegangshek aan gewitte pijlers in het oosten. Boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak, minstens opklimmend tot begin 19de eeuw.


Kasteeldreef met dubbele rij opgaande beuken

Kruishoutem (Kruisem)
De kasteeldreef die de kasteelsite verbindt met de kerk is reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris (circa 1775) weergegeven. Van het dorp en de kerk van Lozer was toen nog geen sprake. De huidige dreef bestaat uit vier bomenrijen van opgaande beuken, telkens twee rijen links en rechts van de onverharde toegangsweg. De spantafstand in de rijen is circa 11 meter. De plantafstand tussen de bomenrijen links en recht is 4 meter, de bomen zijn er geschrankt aangeplant. De twee middelste rijen langs de toegangsweg staan op 9 meter uit elkaar.


Kruisdreef met opgaande bomen

Kruishoutem (Kruisem)
Haaks op de dreef in de Passionistenstraat en op de enkele beukendreef is een dreef aangelegd die reeds ingetekend werd op de primitieve kadasterkaart van België. De aanleg van een uitgebreid drevenpatroon doet vermoeden dat men begin de 19de eeuw plannen had om het gebied te bebossen en de dreven als exploitatieweg te benutten. De dreef bestaat uit twee bomenrijen van opgaande zomereik langs een onverharde zandweg. Met uitzondering van het deel ten westen van de Passionistenstraat is de dreef intact en vertoont weinig uitval.


Neerhof bij het kasteeldomein

Kasteelstraat 34 (Kruisem)
Oorspronkelijk 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen, begin 20ste eeuw aan elkaar gebouwd tot huidige semi-gesloten complex. Opvallend ossebloedkleurig geschilderde vleugels op vierkante plattegrond toegankelijk via een ijzeren hek in noordoosthoek.


Populierendreef met opgaande bomen

Kruishoutem (Kruisem)
Haaks op de Appelhoekstraat en evenwijdig met de Stampkotbeek is een populierendreef aangelegd die tevens dienstig is als losweg voor de aanpalende percelen.


Vier opgaande linden op kruispunt van dreven

Kruishoutem (Kruisem)
Op het kruispunt van twee dreven in de Passionistenstraat staan vier kruispuntbomen. Het zijn opgaande bomen waarvan er één is geveld, de stronk is nog duidelijk zichtbaar. De twee bomen aan de westzijde van de Passionistenstraat zijn winterlindes, de zuidelijke boom is geveld maar op de stronk is nog een beetje opslag met blad in leven waarop de determinatie kon uitgevoerd worden. Aan de oostzijde van de Passionistenstraat is de noordelijke een zomerlinde en de zuidelijke een Hollandse linde. De bomen vertonen veel opslag aan de stambasis waardoor ze niet allemaal konden worden opgemeten. Ze zijn geplant met plantafstanden van 6 à 7 meter en ten gevolge van deze omstandigheden is er over de weg een tunnelvormige doorboring in de begroeiing die is ontstaan door het verkeer.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Schelde-Leie interfluvium tussen Waregem, Kruishoutem en Oudenaarde

Anzegem (Anzegem), Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede (Kruisem), Heurne, Mullem, Oudenaarde (Oudenaarde), Waregem (Waregem), Moregem, Ooike, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat een deel van de ‘Vlaamse Ardennen’ ten westen van de Schelde en vormt een onderdeel van het uitgestrekte Schelde-Leie interfluvium. De heuvelkammen liggen hier dominant in het landschap. De kouters zijn van elkaar gescheiden door beekvalleien. Kleinschalige dorpskernen liggen verspreid in het landschap. Hoeves, kasseiwegen en windmolens bepalen mee het beeld.