Vastgesteld landschapsatlasrelict

Vallei van de Gulp bij Teuven

Vastgesteld landschapsatlasrelict van tot heden

ID
10312
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10312

Besluiten

Vallei van de Gulp
vaststellingsbesluiten: 24-12-2008  ID: 4570

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Vallei van de Gulp bij Teuven is vastgesteld in de landschapsatlas.Waarden

natuurwetenschappelijke waarde

De ondergrond van deze ankerplaats bestaat praktisch volledig uit krijtgesteente, door de zee in subhorizontale lagen afgezet tijdens mesozoïcum of secundair tijdperk (ongeveer 248-65 miljoen jaar geleden). Het is een zachtkorrelig gesteente waarin fossiele resten voorkomen. Belemnieten, zee-egels, koralen en schelpen worden frequent blootgelegd. Er komen landschapsvormen voor die typisch zijn voor waterdoorlatende gesteenten (krijt en grind) zoals droge dalen, grubben, dolines, holle wegen en watervoerende holle wegen; Voormalige groeven kunnen een venster bieden op enkele van deze geologische verschijnselen. Het zijn bijgevolg ideale locaties voor de studie van de geologische opbouw van het landschap en van de paleontologie. De geomorfologische verscheidenheid is een verklaring voor de zeer grote floristische en faunistische waarde van het gebied. De Voerense vegetatie is uitgesproken soortenrijk en ten dele uniek voor Vlaanderen. Naast de Atlantische soorten zijn er relatief veel Midden-Europese soorten te vinden, die overleven bij meer vorstdagen en een later beginnen van het voorjaar ten opzichte van het Maasdal en het westelijker gelegen Vlaanderen. Ook soorten die normaal gesproken heel wat zuidelijker voorkomen, handhaven zich op de warme zuidhellingen.

historische waarde

Wat betreft het bouwkundige patrimonium maakt het landschap deel uit van het Maasland, een historische en culturele entiteit die zich door de eeuwen heen wist te profileren. Talrijke relicten van ontginning van de streek vanuit dorpen en grote boerderijen zijn aanwezig. Het historische verband tussen de hoevebouw, het bodemgebruik (akker of weide) en de ondergrond (aanwezigheid van water en silex) is duidelijk zichtbaar. Van belang zijn de aanwezigheid van de historische kastelen (Hoof, Obsinnich), de Abdij van Sinnich en historische boerderijen (Hoeve Gieveld, Driesenhof, Kloosterhof) van waaruit de omgeving ontgonnen werd. Er komen veel historisch stabiele oude bossen voor (onder andere Sinnicherbos, bos van Obsinnich). In de vallei van de Gulp komen, meer dan in de andere Voerense valleien, restanten van een uitgesproken cultuurzonatie voor. Langs de dalhellingen treft men van onder naar boven achtereenvolgens aan: beemdgronden op de dalbodem, een bewoningsstrook met boomgaardzone onderaan op de helling, een hoger gelegen akkerstrook en een beboste kam.

esthetische waarde

De grote verscheidenheid in het gradiëntrijke landschap met zijn uitgestrekte leemplateaus en weidegebieden, asymmetrische dalen, poelen, brongebieden, graften, houtkanten, holle wegen, grubben, hoogstamboomgaarden, plateau-, helling- en bronbossen bieden aan de streek een hoge esthetische belevingswaarde. Kenmerkend is de gaaf bewaarde, uitsluitend agrarische, uitbouw van het gebied en de harmonieuze verwevenheid van het landschap met het gebouwde patrimonium.

sociaal-culturele waarde

De Voerstreek is het centrum van het ontwikkelingsperspectief Drielandenpark, een samenwerkingsverband van de Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Luik en Limburg, de gewesten Vlaanderen en Wallonië, de Duitstalige gemeenschap in België en de Stadt und Landkreis Aachen. Dit samenwerkingsverband biedt een hoopvol perspectief op een verdere uitbouw van de erfgoedwaarden van de streek over taal, gewest- en landsgrenzen heen. Het gebied leent zich uitermate goed voor wandel- en fietstoerisme. Er zijn talrijke, grensoverschrijdende, wandel- en fietspaden in het gebied. Tevens loopt een GR-route (GR 128) door het gebied. De Gulp ontspringt in Wallonië en loopt via Vlaanderen (Teuven) naar Nederland. In het kader van een Euregionaal project is een groep rondom Geul-Gulp opgericht om projecten in te richten.

ruimtelijk-structurerende waarde

De Gulp is een belangrijk structurerende waarde voor het gebied. Het Gulpdal is asymmetrisch: de oost hellingen zijn steil en bebost, terwijl de westelijke hellingen zachter en vlakker zijn. De landbouwontginningen gebeurden vanuit de hoeves op het plateau. Op de vlakkere hellingen komt vooral landbouw en veeteelt voor.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)
De Vallei van de Gulp ligt in het oosten van Voeren. De waterloop de Gulp meandert tussen graslanden. De vallei ligt aan de voet van hellingbossen op Nuropperberg en Teuvenerberg. Op het plateau is er open akkerland en grasland. De kleinschalige dorpskern van Teuven en het kasteel van Obsinnich bevinden zich op de linker oever, de abdij en watermolen van Sinnich liggen op de rechter oever. Het spoorwegviaduct uit WOI bevindt zich op de lijn Tongeren-Aken.

Is de omvattende vaststelling van

Bomenrij van paardenkastanje en linde

Kloosterhofstraat 32-34 (Voeren)
De rij met opgaande bomen flankeert de oprijlaan van de Hoeve Kloosterhof aan de zuidwestzijde.


Cipressen met wegkruis

Gieveldstraat (Voeren)
Ensemble van cipressen met een houten wegkruis op het kruispunt van de Gieveldstraat en Teuvener-Driesen.


Dolines

Teuven (Voeren)
De dolines komen op verschillende plaatsen op de helling van de Teuvenerberg voor. Een doline is een ketel- of trechtervormige depressie ontstaan door instorting als gevolg van de oplossing van onderliggende kalksteen door koolzuurhoudend water. Ze zijn overgroeid met bosvegetatie, maar zijn wel in het reliëf herkenbaar.


Elzenhakhout als hoekboom

Teuven (Voeren)
De zware hakhoutstoof van zwarte els is aangeplant in de perceelshoek van een weiland in de Gulpvallei. De hakhoutstoof heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.


Essenkaphaag

Kasteelstraat (Voeren)
De knotbomenrij van gewone es is een restant van een oude kaphaag. De zware essen (met een omtrek tot 300 cm) staan op de perceelsgrens van graslanden in de vallei van de Gulp.


Geknotte boswilg en hakhout van hazelaar

I gen Treut (Voeren)
De lage knotboom van boswilg staat langs de holle weg I gen Treut. Het betreft een bijzondere variëteit van boswilg, namelijk Salix caprea spacelata. Meer noordelijk staat in dezelfde houtkant hakhout van hazelaar.


Gelegde meidoornhaag

I gen Treut (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij een weiland langs de Gulp. De functie van de weerhaag is het vee op de weide houden. Deze haag heeft relicten van gelegde hagen. Deze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn beeldbepalende objecten in het Voerense landschap. Het netwerk van hagen refereert aan het historisch landschapsbeeld zoals nog zichtbaar op historische kaarten.


Geleide lindenrij bij gemeenteschool

Teuven-Dorp 61 (Voeren)
De geleide linden staan ten zuidwesten van de voormalige gemeenteschool van Teuven. De gesteltakken van de bomen worden in één vertikaal vlak beheerd. De linden werden aangeplant als zonne-en regenscherm.


Geschoren afsluitingshaag

Nurop (Voeren)
De geschoren gemengde haag staat op de perceelsgrens van een voormalig erf. De haag sloot het erf aan de zijde van de Gulpvallei af. In de haag staat een omvangrijke geknotte els.


Geschoren meidoornhaag als erfafsluiting

Kloosterhofstraat 24, 30 (Voeren)
De geschoren meidoornhaag sluit het erf van de vakwerkwoning langs de straatzijde af.


Hakhout van haagbeuk langs holle weg

Teuven (Voeren)
Langs de noordzijde van de holle weg staat op de kruin van het talud een hakhoutstoof van haagbeuk met een omtrek van 339 cm (gemeten op 20 cm hoogte). De holle weg is op deze plaats zeer diep ingesneden. De holle weg verbindt de voorde over de Gulp met de hoeve Gieveld.


Hakhout van hulst op perceelsgrens

Kloosterhofstraat, Sinnich (Voeren)
Hakhoutstoof van hulst op een extensieve perceelsrand met microreliëf. De perceelsrand bevat onder andere gewone ereprijs.


Hakhout van zomereik met boomkruis

Gieveldstraat (Voeren)
In een bocht van de Gieveldstraat staat een hakhoutstoof van zomereik. Een van de zwaardere stammen, die in de top geknot is, heeft een gietijzeren kruis met Christus.


Hakhoutstoof van beuk

Teuven (Voeren)
De omvangrijke hakhoutstoof van gewone beuk staat bij een landmeterpunt en markeert dus vermoedelijk een kadastrale grens. De hakhoutstoof staat in de omgeving van een bospad dat loodrecht de valleihelling op gaat.


Hakhoutstoof van es

Teuven (Voeren)
Een omvangrijke hakhoutstoof van gewone es, met een omtrek van meer van vijf meter, staat aan de zuidzijde van een vergraven structuur in het Nuropperbos. In de onmiddellijke omgeving komt vrij veel zoete kers voor.


Hakhoutstoven van beuk en zomerlinde

Teuven (Voeren)
Een groep van minstens negen omvangrijke hakhoutstoven van beuk staan in de zuidelijk bosrand van het Nuroperbos. De zwaarste hakhoutstoof heeft een omtrek van 420 cm (gemeten op 50 cm hoogte). Een andere stoof is een lage knotboom met omtrek van 375 cm (gemeten op 80 cm).


Holle weg bij Abdij van Sinnich

Teuven (Voeren)
Net voorbij de toegangsdreef van de voormalige Abdij van Sinnich leidt een onverharde holle weg de flank van de Teuvenerberg op. De weg loopt door het bos en maakt een bocht om uit te komen aan de weg naar Gieveld. Oorspronkelijk liep het tracé rechtdoor tot aan de Hoeve Driesenhof, een voormalige ontginningshoeve van de abdij. Deze weg vormt de historische verbinding tussen de abdij en de bijhorende hoeve in het 'Bois de Sinnich' en sloot verder aan op de belangrijke noord-zuidas van Maastricht naar Hamburg.


Holle weg Bounder

Bounder (Voeren)
Waar de weg Bounder een zijbeek van de Gulp kruist, loopt een half verharde weg parallel met de zijbeek richting de Gulp. De deels holle weg slingert tussen weilanden en bermen met gemengde houtkanten en kruist de Gulp. Voorbij de rivier vervolgt de onverharde weg zijn slingerend patroon tot aan de spoorweg waar de weg afbuigt naar het oosten. Deze weg vertrok oorspronkelijk van bij de Hoeve Driesen om vervolgens de Gulp over te steken en door te lopen langs de Boenderberg en verder naar het noordoosten. Als dusdanig maakte de weg deel uit van de historische verbinding tussen het gehucht Mabroek en Sippenaeken.


Holle weg naar Teuvenbeek

Teuven-Dorp (Voeren)
In Teuven leidt van op de hoofdweg Teuven-Dorp een zijweg ter hoogte van een historische hoeve, nu Herberg Moeder de Gans, naar beneden. De asfaltweg gaat over in een onverhard relict van een holle weg tussen twee weilanden. De weg liep oorspronkelijk het plateau af naar de Teuvenbeek en liep een stuk door de beekbedding. Deze weg vormt een relict van de hoofdweg van Teuven naar Sinnich die aanvankelijk een bocht maakte langs enkele hoeves om vervolgens de Teuvenbeek over te steken op een doorwaadbare plek. In de tweede helft van de 19de eeuw wordt de weg naar Sinnich rechtgetrokken en geraakt de afgesneden bocht in onbruik. Het oorspronkelijke tracé is nog herkenbaar in het reliëf en in de perceelsgrenzen en wordt gemarkeerd door een houtkant op het talud. Op het talud bevindt zich bronwerking.


Holle weg naar voorde op de Gulp

Teuven (Voeren)
In het centrum van Nurop leidt een asfaltweg naar beneden naar de vallei van de Gulp. De weg steekt de beek over en slingert als onverharde weg omhoog naar de beboste Nuropperberg. Deze bosweg komt uit bij de Gieveldstraat vlakbij de gelijknamige Hoeve Gieveld. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het gehucht Nurop en de ontginningshoeve Gieveld en passeerde via een voorde of doorwaadbare plaats de beek de Gulp.


Holle weg Teuvenerberg

Teuven (Voeren)
In de Gieveldstraat leidt een onverharde weg zijwaarts de flank van de Teuvenerberg op. De weg is deels ingesneden en loopt langs een talud met gemengde houtkant. De deels holle weg vervolgt als boswegel die uitkomt op de noord-zuidweg richting Maastricht. Deze weg vormt een historische doorsteek tussen de hoofdweg die langs de heuvel afdaalt naar het centrum van Teuven en de parallelweg die over het plateau leidt. Er werd gekozen voor de kortste route die de heuvel dwarst en bijgevolg deels ingesneden is ten gevolge van erosie.


Houtkant op talud bij holle weg

Kasteelstraat (Voeren)
De gemengde houtkant staat langs een holle weg op de zuidelijke bosgrens van het hellingsbos. De houtkant bestaat uit opgaande bomen van gewone es (omtrek 170 cm) en opgaande zomereik (omtrek 313 cm). Hakhout van gewone hazelaar komt voor, iep, kruisbes, Gelderse roos, meidoorn en gewone kardinaalsmuts. Er zijn restanten van kaphagen van beuk en van haagbeuk.


Houtkant op talud en veekering van meidoorn

Gieveldstraat (Voeren)
De gemengde houtkant staat op een talud evenwijdig met de weg. Er staan oude hakhoutstoven van gewone es met een omtrek van ongeveer 400 cm. Daarnaast komt ook hakhout van gewone hazelaar, iep en wilg voor. Er is een natuurlijke bijmening van rode kornoelje. Op de kop van het talud staat een veekering van geschoren meidoorn.


Houtkant op talud holle weg

Bounder (Voeren)
De gemengde houtkant staat op de berm van een holle weg die reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris ingetekend was. De weg loopt hier parallel met een zijbeek van de Gulp. Net ten oosten van de houtkant mondt deze zijbeek uit de de Gulp en kruist de weg de beek. De weg loopt richting de spoorlijn. Op de 19de- en 20ste-eeuwse topografische kaarten staat de houtkant bij de holle weg langs de beek telkens ingetekend. De houtkant bestaat uit opgaande en geknotte zomereiken. De geknotte zomereiken hebben een omtrek tot 240 cm (gemeten op 150 cm). Knotbomen van gewone haagbeuk met omtrek tot 250 cm (gemeten op 150 cm) en hakhout van gewone hazelaar komen voor. Opgaande bomen en knotbomen van gewone es met omtrek tot 270 cm (gemeten op 150 cm) en knotwilgen met omtrek tot 390 cm (gemeten op 150 cm) zijn andere karakteristiek soorten van de houtkant.


Houtkant op talud holle weg

Teuven (Voeren)
Langs de zuidzijde van de holle weg staat een gemengde houtkant. De beplantingen staan op de kruin van de holle weg die de voorde over de Gulp met de hoeve Gieveld verbindt. De houtkant bestaat uit hakhout van zwarte els, opgaande zwarte els en hakhout van gewone es en wilg.


Houtkant op talud in verlaten holle weg

Middelhof (Voeren)
De gemengde houtkant staat op het talud van een in onbruik geraakte holle weg. Het betreft een oud tracé, reeds aanwezig op de Kabinetskaart van de Ferraris. Ook op latere kaarten is de weg van Aubel naar Homburg steeds aanwezig. De aanleg van de spoorlijn tijdens de Eerste Wereldoorlog wijzigde de kruising van de weg met de Gulp. Het spoorwegviaduct is er zeer bepalend aanwezig in de vallei. Op de kaart van 1969 is de weg gedegradeerd tot een pad en wordt het steeds minder gebruikt. De gemengde houtkant bestaat uit knotbomen van haagbeuk, met omtrek tot 250 cm (gemeten op 150 cm). Knotbomen van wilg komen voor, naast onder andere één- en tweestijlige meidoorn en gewone hazelaar. De houtkant voorkomt erosie van de wegtaluds en heeft een functie bij houtproductie of loofvoedering.


Houtkant op talud langs spoorweg

Remersdaal, Teuven (Voeren)
De houtkant langs de spoorlijn Antwerpen-Tongeren-Visé-Aken is een mooi voorbeeld van een traditioneel hakhoutbeheer. De gemengde houtkant op talud bestaat uit hakhout van gewone es, hakhout van wilg, gewone esdoorn, roos, zoete kers, gewone hazelaar, meidoorn en haagbeuk. De houtkant werd aangeplant als erosiebestrijding.


Houtkant van es op talud

I gen Treut (Voeren)
De houtkant is aangeplant op een talud tussen graslanden, in de vallei van de Gulp. Een omvangrijke knotboom van gewone es is beeldbepalend.


Houtkanten langs holle weg

Gieveldstraat (Voeren)
De gemengde houtkant staat op de hellingen van een voormalige holle weg. De soortensamenstelling bestaat uit opgaande bomen en hakhout van gewone es, knotbomen en hakhout van veldesdoorn, opgaande zomereiken, hazelaar, roos, meidoorn, wilg en gewone esdoorn. De kruidlaag bestaat uit bosrank, muskuskruid, gevlekte aronskelk en bosbingelkruid.


Kapelweg Teuven

Mostert (Voeren)
Voorbij de Mosterthoeve gaat de weg over in een onverhard pad dat verder loopt tussen de weilanden. Dit pad maakt een scherpe bocht en vervolgt dan richting het bos van Vossenaarde. Ter hoogte van de bocht stond oorspronkelijk een kapel of 'Hermitage de Teuven'. Deze weg verbond in een rechte lijn het centrum van Teuven en de Sint-Pieterskerk met de toenmalige kapel en maakte mogelijk deel uit van een processieweg. De kapel was daarenboven ingeplant op een kruispunt van veldwegen die onder andere naar de Hoeve Kloosterhof leidden.


Kaphaag van haagbeuk

Teuvener-Driesen (Voeren)
De kaphaag van haagbeuk staat langs de perceelsgrens van een weiland op het plateau. Behalve de geknotte haagbeuken komt hakhout van gewone hazelaar voor en opgaande bomen van gewone esdoorn.


Knotbomenrij van haagbeuk

Teuvener-Driesen (Voeren)
De rij knothaagbeuken bevindt zich op de noordelijke grens van een smal bosperceel dat zich bevindt tussen de holle weg en het open gebied bij de Hoeve Driesenhof. De holle weg verbindt de voormalige Abdij van Sinnich en de Hoeve Driesenhof.


Knotbomenrij van haagbeuk

Gieveldstraat (Voeren)
De rij knothaagbeuken bevindt zich op de noordelijke grens van een smal bosperceel die zich bevindt tussen de holle weg en het open gebied bij twee hoeven, waaronder Hoeve Gieveld. De holle weg verbindt het gehucht Nurop over de voorde over de Gulp met de ontginningshoeve boven op het plateau.


Knotbomenrij van haagbeuk als grensbomen

Kasteelstraat (Voeren)
De rij knothaagbeuken bevindt zich op de noordoostelijke grens van de deelgemeente Teuven. De bomen staan eveneens op de gewestgrens. De knotbomenrij bevindt zich in het Beusdaalbos, op de perceelsgrens van bospercelen. De bomen staan tussen de twee meest oostelijke oude grenspalen. De grenspalen hebben een inscriptie 'TVF' aan Vlaamse zijde. De meest westelijke knotboom heeft een omtrek van 382 cm (gemeten op 0,8 m) en een knothoogte van 1 m. De zes knotbomen ten oosten ervan hebben een knothoogte van 1,8m. Eén van de bomen is lang niet geknot en één boom is afgestorven ten gevolge van lichtgebrek. Het Beusdaalbos bestaat ter hoogte van de knotbomen uit een afwisseling van naaldhout en gemengd loofbos. De onderbegroeiing bestaat uit boszegge, grote muur en witte klaverzuring.


Knoteik op perceelsgrens

Kloosterhofstraat, Sinnich (Voeren)
De omvangrijke knoteik staat op een oude perceelsgrens van twee weilanden. De knotboom staat in de vallei van de Teuvenbeek.


Knotels als hoekboom

Teuven (Voeren)
De knotels staat als als hoekboom op de perceelsgrens van een weiland in de Gulpvallei. De boom met stamomtrek 257 cm heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.


Knotels in meidoornhaag

I gen Treut 4 (Voeren)
De knotels is aangeplant in een geschoren meidoornhaag. De zeer omvangrijke boom heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.


Knotes bij doline

Teuven (Voeren)
Een omvangrijke geknotte es staat aan de zuidzijde van een dolinestructuur in het Nuropperbos. De onderbegroeiing bestaat uit bleeksporig viooltje, kardinaalsmuts en witte klaverzuring.


Knotes op talud

I gen Treut (Voeren)
De knotes is aangeplant op een talud tussen graslanden in de Gulpvallei. De geknotte boom heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.


Knotessen op perceelsgrens weiland

Kloosterhofstraat 24 (Voeren)
Drie zware knotessen staan op de perceelsgrens van een klein weiland bij een erf.


Knotessenrij bij hoogstamboomgaard

Mostert (Voeren)
De twee zware knotessen staan op de perceelsgrens van twee hoogstamboomgaarden bij de Hoeve Mostert. De bomen staan in een complex van historisch permanente graslanden die grotendeels vanaf de Kabinetskaart van de Ferraris ononderbroken weilanden en hoogstamboomgaarden zijn. De perceelsgrens is vanaf de Poppkaart ingetekend.


Knothaagbeuk

Teuvener-Driesen (Voeren)
De geknotte haagbeuk staat rechtover de Hoeve Driesenhof en hoort vermoedelijk tot het boerenerf. De alleenstaande boom heeft een bijzondere groeivorm als gevolg van het knotten. Hij staat langs de perceelsgrens van een akkerland, en is er beeldbepalend. Het is vermoedelijk een van de oudste haagbeuken van de regio.


Knotwilg

Sinnich (Voeren)
De zeer zware knotwilg met een omtrek van 458 cm staat in een weiland langs de straat Sinnich.


Krijtgroeven

Teuven (Voeren)
De krijtgroeven komen op verschillende plaatsen op de helling van de Teuvenerberg voor. De groeven liggen voornamelijk in de omgeving van wegen. Ze zijn overgroeid met bosvegetatie, maar zijn wel in het reliëf herkenbaar als ontginningsplek. Krijt werd gebruikt in de landbouw om de akkers en weilanden te mergelen, ze vruchtbaarder te maken. VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.


Lage knotboom van beuk bij holle weg

Teuven (Voeren)
Langs de zuidzijde van de holle weg staat op de kruin van het talud een lage geknotte beuk met een omtrek van 251 cm (gemeten op 50 cm hoogte). De boom staat op de plaats waar de holle weg een bocht van 90 graden maakt. De weg is op deze plaats zeer diep ingesneden. De holle weg verbindt de voorde over de Gulp met de hoeve Gieveld. Op deze plek komt een cluster van houtige beplantingen met erfgoedwaarde voor waaronder een rij met minstens 25 geknotte haagbeuken.


Lindendreef bij Abdij van Sinnich

Kasteelstraat 11 (Voeren)
De lindendreef is de toegangsdreef van de Abdij van Sinnich. De dreef met opgaande linden verbindt de Kasteelstraat, die de Gulpvallei kruist, met de abdij. De dreef staat reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris ingetekend en komt tevens op latere kaarten terug. Vermoedelijk is de dreef nog veel ouder.


Molenloop en spaarvijvers van watermolen van Sinnich

Kasteelstraat (Voeren)
De watermolen van Sinnich werd aangedreven door het water van een kanaal dat parallel liep met de Gulp. Dit kanaal leidde het water van de Gulp naar de molen. Tussen de molendijk en de Gulp bevinden zich drie relicten van molenvijvers. Deze zijn beplant met hakhout van zwarte els. Op het eiland staan opgaande winterlinden.


Opgaande beuken op talud holle weg

Obsinnich (Voeren)
De twee omvangrijke opgaande gewone beuken staan op een talud van een holle weg. De bomen hebben een hoge takvrije rechte stam.


Opgaande eik als kruisboom

I gen Treut (Voeren)
De opgaande eik is aangeplant op een kruispunt van halfverharde wegen. De boom markeert het kadastrale bosperceel. Aan de boom is een houten kruis bevestigd. De eik heeft een bijzondere treurgroeivorm.


Opgaande es als hoekboom

I gen Treut (Voeren)
De opgaande es is aangeplant als hoekboom van een weiland in de vallei van de Gulp. De boom heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.


Opgaande es als hoekboom bij voorde

I gen Treut (Voeren)
Langs de noordzijde van de holle weg staat in de hoek van een grasland een opgaande gewone es op de hoek van het kadastraal perceel. De weg I gen Treut snijdt op deze plaats de Gulpbeek. De holle weg verbindt het gehucht Nurop met de hoeve Gieveld.


Opgaande tamme kastanje bij hoeve Mostert

Mostert 23 (Voeren)
De opgaande tamme kastanje staat op het erf van Hoeve Mostert. De alleenstaande boom heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object. Het is een van de omvangrijkste tamme kastanjes in de regio.


Relict holle weg tussen Teuven en Gieveld

Gieveldstraat (Voeren)
De Gieveldstraat is een asfaltweg die zich vanuit het centrum van Teuven langs de flank van de Teuvenberg omhoog slingert richting Hoeve Gieveld. De oorspronkelijke weg was minder bochtig en liep vrij recht de heuvel op. Van dit oud wegtracé is nog een relict bewaard onder de vorm van een stuk holle weg met gemengde houtkanten op de taluds. Deze holle weg sluit aan in een bocht van de Gieveldstraat en loopt recht de Teuvenberg op waardoor de bocht wordt afgesneden. Vermoedelijk was de oude holle weg sterk onderhevig aan erosie zodat het tracé in de 19de eeuw werd verlegd en de hellingsgraad aangepast. De weg passeerde over de beek de Gulp en vormde een belangrijke verbindingsweg tussen de dorpen en gehuchten op beide oevers. Een goede begaanbaarheid was dus essentieel. Ook het vervolg van het wegtracé naar Gieveld werd deels aangepast in functie hiervan.


Rij knothaagbeuken langs holle weg

I gen Treut (Voeren)
Langs de zuidzijde van de holle weg staat een rij met minstens 25 geknotte haagbeuken. De bomen staan op de kruin van de holle weg die de voorde over de Gulp met de hoeve Gieveld verbindt. De geknotte haagbeuken hebben een gemiddelde omtrek van 214 cm. In deze rij komt eveneens hakhout van Spaanse aak, opgaande beuk (met een omtrek van drie meter, gemeten op 150 cm hoogte) en hakhout van gewone es (met omtrek 301 cm, gemeten op 20 cm hoogte) voor.


Silexgroeven

Teuven (Voeren)
De verlaten silexgroeven komen op verschillende plaatsen op de bovenste helft van de helling van de Nuropperberg en de Teuvenerberg voor. De groeven liggen voornamelijk in de omgeving van wegen. Ze zijn overgroeid met bosvegetatie, maar zijn wel in het reliëf herkenbaar als ontginningsplek. Silex werd gebruikt in de woning- en wegenbouw.


Tamme kastanjedreef bij Kasteel van Teuven

Hoofstraat 15-17 (Voeren)
De toegangsdreef verbindt de hoofdstraat van het dorp met het Kasteel van Teuven. De halfverharde dreef heeft aan elke zijde een rij tamme kastanjes.


Treurlariks bij hoeve

Teuvener-Driesen 2 (Voeren)
De treurlariks staat aan de straatzijde van het erf van Hoeve Driesenhof. De boom is omwille van zijn bijzondere groeivorm als treurboom een beeldbepalend object.


Twee opgaande beuken als hoekboom

Kasteelstraat (Voeren)
De twee opgaande beuken zijn aangeplant in de hoek van twee bospercelen. De bomen staan aan weerszijden van de weg en markeren tevens de staatsgrens.


Twee opgaande Canadapopulieren

I gen Treut (Voeren)
De twee opgaande Canadapopulieren staan op de perceelsgrens van een weiland in de Gulpvallei. De bomen hebben omtrekken van 344 cm en 480 cm. De hoogtes variëren tussen 41 en 42 m. Beide bomen hebben mooie representatieve groeivormen en zijn beeldbepalend.


Veekeringen van meidoorn in Teuven

Teuven (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden en beweide hoogstamboomgaarden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Teuven aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn beeldbepalende objecten in het Voerense landschap.


Verbindingsweg Maastricht-Hombourg

Remersdaal (Voeren)
In het verlengde van Gieveld loopt een onverharde weg door naar het zuiden langs de bosrand van het Onderste Bosch. De weg volgt de rijksgrens met Nederland en passeert door het Bois de Beusdael en Bois de Laschet en daalt af tot aan de spoorlijn bij Laschet om samen te komen met een parallelle weg ter hoogte van een wegkruis. Deze noord-zuid georiënteerde weg vormde een belangrijke schakel in het historisch wegennetwerk en de verbinding met belangrijke centra zoals Maastricht. De inplanting van de weg op het plateau was bedoeld om een zo vlot mogelijke transportroute te creëren met weinig hindernissen.


Voetweg naar Sinnich

Teuven (Voeren)
Van op de holle weg op de Teuvenerberg leidt een onverhard zijpad naar het westen. De voetweg volgt de bosrand van het reservaat en slingert langs de rand van het plateau. De weg loopt het laatste stuk door het bosreservaat en komt uit op de holle weg vlakbij het domein van de voormalige Abdij van Sinnich. Deze voetweg vormde een alternatieve verbindingsroute van noord naar zuid. De weg liep parallel met de vallei van de Gulp en langs de rand van het plateau en vormde zo een goed begaanbaar en vlot traject.


Voetweg van Nurop naar Teuven

Teuven (Voeren)
In de dorpskern van Teuven loopt tussen een woning en de pastorie een smal asfaltbaantje. Deze voetweg loopt parallel met de Dorpsstraat en doorkruist als onverhard pad de weilanden tot aan een aftakking van de Gulp. Oorspronkelijk liep deze voetweg tot aan de Hoofstraat en vervolgens verder rechtdoor over de weilanden tot in Nurop. Deze onverharde voetweg verbond de dorpskernen van Nurop en Teuven langs een alternatieve route dwars over de weilanden, zodat de verkeersdrukte van de hoofdbaan werd vermeden. In Nurop is de voetweg nog deels bewaard als perceelsgrens tussen een perceel akker- en weiland.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.