Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hogeschoolplein

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-09-2016 tot heden

ID
14866
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14866

Besluiten

Hogeschoolplein met overgangszone
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-2016  ID: 5980

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Hogeschoolplein met inbegrip van de omliggende gebouwen.Waarden

Het Hogeschoolplein is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

stedenbouwkundige waarde

Het Hogeschoolplein ontstond tussen 1807 en 1812, op de plaats waar de gebouwen van de pedagogie 'Het Varcken' en het Standonckcollege stonden. Het idee om een openbare ruimte aan te leggen tussen de Lakenhalle aan de Naamsestraat en het Pauscollege aan de 's Meiersstraat ontstond al in 1786, ten tijde van de uitbreiding van het Pauscollege. Hevig protest van de bevolking zorgde er echter voor dat het project voor bijna een kwarteeuw opgeborgen werd. In het begin van de 19de eeuw, onder leiding van stadsarchitect C.-F. de Rare, kregen de plannen voor de aanleg van een plein voor het Pauscollege een nieuwe kans onder de vorm van sanering van de inmiddels verloederde buurt. Op bevel van het stadsbestuur werden bijna alle gebouwen van 'Het Varcken' en het Standonckcollege gesloopt. De vrijgekomen, nagenoeg rechthoekige ruimte werd geëgaliseerd en centraal voorzien van een grasveld, omzoomd met bomen. De bebouwing rond het plein met het Pauscollege als blikvanger, zou 18 de-eeuwse panden aan de oost- en zuidzijde combineren met nieuwbouwwoningen die in de loop van de 19de en de 20ste eeuw aan de west- en de noordzijde van het plein gebouwd werden. Het Hogeschoolplein is daarmee niet het resultaat van een globaal bouwproject, zoals bijvoorbeeld de planmatige aanleg in 1838 van de Rijschoolstraat, maar wel de vrucht van individuele initiatieven die aan strenge stedelijke bouwvoorschriften en vormvereisten waren onderworpen. Het Hogeschoolplein is hierin geen unicum voor Leuven: ook het Monseigneur Ladeuzeplein (1806), het Sint-Jacobsplein (1824) en het Herbert Hooverplein (1829) zijn volgens dit principe ontstaan. Wel uniek aan het Hogeschoolplein is het feit dat het stedenbouwkundig concept, de bebouwing en de groenaanleg doorheen de jaren zo goed bewaard bleven. Het Hogeschoolplein is een kenschetsend voorbeeld van een neoclassicistisch plein waarbij aanleg, aanplant en bebouwing bewust op elkaar afgestemd werden. Het Hogeschoolplein is hiermee een representatief voorbeeld van de vroeg-19de-eeuwse stadsvernieuwingsprojecten in Leuven. Het heeft een belangrijke ensemblewaarde en een hoge graad van authenticiteit door de nagenoeg intacte bewaring van de bebouwing, het centrale grasveld met bomen, standbeeld en omringend plantsoen en het omlopende tracé van de straat. Daarnaast is het Hogeschoolplein een goed bewaard en representatief voorbeeld van een historisch gegroeid architecturaal ensemble waarin bestaande classicistische bebouwing uit de 18de eeuw gecombineerd werd met 19de- en 20ste-eeuwse nieuwbouwwoningen in neoclassicistische of neotraditionele stijl. Onder het strenge oog van het Raadgevend Comiteit voor Stadsschoon, dat alle bouwaanvragen toetste aan esthetiek en stedenbouwkundige voorschriften, evolueerde het Hogeschoolplein tot een harmonieus en stemmig ensemble dat doorheen de tijd zijn 19de-eeuwse concept en allures wist te bewaren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hogeschoolplein

Hogeschoolplein (Leuven)
Het Hogeschoolplein werd tussen 1807 en 1812, aangelegd in het midden van de ’s-Meiersstraat, die de Muntstraat verbond met de Naamsestraat. Rechthoekig plein met 19de-eeuwse, typisch neoclassicistische aanleg, gedomineerd door het monumentale Paus Adrianus VI-college en getypeerd door het centrale, met kastanjebomen omzoomde grasveld waarin het standbeeld van André Dumont te midden een plantsoen prijkt. De omliggende bebouwing wordt gekenmerkt door 18de-eeuwse panden die dateren van voor de aanleg van het plein in 1807 en burgerhuizen in neoclassicistische stijl uit de 19de en 20ste eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Café De Werf

Hogeschoolplein 5, 5A (Leuven)
Minstens tot de 18de eeuw opklimmend hoekhuis van drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met aandaken, muurvlechtingen en schouderstukken. Het pand telde in oorsprong zes traveeën en werd na 1850 opgesplitst in twee woningen.


Centraal grasveld met standbeeld van André Dumont en omringend plantsoen

Hogeschoolplein zonder nummer (Leuven)
Het standbeeld werd vervaardigd in brons, het staat op een hoge sokkel in blauwe hardsteen en is omgeven door een ovaal plantsoen.


Gedeelte van het voormalige Standonckcollege

Hogeschoolplein 6 (Leuven)
Langgerekt hoofdvolume met heden zes traveeën en twee bouwlagen tellend breedhuis onder een pannen zadeldak en opgetrokken in baksteen met verwerking van zandsteen voor vensteromlijstingen en steigergaten; in gevelsteen 1763 gedateerde verankerde gevel. Haakse dienstgebouwen.


Hoekwoning in modernistische stijl

Hogeschoolplein 1 (Leuven)
Hoekwoning naar ontwerp van de Leuvense architect Léon Dierickx, in 1938 opgetrokken met een parement van gele baksteen.


Maria-Theresia- en Veteranencollege

Sint-Michielsstraat 2-6 (Leuven)
Voormalig jezuïetencollege, grosso modo I-vormig complex dat bestaat uit een langgerekte straatvleugel, een dwarsvleugel en een haaks daarop ingeplant volume met twee halfcirkelvormige aula's.


Pauscollege

Hogeschoolplein 3 (Leuven)
Vierkant complex, gevormd door vier vleugels rond een rechthoekige binnenkoer, met axiale doorgang van het Hogeschoolplein naar de Charles Deberiotstraat en het Alfons Smetsplein aan de Tiensestraat.


Rest van het voormalige Standonckcollege

Hogeschoolplein 7 (Leuven)
Op de recente toegangstravee na, aan de zijde van het Hogeschoolplein nagenoeg volledig ingebouwd volume dat een restant is van het voormalige Standonckcollege.


Stadswoningen

Hogeschoolplein 15 (Leuven)
In zijn huidige voorkomen, grootschalig ensemble van drie aan het Hogeschoolplein gelegen breedhuizen.


Stadswoningen

Hogeschoolplein 8-9 (Leuven)
Hoekhuis en burgerhuis die samen figureren op het kadasterplan van 1813 en dus opgetrokken werden tijdens of net na de aanleg van het Hogeschoolplein in 1807-1812.


Stadswoningen

Hogeschoolplein 10-13 (Leuven)
Enkelhuizen met repeterend schema, volgens de in 1866 goedgekeurde bouwplannen als één geheel opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen.

Andere relaties

Heeft als overgangszone

Hogeschoolplein: overgangszone

Hogeschoolplein (Leuven)