Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Reningelst

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
14550
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14550

Besluiten

Dorpskom van Reningelst
wijzigingsbesluiten: 26-11-1998  ID: 11224

Beschrijving

De dorpskom van Reningelst, is beschermd als dorpsgezicht. Op 26-11-1998 werden de beheersmaatregelen licht gewijzigd met een wijzigingsbesluit. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 29 mei 1997 houdende bescherming van de dorpskern van Reningelst als dorpsgezicht en Reningelstplein 5 en 6 als monument worden de woorden "perceelnr. 473g" vervangen door de woorden "perceelnr. 473g(deel) zoals aangeduid op bijgaand plan" en wordt het plan horende bij het voormeld besluit vervangen door het plan dat gaat als bijlage bij dit besluit. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De dorpskom van Reningelst en het element van de open vallei van de Grote Beek zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Zijnde een gaaf bewaarde dorpskern met als belangrijke hoofdstructuren het kruisvormig stratenpatroon, het langgerekte dorpsplein, de perceelsindeling en de schaal, de plaats en situering van de gebouwen.
Belangrijke historische componenten zoals de site van het verdwenen kasteel met bijhorende kasteelhoeve geven de evolutie van het dorp vanaf de 17de eeuw tot na de Eerste Wereldoorlog. Het dominerende element van het kasteel is verdwenen maar liet in de percellering en stratenpatroon belangrijke sporen na die mede het huidige uitzicht van het dorp nog altijd bepalen en verklaren.
Belangrijke accenten vormen de kerk met ommuurde kerkhof, de brouwerij/mouterij en de bijhorende woning, het huizenbestand gekenmerkt door mengeling van 19de-eeuwse architectuur en wederopbouwarchitectuur, waarvan de laatste een hoge kwaliteit in de afwerking vertoont.
Het dorpsgezicht wordt verder in belangrijke mate bepaald door het element van de open vallei van de Grote Beek, die zelf door een markante bomenrij van hoge populieren geaccentueerd wordt. Deze brede onbebouwde zone, die grotendeels samenvalt met de alluviale zone bezijden de Grote Beek vormt ten oosten van de Zevekotestraat een open weidelandschap. Ten westen is deze zone door een met struiken afgezoomde boomgaard ingenomen.
Dit open natuurlijk areaal maakt dat het zicht op de eigenlijke historische dorpskern gesitueerd op de zuidflank van de Grote Beek vanaf de Lokerstraat en de Clyttesteenweg gevrijwaard bleef. Dit is vrij uitzonderlijk omdat bij de meeste dorpen met een gelijkaardige topografie de woonarealen zich in de loop van de 19de eeuw over de alluviale zone heen hebben uitgebreid. Deze middeleeuwse morfologie is hier uitzonderlijk bewaard gebleven.
Binnen dit dorpsgezicht vinden we een aantal waardevolle woningen die door hun inplanting, geveluitwerking en volume passen in het te beschermen dorpsgezicht.
Het zijn:
- Reningelstplein nummers 1 en 2
- Zevekotestraat nummer 1
- Zevekotestraat nummers 4, 6 en 8
Deze woningen kenmerken zich door een verzorgde en rijke afwerking met onder meer het gebruik van geglazuurde sierbaksteen en faïencetegeltableaus.
Binnen dit dorpsgezicht is reeds beschermd als monument de Sint-Vedastuskerk (K.B. 20 februari 1979).

historische waarde

Zijnde een gaaf bewaarde dorpskern met als belangrijke hoofdstructuren het kruisvormig stratenpatroon, het langgerekte dorpsplein, de perceelsindeling en de schaal, de plaats en situering van de gebouwen.
Belangrijke historische componenten zoals de site van het verdwenen kasteel met bijhorende kasteelhoeve geven de evolutie van het dorp vanaf de 17de eeuw tot na de Eerste Wereldoorlog. Het dominerende element van het kasteel is verdwenen maar liet in de percellering en stratenpatroon belangrijke sporen na die mede het huidige uitzicht van het dorp nog altijd bepalen en verklaren.
Belangrijke accenten vormen de kerk met ommuurde kerkhof, de brouwerij/mouterij en de bijhorende woning, het huizenbestand gekenmerkt door mengeling van 19de-eeuwse architectuur en wederopbouwarchitectuur, waarvan de laatste een hoge kwaliteit in de afwerking vertoont.
Het dorpsgezicht wordt verder in belangrijke mate bepaald door het element van de open vallei van de Grote Beek, die zelf door een markante bomenrij van hoge populieren geaccentueerd wordt. Deze brede onbebouwde zone, die grotendeels samenvalt met de alluviale zone bezijden de Grote Beek vormt ten oosten van de Zevekotestraat een open weidelandschap. Ten westen is deze zone door een met struiken afgezoomde boomgaard ingenomen.
Dit open natuurlijk areaal maakt dat het zicht op de eigenlijke historische dorpskern gesitueerd op de zuidflank van de Grote Beek vanaf de Lokerstraat en de Clyttesteenweg gevrijwaard bleef. Dit is vrij uitzonderlijk omdat bij de meeste dorpen met een gelijkaardige topografie de woonarealen zich in de loop van de 19de eeuw over de alluviale zone heen hebben uitgebreid. Deze middeleeuwse morfologie is hier uitzonderlijk bewaard gebleven.
Binnen dit dorpsgezicht vinden we een aantal waardevolle woningen die door hun inplanting, geveluitwerking en volume passen in het te beschermen dorpsgezicht.
Het zijn:
- Reningelstplein nummers 1 en 2
- Zevekotestraat nummer 1
- Zevekotestraat nummers 4, 6 en 8
Deze woningen kenmerken zich door een verzorgde en rijke afwerking met onder meer het gebruik van geglazuurde sierbaksteen en faïencetegeltableaus.
Binnen dit dorpsgezicht is reeds beschermd als monument de Sint-Vedastuskerk (K.B. 20 februari 1979).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Reningelst

Baljuwstraat, Heuvellandseweg, Pastoorstraat, Reningelstplein, Zevekotestraat (Poperinge)
Reningelst heeft een gaaf bewaarde dorpskern met als belangrijkste bestanddelen het kruisvormig stratenpatroon, het langgerekte dorpsplein en de perceelsindeling, schaal, plaats en situering van de gebouwen.

Is de omvattende bescherming van

Brouwerswoning met brouwerij

Heuvellandseweg 1, Reningelstplein 6 (Poperinge)
Schuin tegenover de kerk gelegen herenhuis met achterliggend voormalig brouwerij- en mouterijcomplex. Familiebedrijf gesticht in de 18de eeuw en in werking tot april 1963, dat heden gedeeltelijk gebruikt wordt als drankopslagplaats.


Burgerhuis

Zevekotestraat 1, zonder nummer (Poperinge)
Alleenstaand dubbelhuis met een poorttravee links + vijf traveeën woongedeelte en één bouwlaag onder een geknikt zadeldak met drie prettige houten dakkapellen. Jaartal 1906 in gevelsteen boven de poort. Art-nouveau-inslag.


Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

Reningelstplein zonder nummer (Poperinge)
Het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Reningelst van de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd onthuld op 27 oktober 1920.


Herenhuis

Zevekotestraat 4-8 (Poperinge)
Oorspronkelijk één groot herenhuis gelegen ten zuiden van de Grote beek. Gebouwencomplex bestaande uit een dubbelhuis (nummer 6) en twee zijvleugels (rechts: nummer 4, links: nummer 8), met neoclassicistische inslag, uit het tweede en derde kwart van de 19de eeuw.


Kapelanie

Pastoorstraat 2 (Poperinge)
Kapelanie ten noorden van de kerk. Laag, haaks op de straat gelegen huisje, met uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Kapelletje

Pastoorstraat zonder nummer (Poperinge)
Kapelletje gelegen nabij de noordoostelijke kerkhoftoegang, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Kasteelhof

Reningelstplein 5 (Poperinge)
Voormalige kasteelhoeve van het in 1793 verdwenen kasteel, gelegen ten zuidoosten van de Sint-Vedastuskerk, en zichtbaar op de Ferrariskaarten (1771-1778).


Parochiekerk Sint-Vedastus met kerkhof

Reningelstplein 4A (Poperinge)
Ten oosten van het Reningelstplein gelegen georiënteerd bedehuis met een omringend kerkhof. In oorsprong een romaans bedehuis van het basilicale type van omstreeks 1200, later omgebouwd tot een gotische hallenkerk. Uitbreidings- en aanpassingswerken in de 18de en 19de eeuw.


Reninghelst Churchyard & Extension

Reningelstplein zonder nummer, zonder nummer (Poperinge)
Reningelst was in Britse handen vanaf de herfst 1914 tot het einde van de oorlog. Het kerkhof en de Extension werden gebruikt van maart tot november 1915. De helft van de doden van de 'Extension' kwamen om bij Hill 60 (Zillebeke).