Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Artemeersmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8023
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8023

Besluiten

Artemeersmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1986  ID: 2203

Beschrijving

De omgeving van de stenen windmolen Artemeersmolen is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische en historische waarde als volgt werd gemotiveerd: “als functionele molinotoop zonder windhinder.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000776, Artemeersmolen met omgeving, advies KCML (1986).


Waarden

De omgeving van de windmolen genaamd Artemeersmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving windmolen Artemeersmolen

Artemeersstraat, Duinenstraat, Reigerbeekstraat, Vinktsestraat (Aalter), Kanegemstraat (Deinze), Kazernestraat, Mooremandestraat, Oosthoekstraat, Poekestraat, Vinktse Binnenweg (Tielt)
Het dorpsgezicht omvat de omgeving van de windmolen Artemeersmolen en ligt in de gemeenten Aalter (Poeke), Deinze (Vinkt) en Tielt (Kanegem en Aarsele). Het dorpsgezicht wordt gekenmerkt door een open karakter met akkers en weilanden, met verspreide hoeven.

Is de omvattende bescherming van

Artemeersmolen

Artemeersstraat 14A-B (Aalter)
Ronde bakstenen bovenkruier, type bergmolen, opgetrokken in 1810 ter vervanging van de nabijgelegen houten Eekhoutmolen te Kanegem.


Boerenwoning

Duinenstraat 5 (Aalter)
Achterin gelegen boerenhuis met stal van zes en twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) op begraasd erf.


Boerenwoning

Reigerbeekstraat 4 (Aalter)
Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, jaartal 1855 aangegeven door middel van witgekalkte cijfers op linker zijgevel.


Goed te Boris

Reigerbeekstraat 1 (Aalter)
Eertijds omwald goed met vandaag nog resten van omgrachting. Zetel van een heerlijkheid, reeds vermeld in 1448. Ten noorden, boerenwoning van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw. Twee parallelle dienstgebouwen met schuur en stallen, gedateerd 1866 en 1867. Ten noorden, bakhuis gelegen aan de straat en vijver.


Hoeve

Kanegemstraat 15 (Deinze)
In een knik van de straat ingeplant hoevetje op begraasd erf afgesloten met haag en ijzeren hek tussen betonnen pijlertjes, oude kern uit 18de eeuw. Boerenhuis van vijf traveeën en één staltravee onder zadeldak


Hoeve

Oosthoekstraat 40 (Tielt)
Hoeve, gelegen aan zuidzijde van de straat. Boerenhuis minimum teruggaand tot het midden van de 18de eeuw, confer landboek van Kanegem, kaart 4de kanton (1762).


Hoeve Hollewalle

Oosthoekstraat 42 (Tielt)
Gerenoveerd boerenhuis met oudere kern minimum teruggaand tot het einde van de 16de eeuw, confer voorkomen van de hoevesite op een schetsmatige kaart van de parochie Kanegem (circa 1600).


Hoeve met losse bestanddelen

Artemeersstraat 6 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen uit eerste helft 19de eeuw. Ten noorden, boerenwoning met witgeschilderde gevel op gepikte plint. In zuidoostelijke hoek van het erf, voormalig bakhuis.


Hoeve met losse bestanddelen

Kazernestraat 32 (Tielt)
Hoeve bestaande uit losstaande hoevegebouwen. Het boerenhuis klimt minstens op tot de tweede helft van de 18de eeuw. De huidige constellatie is quasi onveranderd sedert circa 1830.


Hoeve met losse bestanddelen

Mooremandestraat 2 (Tielt)
Hoeve, gelegen in de bocht van de weg gevormd door het kruispunt van de Strichtensgoedstraat met de Mooremandestraat. Site minimum teruggaand tot het begin van de 17de eeuw.


Hoeve met omwalling

Artemeersstraat 2 (Tielt)
Hoeve met restanten van omwalling, minimum opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. In het midden van de 18de eeuw afhankelijk van de heerlijkheid "'t Hof van Caneghem".


Langgestrekte hoeve

Kanegemstraat 17 (Deinze)
Langgestrekt hoevetje met omhaagd voortuintje, gelegen op de grens met Aarsele (West-Vlaanderen). Laag, naar zuiden georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag afgedekt met zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) uit 18de eeuw.


Onze-Lieve-Vrouwekapel

Artemeersstraat zonder nummer (Tielt)
Gebouwd door Octave Lanckriet circa 1945 ter vervanging van een vorige kapel op deze plaats, aangeduid op de kadastrale reductiekaart van het Dépôt de la Guerre (1853). Witgeschilderde betonnen staakkapel.


Sierenskapel

Oosthoekstraat zonder nummer (Tielt)
Onze-Lieve-Vrouwkapel gelegen aan zuidzijde van de Oosthoekstraat, tegenover de Eeckhoutmolenvoetweg. Volgens kadaster opgetrokken in 1888 door familie Dewulf, landbouwers te Kanegem.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kouterlandschap Kanegem met Neringbeek-Reigerbeekvallei

Poeke (Aalter), Vinkt (Deinze), Aarsele, Kanegem (Tielt)
Deze ankerplaats wordt gekenmerkt door een afwisseling van open zandleemruggen en smalle beekvalleien gelegen op de flank van de cuesta van Tielt. In het gebied zijn een vijftal kouters terug te vinden, akkercomplexen uit de 7de-12de eeuw. De bebouwing was verspreid in grote hofsteden die elk hun eigen kouter bewerkten. De Sint-Baafskouter hoorde bij het Groot Goed ten Broucken, de tweede kouter bij het Kasteelhof van Hames, de Lindekouter bij Goed te Vlinderghem, de Eeckhoutmolenkouter bij de Eeckhoutmolen die in de 19de eeuw verloren ging en de Artemeerskouter bij de Artemeersmolen. De lagergelegen gronden langs de Neringbeek-Reigerbeek waren kleinschaliger en vooral ingenomen door graslanden. In het open kouterlandschap waren verschillende windmolens ingeplant.