Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Artemeersmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8023
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8023

Besluiten

Artemeersmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1986  ID: 2203

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De omgeving van de stenen windmolen Artemeersmolen is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische en historische waarde als volgt werd gemotiveerd: “als functionele molinotoop zonder windhinder.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000776, Artemeersmolen met omgeving, advies KCML (1986).


Waarden

De omgeving van de windmolen genaamd Artemeersmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Artemeersmolen

Artemeersstraat 14A-B (Aalter)
Ronde bakstenen bovenkruier, type bergmolen, opgetrokken in 1810 ter vervanging van de nabijgelegen houten Eekhoutmolen te Kanegem.


Boerenwoning

Duinenstraat 5 (Aalter)
Achterin gelegen boerenhuis met stal van zes en twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) op begraasd erf.


Boerenwoning

Reigerbeekstraat 4 (Aalter)
Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, jaartal 1855 aangegeven door middel van witgekalkte cijfers op linker zijgevel.


Goed te Boris

Reigerbeekstraat 1 (Aalter)
Eertijds omwald goed met vandaag nog resten van omgrachting. Zetel van een heerlijkheid, reeds vermeld in 1448. Ten noorden, boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit eerste helft 19de eeuw. Twee parallelle dienstgebouwen met schuur en stallen, gedateerd 1866 en 1867. Ten noorden, bakhuis gelegen aan de straat en vijver.


Hoeve

Kanegemstraat 15 (Deinze)
In een knik van de straat ingeplant hoevetje op begraasd erf afgesloten met haag en ijzeren hek tussen betonnen pijlertjes, oude kern uit 18de eeuw. Boerenhuis van vijf traveeën en één staltravee onder zadeldak


Hoeve

Oosthoekstraat 40 (Tielt)
Hoeve, gelegen aan zuidzijde van de straat. Boerenhuis minimum teruggaand tot het midden van de 18de eeuw. 19de-eeuwse schuur.


Hoeve Hollewalle

Oosthoekstraat 42 (Tielt)
Ten zuiden gerenoveerd boerenhuis met oudere kern minimum teruggaand tot het einde van de 16de eeuw, confer voorkomen van de hoevesite op een schetsmatige kaart van de parochie Kanegem (circa 1600). Erf aangelegd in losse verharding met afgelijnde plantsoentjes, aan oostzijde een stuk weiland met boomgaard. Langsheen de straat ligt een langwerpig bakstenen schuurvolume.


Hoeve met losse bestanddelen

Artemeersstraat 6 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen uit eerste helft 19de eeuw. Ten noorden, boerenwoning met witgeschilderde gevel op gepikte plint. In zuidoostelijke hoek van het erf, voormalig bakhuis.


Hoeve met losse bestanddelen

Kazernestraat 32 (Tielt)
Hoeve bestaande uit losstaande hoevegebouwen. Het boerenhuis klimt minstens op tot de tweede helft van de 18de eeuw. De huidige constellatie is quasi onveranderd sedert circa 1830.


Hoeve met losse bestanddelen

Artemeersstraat 2 (Tielt)
Hoeve, minimum opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Hoeve met losse bestanddelen rondom een onverhard erf, ingericht als tuintje, met een restant van walgracht aan de zuidwesthoek van het boerenhuis. Erftoegang via ijzeren hek tussen hekpijlers. Aan zuidzijde van het erf witgekalkt verankerd bakstenen boerenhuis met gepekte plint, van vier traveeën onder overkragend zadeldak, met voormalig stalletje onder lessenaarsdak. Aan noordzijde van het erf een stal met voormalige schuurdoorrit en geïncorporeerd wagenhuis. Bakhuis met lager ovenhuisje.


Hoeve met losse bestanddelen

Mooremandestraat 2 (Tielt)
Hoevesite minimum teruggaand tot het begin van de 17de eeuw. Losstaande volumes in donkerrode verankerde baksteenbouw, rondom een grotendeels onverhard erf met struikbegroeiing en centrale eik. Oost-west georiënteerd eenlagig boerenhuis van vijf ongelijke traveeën op een lichte verhoging, onder zadeldak met houten klokkenruitertje. Schuur onder licht overkragend zadeldak. Wagenhuis met twee inritten onder houten latei.


Langgestrekte hoeve

Kanegemstraat 17 (Deinze)
Langgestrekt hoevetje met omhaagd voortuintje, gelegen op de grens met Aarsele (West-Vlaanderen). Laag, naar zuiden georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag afgedekt met zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) uit 18de eeuw.


Onze-Lieve-Vrouwekapel

Artemeersstraat (Tielt)
Gebouwd door Octave Lanckriet circa 1945 ter vervanging van een vorige kapel op deze plaats, aangeduid op de kadastrale reductiekaart van het Dépôt de la Guerre (1853). Witgeschilderde betonnen staakkapel met houten knielbankje.


Sierenskapel

Oosthoekstraat (Tielt)
Onze-Lieve-Vrouwkapel gelegen aan zuidzijde van de Oosthoekstraat, tegenover de Eeckhoutmolenvoetweg. Volgens kadaster opgetrokken in 1888 door familie Dewulf, landbouwers te Kanegem. Veldkapel in rode baksteenbouw met sierankers onder zadeldak. Zijgevels met muizentandlijst en cirkelvormige venstertjes waarin gekleurde glas-in-loodraampjes met bloemmotief. Mijtervormige deuropening tussen licht vooruitspringende lisenen, waarin een dubbele houten deur met kleine ruitvormige openingen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kouterlandschap Kanegem met Neringbeek-Reigerbeekvallei

Poeke (Aalter), Vinkt (Deinze), Aarsele, Kanegem (Tielt)
Dit gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van open zandleemruggen en smalle beekvalleien gelegen op de flank van de cuesta van Tielt. In het gebied zijn een vijftal kouters terug te vinden, akkercomplexen uit de 7de-12de eeuw. De bebouwing was verspreid in grote hofsteden die elk hun eigen kouter bewerkten. De Sint-Baafskouter hoorde bij het Groot Goed ten Broucken, de tweede kouter bij het Kasteelhof van Hames, de Lindekouter bij Goed te Vlinderghem, de Eeckhoutmolenkouter bij de Eeckhoutmolen die in de 19de eeuw verloren ging en de Artemeerskouter bij de Artemeersmolen. De lagergelegen gronden langs de Neringbeek-Reigerbeek waren kleinschaliger en vooral ingenomen door graslanden. In het open kouterlandschap waren verschillende windmolens ingeplant.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.