Geografisch thema

Wellen

ID: 14051   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14051

Beschrijving

De eerste vermelding als Welem en Welnis dateert van 1163. De naam zou afgeleid zijn van Villina terra, of landbouwbedrijf. Bos, Langenakker, Overbroek, Russelt en Vrolingen zijn gehuchten van Wellen.

De Herk doorkruist het dorp van zuid naar noord. Enkele kleine beken van geringe betekenis monden uit in de Herk: de Winterbeek, de Spaasbeek, de Vloedgracht en de Kleine Herk. Kukkelberg, op 66 meter boven de zeespiegel, is één der hoogst gelegen plaatsen van de gemeente. In het noorden van het dorp, op een oostelijk gerichte helling die zacht naar de Oude Beek afdaalt, ligt, in een moerassige omgeving, een kunstmatige heuvel, waarschijnlijk de rest van een motte. De heuvel is circa 4 meter hoog, met een diameter van circa 25 meter, en is omgeven door een gracht van circa 9 tot 15 meter breed. Het plateau heeft een top van circa 10 meter diameter.

De prehistorische bewoning wordt aangegeven door de vondsten van verschillende vuurstenen bijlen, onder meer in het gehucht Russelt, waar circa 1894 een stenen bijl werd opgegraven nabij de zogenaamde Graetmolen. Voorts heeft men in Wellen tevens silexsteentjes gevonden, waarmee zulke stenen voorwerpen werden gepolijst.
Van de Romeinse bewoning getuigt het gevonden aardewerk. De antieke weg van Tongeren naar Taxandria doorkruiste het grondgebied van de gemeente, van zuid naar noord.

De vrijheerlijkheid Wellen was een kerkelijke enclave binnen het graafschap Loon. Zij behoorde tot het domein van de abdij van Munsterbilzen. De graaf van Loon was voogd over de abdij en haar goederen, dus ook over Wellen. De heerlijkheid werd bestuurd door een meier of scholtus, benoemd door de abdis.
De schepenbank van Wellen, bestaande uit zeven schepenen, sprak Loons recht en ging voor burgerlijke zaken ten hoofde bij de schepenbank van de abdij van Munsterbilzen. Voor criminele zaken waren de schepenen rechtstreeks onderworpen aan het leenhof.
In Wellen fungeerden verschillende laathoven: "Van Appeyen", één van de belangrijkste; "Ter Beeck", dat nog in 1780 bestond; "Van Der Biesen" of "Biesenhof"; "laathof van Simon Coniouls"; "van Petershem", vermeld in 1399 als eigendom van Gerard, heer van Pietersheim; "Schaetzenhof" of "Hof van Elderen", een leen van de abdij van Munsterbilzen, vanaf 1459 in bezit van de familie Schaetzen; "Strauvershof"; "Van den Bongart" of "Vandenbougart", waarbij een brouwerij hoorde, en dat in 1390 eigendom was van Willem van Schoenbeeck.

De heerlijkheid Wellen was verdeeld in vier kwartieren: het dorp, Russelt - van het Germaanse rus: zode van gras en modder -, Overbroek - etymologisch: aan de overzijde van de poel - en Bos of Wellerbos. Elk kwartier verkoos jaarlijks zijn burgemeester, het dorp had er twee. Tot in de 17de eeuw hadden Wellen en Herten een gemene vroente.
De gehuchten Vrolingen, met een -ingensuffix van Germaanse oorsprong en eerste vermelding in 1273, en Abswellen waren afzonderlijke heerlijkheden. De naam Abswellen betekent Wellen van de Abt, de proost van Maaseik.
Vrolingen was eigendom van de graven van Loon en bezat een schepenbank, die behoorde tot het beroepsressort van het Oppergerecht van Vliermaal. Er werd Loons recht gesproken met beroep bij het hof van Vliermaal. Heerlijkheid achtereenvolgens in het bezit van Aegidius van Frudelingen, Martinus van Printhagen, de familie van Meldert (1375), Godefridus van Montenaken, Willem en Jaak van Oyenbrugge, de familie van Rijckel (1649) en M. de Leonard, ridder van Streel.
De proost van Maaseik was heer van Abswellen. Hier werd Luiks recht gesproken. Administratief was Abswellen echter met Wellen verbonden, maar had, evenals de vier kwartieren een eigen burgemeester.

In de tweede helft van de 15de eeuw was Wellen een centrum van verzet tegen de Bourgondiërs en de door hen gesteunde prinsbisschop Louis de Bourbon (1456-1482). Een afdeling van het leger van Karel de Stoute toog naar Wellen. Het gevecht vond plaats in 1466 vlakbij de kapel van Oetersloven. De opstandelingen werden verslagen. Nadat ze zich in 1467 hadden gehergroepeerd, vluchtten ze of vielen ze in handen van de onder leiding van Adolf van Kleef optrekkende Bourgondiërs. Het dorp werd platgebrand en verwoest, de kerk geplunderd.
In de loop van de volgende eeuwen werd Wellen nog geteisterd: in 1579 plunderingen door soldaten van de hertog van Parma tijdens het beleg van Maastricht, waarbij verschillende huizen in brand werden gestoken; in 1636 teistering door de troepen van Jan van Weert; in 1654 legering van Lorreinse troepen; in 1657 plundering van Wellen en Abswellen door Lorreinse troepen, waarbij verschillende huizen in brand werden gestoken, evenals de pastorie; in 1673 teistering van Wellen en Abswellen. Gedurende de oorlogen van Lodewijk XIV in de tweede helft van de 17de eeuw was de gemeente verplicht zware contributies te betalen aan de vreemde troepen.
De zogenaamde Bokkenrijders van Wellen pleegden tussen 1746 en 1772 een heleboel misdrijven. Hollanders, de drossaard van de abdis van Munsterbilzen, schakelde in 1754 de eerste bokkenrijdersbende van Wellen uit. In de jaren 1773-1774 werd in Wellen door dezelfde drossaard een groot proces ingespannen tegen een Bokkenrijdersbende, waarvan een twintigtal te Wellen werd terechtgesteld.

In 1789-1793 was Wellen een oord van opstand van de Patriotten tegen de pastoor en de regenten.
De kerk was eertijds toegewijd aan de Heilige Brigida van Ierland, die in Wellen een bijzondere verering moet hebben gekend. Tot de parochie behoorden ook Vrolingen en Abswellen. Het patronaatsrecht van de kerk was in handen van het kapittel van Munsterbilzen. De tienden waren verdeeld over het kapittel en de pastoor. De abdissen van Munsterbilzen en Herkenrode bezaten eveneens een deel der tienden.

Op het einde van de 17de eeuw en in het begin van de 18de eeuw bestond er in Wellen tevens een reeds lang verdwenen, aan de Heilige Brigida gewijde kapel, op het grote Zonneveld, aan de voetweg naar Kortessem. De voormalige, reeds in de 17de eeuw bestaande Kapel van de Heilige Anna, zogenaamd "Sinte-Anna's bielt", op de grenzen van Wellen, Herten en Loon, werd in 1805 afgebroken.

De belangrijkste invalswegen naar de gemeente vormen de as Alken-Wellen - via de Russelt-, Veer- en Dorpsstraat of via de Bosstraat, op de Ferrariskaart (1771-77) nog deels als een veldweg weergegeven -, de as Kortessem-Wellen - via de Zonneveldweg - en de as Borgloon-Wellen - via de steenweg naar Borgloon en de Notelarestraat -. Het typisch vochtig-Haspengouwse dorp heeft altijd een vrij lineaire bebouwing gekend, enigszins geconcentreerd in de diverse gehuchten. De talrijke hoeven, veelal met losstaande bestanddelen en vaak reeds aangeduid op de Ferrariskaart, wijzen op een vrij welvarende landbouwbedrijvigheid, doch minder rijk dan in Droog-Haspengouw. Het betreft vaak vakwerkbouw in min of meerdere mate versteend en/of gerenoveerd. De laatste decennia is het lineaire nederzettingspatroon vaak uitgegroeid tot storende lintbebouwing. Sinds de jaren 1990 is een nieuwe woonwijk aan de Blokenstraat ten oosten van de dorpskern gelegen.

Op verschillende plaatsen te Wellen, vooral op de hellingen, werden in de 15de en 16de eeuw wijndruiven gekweekt, grotendeels bestemd voor de abdij van Munsterbilzen. De abdij bezat in Wellen twee banmolens op de Herk: één in het dorp, de huidige Wellermolen, en de zogenaamde Graetmolen meer noordwaarts. Momenteel is de fruitteelt in het dorp vrij belangrijk. De stroopstokerij Bleus, gelegen aan de Steenweg naar Vrolingen nummer 45, is nog in bedrijf. Heden ten dage bestaat meer dan de helft van de bevolking uit forenzen.

Oppervlakte: 1.696 hectare. Aantal inwoners (1977): 5.865.

 • De bokkerijders in de literatuur, Hasselt, 1990, pagina 65-66.
 • Infobundel Wellen, Wellen, s.a., zonder pagina.
 • Industriel erfgoed in Limburg, (onder leiding van A. LINTERS), (Kunst en oudheden in Limburg, 18. Mens en machine, 2), Sint-Truiden, 1979, pagina 30, illustratie 29.
 • Mémoire historique et étymologique sur les noms des anciens habitants, territoires, communes et hameaux de la province de Limbourg, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 6, 1863, pagina 157-158).
 • Register Pauper de Wellen 1719-1750, s.l.e.a.
 • Uit boeken, brieven en bladeren. Plaatsnamen, ('t Daghet in den Oosten, 12, 1896, pagina 107).
 • BAMPS C., Trouvailles-Découvertes. Epoque néolithique, (L'ancien Pays de Looz, 7-8, 1903-1904, pagina 32).
 • DARIS J., Notices..., 7, Luik, 1876, pagina 5-102, 142-159.
 • DIRIKEN P., Geogids Wellen, Kortessem, 1997.
 • FARINE F., Een bokkerijdersroute doorheen Belgisch-Limburg>, Hasselt, 1988, pagina 2, 3, 24, 27, 29-34, 49, afbeeldingen.
 • GILISSEN J., Archiefjes, Tongeren, 1993, pagina 105-107.
 • JANSSEN de LIMPENS K.J.T., Leen- en laathoven in de maaslandse territoria voor 1795, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; 6, Maastricht, 1974, pagina 143-144.
 • LINDEN R. VAN DER - VANHEULE L. - VERBESSELT J. - LAENEN M., Landelijk leven in Vlaanderen. Een onmisbaar werk over de laatste restanten van de oude landelijke cultuur, Gent, (1982), pagina 123, 124 (tekening watermolen), 128, 134-135.
 • LUX G.V., De Romeinse overblijfselen in de streek rondom Gors-Opleeuw, (Het Oude Land van Loon, 25, 1970, pagina 47).
 • MAES T., Wellen van toen, (Wellen), (1993).
 • MEEKERS G. - GOFFINGS J.,De burgemeesters van Berlingen, Herten, Ulbeek, Wellen sedert 1830, Wellen, 1993.
 • MELCHIOR J., De bokkerijders, Hasselt, 1915.
 • MICHIELS J., De Bokkerijders te Wellen en omliggende dorpen, s.l., (1947).
 • MICHIELS J.,De burgemeesters van Wellen, (Limburg, 37, 1958, pagina 117-126).
 • MICHIELS J., De heerlijkheid Vrolingen, (Limburg, 35, 1956, pagina 37-45).
 • MICHIELS J., Heiligenverering te Wellen, (Limburg, 27, 1947-1948, pagina 141-149, 161-172).
 • MICHIELS J., De lijdensgeschiedenis van Wellen 1672-1713, (Het Oude Land van Loon, 11, 1956, pagina 195-227).
 • MICHIELS J., Het meierambt te Wellen, (Het Oude Land van Loon, 5, 1950, pagina 118-119).
 • MICHIELS J., Revolutie te Wellen (1789-1793), (Limburg, 30, 1951, pagina 121-128, 147-164, 189-198, 201-213, 221-228).
 • MICHIELS J., De vroegste geschiedenis van Wellen, (Het Oude Land van Loon, 13, 1958, pagina 161-176).
 • MOLEMANS J., Jaarkeuren van Wellen (1723), (Limburg, 67, 1988, pagina 141-148).
 • PALMERS M., Ikonografie van en devotie tot de H. Brigida van Ierland in Limburg, onuitgegeven lic.verhandeling, Leuven, 1985, pagina 34-35, 47, 74, 75, 81-82, 117-118, plannen I en II.
 • VANELDEREN W., Dorpsmonografie Wellen, onuitgegeven verhandeling, Hasselt, 1975, postkaart.
 • VANHEMELRYCK, F., Ellendelingen van galg en rad, Antwerpen-Amsterdam, 1984, pagina 52-62.
 • VENKEN J.,Oud Sint-Truiden en omgeving. Borgloon, Gingelom, Heers, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen, Gent, 1993, pagina 297-298, 300-310.
 • VRIJENS J.M., De geschiedenis van Wellen door de eeuwen heen, (Wellen), 1988.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  : 1999


Relaties

 • Omvat
  Barrier, prieel en hek van de hoeve Romsée
  Nutstraat 16 (Wellen)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis Maris
  Dorpsstraat 60 (Wellen)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis Winning Romsée
  Nutstraat 16 (Wellen)

 • Omvat
  Boerenerfje met poorthek
  Overbroekstraat 56 (Wellen)

 • Omvat
  Bosstraat
  Bosstraat (Wellen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dorpsstraat 13 (Wellen)

 • Omvat
  Burgerhuis met voortuin
  Dorpsstraat 62 (Wellen)

 • Omvat
  Dorpsplein
  Dorpsplein (Wellen)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Kerkstraat 3 (Wellen)

 • Omvat
  Gemeentelijke jongensschool
  Dorpsstraat 25 (Wellen)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Bulsstraat 6 (Wellen)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Oeterslovenstraat 1 (Wellen)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Smissebroek 11 (Wellen)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Zonneveldweg 11 (Wellen)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Veerstraat 15 (Wellen)

 • Omvat
  Graetmolen
  Graethmolen 1 (Wellen)

 • Omvat
  Haag van gele kornoelje
  Veerstraat zonder nummer (Wellen)

 • Omvat
  Heilig-Hart kapel
  Raamstraat zonder nummer (Wellen)

 • Omvat
  Heilig-Hartkapel
  Tervoortstraat 20 (Wellen)

 • Omvat
  Herstalstraat
  Herstalstraat (Wellen)

 • Omvat
  Het Zwart Lievenheerke
  Zonneveldweg zonder nummer (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Bampstraat 22 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Broekstraat 57 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Hertenstraat 2 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Notelarestraat 46 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Nutstraat 6 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Overbroekstraat 13 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Smissebroek 1 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Veerstraat 5 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Vloeiherkstraat 9 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve
  Zakstraat 1 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve Devries
  Bloemenstraat 44 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve in vakwerkbouw
  Russelt 128 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Tervoortstraat 12 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Russelt 68 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve met poortgebouw gedateerd 1761
  Kerkstraat 4 (Wellen)

 • Omvat
  Hoeve Neven
  Overbroekstraat 50-52 (Wellen)

 • Omvat
  Houtstraat
  Houtstraat (Wellen)

 • Omvat
  Kapel van de Heilige Christina
  Dorpsstraat 52 (Wellen)

 • Omvat
  Kapel van het Heilig Hart
  Vloeiherkstraat 15 (Wellen)

 • Omvat
  Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
  Herenstraat 19 (Wellen)

 • Omvat
  Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
  Russelt 118 (Wellen)

 • Omvat
  Kapelanie, nu vrije basisschool Wellen
  Bloemenstraat 8-9 (Wellen)

 • Omvat
  Kasteeltje Thenaers
  Russelt 53 (Wellen)

 • Omvat
  Kersenboomgaard met veekeringshaag
  Herenstraat zonder nummer (Wellen)

 • Omvat
  L-Vormige hoeve
  Herenstraat 23 (Wellen)

 • Omvat
  L-vormige hoeve
  Overbroekstraat 56 (Wellen)

 • Omvat
  Landhuis d'Awans
  Dorpsstraat 63 (Wellen)

 • Omvat
  Langenakker
  Langenakker (Wellen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Bampstraat 23 (Wellen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Bulsstraat 8 (Wellen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Overbroekstraat 60 (Wellen)

 • Omvat
  Meisjesschool
  Bloemenstraat 1 (Wellen)

 • Omvat
  Molenstraat
  Molenstraat (Wellen)

 • Omvat
  Na 1956 verdwenen kapel van Sint-Lucia
  Zangstraat zonder nummer (Wellen)

 • Omvat
  Parkje van het kasteeltje Thenaers
  Wellen (Wellen)

 • Omvat
  Parkje van het Landhuis d'Awans
  Dorpsstraat 63 (Wellen)

 • Omvat
  Plattestraat
  Plattestraat (Wellen)

 • Omvat
  Poortgebouw van een hoeve
  Overbroekstraat 38 (Wellen)

 • Omvat
  Sint-Rochuskapel, ook Kapel van Abswellen
  Nutstraat 4 (Wellen)

 • Omvat
  Stroopstokerij Bleus
  Steenweg Vrolingen 45 (Wellen)

 • Omvat
  Tuin van de Graetmolen
  Graethmolen 1 (Wellen)

 • Omvat
  Tuin van een boerenwoning
  Notelarestraat 22 (Wellen)

 • Omvat
  U-vormige hoeve
  Bloemenstraat 49 (Wellen)

 • Omvat
  U-vormige hoeve
  Veerstraat 60 (Wellen)

 • Omvat
  Vakwerkhoeve
  Overbroekstraat 60 (Wellen)

 • Omvat
  Vierkanthoeve
  Vloeiherkstraat 14 (Wellen)

 • Omvat
  Vierkanthoeve Canadawinning
  Oeterslovenstraat 7 (Wellen)

 • Omvat
  Villa
  Notelarestraat 31 (Wellen)

 • Omvat
  Villa
  Notelarestraat 48 (Wellen)

 • Omvat
  Villatuin
  Notelarestraat 31 (Wellen)

 • Omvat
  Voormalige gesloten hoeve
  Bulsstraat zonder nummer (Wellen)

 • Omvat
  Voormalige hoeve
  Russelt zonder nummer (Wellen)

 • Omvat
  Voormalige langgestrekte hoeve
  Zonneveldweg 17 (Wellen)

 • Omvat
  Voortuin met hek van een boerenburgerhuis
  Notelarestraat 46 (Wellen)

 • Omvat
  Wintmolderswinning
  Russelt 3 (Wellen)

 • Omvat
  Woonhuis
  Notelarestraat 22 (Wellen)

 • Is deel van
  Wellen
  Wellen (Limburg)