Geografisch thema

Sint-Martens-Voeren

ID: 13830   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13830

Beschrijving

De bewoning klimt op tot het neolithicum (een aantal in de jaren 1920 onderzochte silexateliers).

Sint-Martens-Voeren behoort in oorsprong waarschijnlijk toe aan de graven van Voeren, vervolgens maakt het deel uit van het graafschap Dalhem. Vanaf midden 13de eeuw gaat het samen met dit graafschap over naar het hertogdom Brabant. Bij de splitsing van het graafschap Dalhem door het Partagetractaat (1661) valt Sint-Martens-Voeren aan Spanje toe. Als leen van het leenhof van Valkenburg had het de lagere en middele rechtspraak. Dit leen wordt onder de regering der hertogen Wenceslaus en Johanna van Brabant afgestaan aan Godart van Bongart, heer van Ter Heyden, vervolgens aan van Gronsveld; in 1623 wordt het verkocht aan Jan Adolf van Imstenrade, heer van Mheer; in 18de eeuw in bezit van de familie de Loë, eveneens heren van Mheer. De hogere rechtspraak behoorde aan de graaf van Dalhem, later aan de Spaanse en Oostenrijkse vorsten, steeds in hun hoofdbank van 's-Gravenvoeren; vanaf 1626 wordt aan Sint-Martens-Voeren eveneens de hogere rechtspraak verleend, en in pand gegeven aan de plaatselijke heren. De schepenbank behoorde tot de ban van 's-Gravenvoeren. Op het grondgebied fungeerden een groot aantal kleine hoven. Van het graafschap Dalhem waren afhankelijk: het leenhof Van de Bongart, met als achterlenen het leenhof Ottegraven (s'-Gravenvoeren) en de laathoven Komberg (of Caldenberg) en Cox; het leen- en laathof van de Berg. Van het laathof van Sinnich (Teuven) was een laathof in Veurs afhankelijk. Voorts waren er de laathoven Graese of Lexhi, Sint-Maarten en Sint-Stefanus, waarvan men niet weet van wie ze afhankelijk waren.

De Sint-Martinuskerk was, waarschijnlijk sinds 13de eeuw, een collegiale waaraan een kapittel van drie kanunniken en een deken was verbonden. De Sint-Martinusparochie had drie filiaalkerken: deze van Sint-Pieters-Voeren, Slenaken (Nederland) en Sint-Jean Sart (Aubel); deze kerken werden elk door één van de drie kanunniken bediend; de deken was pastoor van de Sint-Martinusparochie. De meeste tienden waren in bezit van het kapittel, patronaats- en begevingsrecht van de prebenden was in handen van de plaatselijke heer.

Landbouwgemeente, die evenals de andere Voerdorpen de ontwikkeling kende van gemengd landbouwsysteem naar eenzijdige veeteelteconomie. De toestand zoals geïllustreerd door de Ferrariskaart (1771-1777) is de eerstgenoemde: de bebouwing was geconcentreerd in het eigenlijke dorp, het belangrijke gehucht Veurs, en in de kleinere gehuchten Ulvend en De Plank, en was omringd door boomgaarden; daarbuiten strekte zich het wijdse akkerlandschap uit. Grote delen van het areaal waren in deze periode nog bebost, vooral in het zuiden: Veurs lag volledig omsloten door de uitgestrekte Sint-Gillis-, Vrouwen- en Veursbossen. Deze bebossing kenmerkt ook nu nog in hoge mate het uitzicht van de gemeente. Het akkerland begon vanaf het einde der 18de eeuw geleidelijk aan plaats te maken voor weiden (in 1787, 33,8 procent weiden tegenover 66,2 procent veld). Hoewel het percentage grasland in Sint-Martens-Voeren op dit ogenblik reeds beduidend hoger lag dan in de typische Maasterrassendorpen Moelingen en 's-Gravenvoeren, is het toch pas van circa 1880 dat de werkelijke "Vergrünländung" zich hier in scherp stijgende lijn doorzette, om in 1950, 92,9 procent van het landbouwareaal te omvatten. Hoewel dit percentage de laatste jaren terugviel tot circa 50 procent wordt het huidige uitzicht van de gemeente nog steeds sterk door deze evolutie bepaald.

Het ontbreken van elke vorm van industrie had vanaf het einde van de 19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw een emigratie van de bevolking tot gevolg. Dit wordt gedurende de laatste decennia gecompenseerd door een sterke inwijking van Nederlanders, op dit ogenblik 13 procent van de bevolking.

De gemeente evolueert meer en meer tot forenzengemeente, gericht op Visé, Luik en Maastricht.

Tot 1976 bevond zich in de gemeente een station op de spoorlijn Tongeren-Aken; het werd afgebroken omdat er sinds 1958 geen reizigersvervoer meer op de lijn gebeurde. Het nederzettingspatroon beantwoordt aan het Haspengouws model van geconcentreerde bebouwing in de dorpskern (Dorpsstraat, Einde, Kwinten, Statiestraat, Kerkstraat), en verwijst hiermee naar het oorspronkelijke landbouwsysteem. De gehuchten Veurs, Plank en Ulvend kennen eveneens een geconcentreerde bebouwing, doch van mindere densiteit. Een groot gedeelte van de woningen zijn of waren hoeven; het aantal gesloten hoeven is beduidend minder dan in 's-Gravenvoeren, wat ook in het verleden zo was (Ferrariskaart); de meeste zijn hoeven met losstaande bestanddelen. Het voorkomen van silexknollen, vrij gemakkelijk bereikbaar in de bovenlagen van de ondergrond, geeft de gemeente, samen met Sint-Pieters-Voeren, de hoogste concentratie van gebouwen van dit materiaal.

Oppervlakte: 1.294 hectare. Aantal inwoners (1976): 915.

 • CRASBORN P., De familie Crasborn. Een historisch overzicht, Rotterdam, 1986, pagina 52.
 • de RYCKEL A., Les communes de la province de Liège. Notices historiques, Liège, 1892, pagina 212-213.
 • de RYCKEL A., Les fiefs du Comté de Dalhem (Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège, 17, 1908, 2, pagina 301-307).
 • DUBOIS F., Notices historiques sur Fouron-Saint-Martin, Aubel, s.a.
 • FORGEUR R., Chapitres de Chanoines dans l'ancien Diocèse de Liège (Trésors d'Art religieux au pays de Visé et Saint Hadelin), Visé, 1988, pagina 215-221.
 • HABETS J., Het kapittel der kerk van Sint-Martensvoeren (De Maasgouw, 1886, pagina 69-70).
 • JANSSEN de LIMPENS K.J.Th., Leen- en Laathoven in de Maaslandse Trritoria vóór 1795 (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 6), Maastricht, 1974, pagina 26.
 • KNAPEN-LESCRENIER A.M., Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques de la province de Liège. Les âges de la Pierre (Nationaal Centrum voor Oudheidkundige Navorsingen in België. Oudheidkundige repertoria. Reeks a/Bibliografische repertoria) Brussel, 1966, pagina 269-271.
 • PALMANS R., Voeren anders bekeken (Vlaamse Toeristische Bibliotheek), Antwerpen, 1986, pagina 35-37.
 • SIMENON G., Visitationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in dioeceseni Leodiensi ab anno 1613 ad annum 1736, Liège, 1939, pagina 219-222.
 • VAN GELDER W. , Voerstreek (Toeristisch Wegwijs), Antwerpen, 1981, pagina 43-48.
 • WALPOT M., De evolutie van het agrarisch landschap in de landen van Overmaas (Heem, 4-5, 1959, pagina 34-49).
 • WEYNS J.-NIJSSEN J., Het boerenhuis uit de Voerstreek in het Vlaams Openluchtmuseum te Bokrijk (Bokrijkse Berichten, 12, 1972).

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1992


Relaties

 • Omvat
  Berg
  Berg (Voeren)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis Schever
  Bies 8 (Voeren)

 • Omvat
  Bomenrij van es bij poel
  Schilberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Bron en kalktufafzettingen
  Kwinten (Voeren)

 • Omvat
  Bronpoelen
  Kwinten (Voeren)

 • Omvat
  De Hey
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  De Planck
  De Plank (Voeren)

 • Omvat
  Dolines Sint-Martens-Voeren
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Doorsteekweg naar Krutsberg
  Knap (Voeren)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Kwinten 9 (Voeren)

 • Omvat
  Einde
  Einde (Voeren)

 • Omvat
  Gebouw
  Daal zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren afsluitingshaag van liguster
  Komberg 30 (Voeren)

 • Omvat
  Grenspalen nummers 14 tot 45
  's Gravenvoeren, Moelingen, Sint-Martens-Voeren, Teuven (Voeren)

 • Omvat
  Hagelstein (Sint-Martens-Voeren)
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Hakhout van winterlinde
  Kattenroth zonder nummer, Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Hakhoutstoven van beuk, haagbeuk en wintereik
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Herenhuis
  Veurserveld 2 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve
  Kwinten 11 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve aan De Vogelstang
  Vogelstang 7 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Den Hof
  't Hof 9 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm
  Daal 3 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve in T-vorm
  Konenbos 4 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Kruisberg
  Crutzberg 1 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Op de Eiken
  Eiken 1-3 (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg Komberg
  Komberg (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Alsbos
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Berg
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar De Plank
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Krindaal
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar la Verte Heydt
  Mariahof (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Ulvend
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg naar Vrouwenbos
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Holle weg van Ulvend naar Sint-Martens-Voeren
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant als erosiebestrijding
  Eiken zonder nummer, Knipke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant als erosiebestrijding
  Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant als relict van veekering
  Kies, Strouvenbos (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant en opgaande bomen op talud
  Eiken zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant langs bosrand en holle weg
  Heijdt zonder nummer, Rullen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant langs de Voerbeek
  Ottegraeven zonder nummer, zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant langs holle weg
  Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant met knotbomen van es en veldesdoorn
  Kwinten (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Konenbos zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Komberg zonder nummer, Ottegraeven zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs beek
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs holle weg
  Eiken zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs holle weg
  Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs holle weg
  Berg zonder nummer, Veld zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs pad
  Krindaal zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs spoorweg
  Krindaal zonder nummer, Stationsstraat zonder nummer, Voort zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg
  Knap zonder nummer, Veurserveld zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg
  Knap zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant van hazelaar op talud
  Eiken zonder nummer, Knipke zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant van hazelaar op talud
  Eiken zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkanten langs holle weg
  Kwinten (Voeren)

 • Omvat
  Houtkanten op graften Martelberg
  Kattenroth zonder nummer, Ulvend zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkanten op talud langs spoorweg
  Einde zonder nummer, Ottegraeven zonder nummer, Schophem zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Huis Peters
  Daal 5-6, zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kalktufbronnen
  Komberg (Voeren)

 • Omvat
  Kapelanie
  Komberg 2 (Voeren)

 • Omvat
  Kies
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Knotbomenrij langs Veursbeek
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Knotbomenrij met onder meer veldesdoorn
  Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knoteik op steilrand Voervallei
  Koebeek zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knotes
  De Plank zonder nummer, Eiken zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knotes als hoekboom
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knothaagbeuk
  Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knothaagbeuk bij vakwerkschuur
  Schilberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knothaagbeuk op steilrand Voervallei
  Koebeek zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knothaagbeuken
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knotwilg in tuin
  Kwinten 41 (Voeren)

 • Omvat
  Krijtgroeven
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Krindaal
  Krindaal (Voeren)

 • Omvat
  Kruisbeeld
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Vogelstang 4-6 (Voeren)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Daal 9 (Voeren)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Daal 12 (Voeren)

 • Omvat
  Lindenhakhoutstoof in Broekbos
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Op stam gezette hazelaar bij vakwerkschuur
  Schilberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande beuk als hoekboom
  Schilberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande Canadapopulier als hoekboom
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande eik bij vakwerkschuur
  Schilberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande linde en knotes als welkomstbomen
  Knap 29 (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande linde in dorpskern
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande schietwilg als hoekboom
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Parallelweg Komberg
  Komberg (Voeren)

 • Omvat
  Parallelweg naar la Verte Heydt
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Restant uit veekering met oud vlechtwerk
  Koebeek zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Restant van een kaphaag bij vakwerkschuur
  Schilberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Silexgroeven
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Sint-Martenstraat en Kerkstraat
  Kerkstraat, Sint-Martenstraat (Voeren)

 • Omvat
  Stationsstraat
  Stationsstraat (Voeren)

 • Omvat
  Twee knotessen
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Twee mispels als relict van een haag
  Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  U-vormige hoeve
  Vrouwenhof 1 (Voeren)

 • Omvat
  Uitgebrikte gronden Voervallei
  's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Ulvend
  Ulvend (Voeren)

 • Omvat
  Vakwerkschuur
  Schilberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Vakwerkschuur
  Knap 37 (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Kattenroth zonder nummer, Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Kwinten zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Ulvend zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Kattenroth zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Veurs zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Berg zonder nummer, Heijdt zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Daal zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Daal zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Berg zonder nummer, Heijdt zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Daal zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Daal zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn in Sint-Martens-Voeren
  Kerkstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veltmanshuis kapittelhuis
  Kwinten 3 (Voeren)

 • Omvat
  Veurs
  Veurs (Voeren)

 • Omvat
  Vier geknotte haagbeuken
  Komberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg Dal
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg naar Krindaal
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Voort
  Voort (Voeren)

 • Omvat
  Watermolen op de Voer
  Onder 't Spoor 8 (Voeren)

 • Omvat
  Weidepoel
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Is deel van
  Voeren
  Voeren (Limburg)