Geografisch thema

Hasselt

ID: 13874   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13874

Beschrijving

Hoofdstad van de provincie, administratief- en handelscentrum, gelegen op de overgang van de Kempen naar Vochtig Haspengouw.

Ontstaan van de nederzetting bij de Helbeek, bijrivier van de Demer; van de oude bewoning op deze plaats getuigen neolithische en Merovingische vondsten. Op de linkeroever der Helbeek bevond zich reeds vroeg een Sint-Quintinusheiligdom (7de - 8ste eeuw); de oudste wegen leiden naar dit heiligdom of naar de beek: Beekstraat (Sint-Jozefstraat), Aldestraat; tot de oudste woonkern behoorde de wijk "Op de Beek" (thans Twee Torenwijk).

Circa 1000, ontstaan van het graafschap Loon als leen van het Duitse keizerrijk; de nederzetting wordt weldra het centrum van dit graafschap, en bij de ontstane woonkernen voegt zich een grafelijk munitio en enkele leen- en laathoven (onder meer Henegauw, Mombeek, Rapertingen, Trekschuren). In 1232 verheffing tot stad door Arnold IV, graaf van Loon, en circa 1281 (?) bouw van de versterkingen, mogelijk gelijktijdig met het uitgraven van de Nieuwe Demer, een kunstmatige aftakking van de Demer, die doorheen de stad werd geleid. Juridisch resorteert de stad intra muros onder het Luiks recht, buiten de muren heerst het Loons recht. Verlegging van het centrum van de stad naar de Grote Markt (eerste vermelding in 1307) en ontwikkeling van een nieuw stratenpatroon in functie van dit nieuwe centrum: de nieuwe wegen leiden van de markt naar de verschillende stadspoorten, zodat een min of meer radioconcentrisch patroon ontstaat: de Maastrichterstraat, een belangrijke aftakking van de handelsweg Keulen-Brugge, naar de Maastrichterpoort, Kapelstraat en Diesterstraat naar de Kuringerpoort, Kempische straat (thans Hoog- en Demerstraat) naar de Kempische poort, Nieuw- of Truyerstraat naar de Nieuwpoort; de Havermarkt ontstond reeds vroeg als marktplaats, naast de Grote Markt; parallel met de stadswal liep de circumeatus, die met stegen verbonden was met de torens van de omheining. Na het aanleggen van de omwalling begonnen verschillende religieuze orden zich in de stad te vestigen.

Het economische leven tussen de 14de en de 16de eeuw werd beheerst door de lakennijverheid; oprichting van een lakenhal op de hoek van de Hoogstraat met de Fruitmarkt, later verplaatst naar de hoek van de Koning Albertstraat met Grote Markt.

In 1366, inlijving van het graafschap Loon bij het prinsbisdom Luik. In de 15de eeuw raakte de stad betrokken bij de Luikse burgeroorlogen tussen de Bourgondisch gezinde partij en de Frans gezinde groep onder leiding van de familie van der Marck: in 1468, inname van de stad door Karel de Stoute, in 1482 door Willem van der Marck, in hetzelfde jaar op hem veroverd door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk, in 1485 inname door Everard van der Marck; bij de verschillende belegeringen werden de versterkingen achtereenvolgens gedeeltelijk vernietigd en weer hersteld. De vesting werd opnieuw ontmanteld bij de bezetting door de Hollandse troepen (1675-1681); in 1705 werd de omwalling volledig gesloopt, op de poorten na, en vervangen door een aarden wal beplant met een dubbele bomenrij.

Tijdens de Franse bezetting (1795) werd Hasselt hoofdplaats van een arrondissement dat ressorteerde onder het departement Neder-Maas. Na de onafhankelijkheid, hoofdstad der beide Limburgen, tot Noord-Limburg in 1839 bij Nederland werd gevoegd.

In 1845 werden de oude wallen omgevormd tot de huidige promenade. Het economisch leven, dat tot de 16de eeuw beheerst werd door de lakennijverheid, ondergaat na het verval van deze industrietak een reconversie naar de bierbrouwerij en later naar de jeneverstokerij, die haar hoogste bloei kent in de 19de eeuw. In 1842-1844 waren in Hasselt vierentwintig stokerijen gelegen, een derde van het totaal aantal stokerijen van Limburg; dit aantal nam in de loop der 19de eeuw nog toe; vanaf de tweede helft van de 19de eeuw groeiden deze bedrijven uit tot produktie-eenheden op industriële schaal; vanaf de jaren 1860 werd ook aan buitenlandse export gedaan. Na aanleg van de spoorweglijn ten zuiden van de stad (1847) en het graven van de kanaalkom ten noordoosten (1858), begon de industrie zich ook buiten de stadskern te ontwikkelen.

De woningbouw was tot midden 19de eeuw beperkt gebleven tot het gebied intra muros, en de oude gehuchten Godsheide (ten noordoosten) en Rapertingen (ten zuidoosten), die zich tot straatdorpen ontwikkelden. De vakwerkbouw bleef vrij lang het stadsbeeld beheersen (huis "'t Sweert" op de Grote Markt); van circa 1500 werd overgegaan naar baksteenbouw, aanvankelijk uitsluitend voor religieuze gebouwen (refugiehuis van Herkenrode in de Maastrichterstraat, 1542), vanaf eind 16de eeuw ontstaan van het type van bakstenen herenhuis met hoektorentje (huis "De Gulden Put" op de Havermarkt en "De Arend" in de Kapelstraat). Bij het begin van de 18de eeuw werd het versteningsproces vrij algemeen ingezet, getuige hiervan zijn de resterende, kleinere burgerwoningen in late Maasstijl en classicistische stijl, die in de hele stad, doch vooral aan de belangrijkste invalswegen worden aangetroffen.

In de eerste helft van de 19de eeuw begon de uitbreiding van de stad extra muros: ontstaan van beperkte lintbebouwing aan de vier invalswegen, vlakbij de stad; concentratie van de fin-de-siecle architectuur op de pas aangelegde promenade. De gehuchten Runkst en Kiewit ontwikkelden zich begin 20ste eeuw. Na de tweede wereldoorlog, sterke expansie, met ontwikkeling van de andere wijken: de Casterwijk ten oosten, thans uitgebreid met de Catharinawijk; de Kempische wijk ten noorden en noordoosten, met scholenconcentratie; de Willemswijk ten noordwesten; 't Gaarveld bij Runkst. Zeer recent zijn de wijken 't Hollandsveld en Henegauwbos. Oorzaak van deze expansie is de vestiging van administratie en scholen in de provinciehoofdstad, en de economische ontsluiting van de streek door de steenkoolontginning. Deze vrij recente expansie was oorzaak van een grondige wijziging in het stadsbeeld: verschillende interessante voorbeelden van burgerlijke architectuur (Gravenhuis, Claverblat) gingen verloren, en de afbraak der kloostergebouwen, ingezet na de onteigening en verkoop tijdens de Franse bezetting, ging verder (augustijnen-, cellebroeders-, bonnefantenklooster). De kleinschalige stedelijke architectuur moet wijken voor onaangepaste nieuwe bouw, die op vele plaatsen het stadsbeeld begint te bepalen, culminerend in de bouw van de Twee Torenwijk (1972-1975), die thans op sterk storende wijze een deel vormt van het gabariet der stad.

Oppervlakte: 10.232 hectare. Aantal inwoners (1976): 40.446.

 • BAMPS C. & GERAETS E., Hasselt jadis, in Bulletin de la Société des Mélophiles de Hasselt, 30, 1894; 31, 1895.
 • BUSSELS M., Overzicht van de geschiedenis der stad Hasselt, gestencileerde uitgave V.T.B., Hasselt, 1966.
 • BUSSELS M., De oude en mooie stad (Hasselt), uitgave P.V.T.L., 1973, p. 5-16.
 • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden in Limburg), Hasselt, 1975, p. 64-75.
 • DE DIJN C.G.& WILMS M., Zichten van het oude Hasselt door P.M. Bamps (1862-1932) (Kunst en Oudheden in Limburg, 13, Hasselt, 1975).
 • GORISSEN P., De versterking van Hasselt en oudste geschiedenis der stad (Het Oude Land van Loon, 2, 1947, nr. 4-5, p. 67-82).
 • LINTERS A., onuitgegeven nota's.
 • LYNA J., De Topografie van Hasselt (De Tijdspiegel, 8, 1953, p. 256-359).
 • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt).
 • S.N., Oude ambachten en 19de eeuwse bedrijven te Hasselt, Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, 1974.
 • VANDERSTRAETEN C., Hasselt, geschiedkundige-schets, Hasselt, s.d.
 • VANDERVOORDEN A., Oude Hasseltse stokerijen (De Tijdspiegel, 19, 1964, P. 274-280).

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

 • Omvat
  't Rozenhuisje
  Rozenstraat 19 (Hasselt)

 • Omvat
  Aldestraat
  Aldestraat (Hasselt)

 • Omvat
  Appartementstuin
  de Gerlachestraat 10 (Hasselt)

 • Omvat
  Arbeidershuizen
  Willekensmolenstraat 67-73 (Hasselt)

 • Omvat
  Badderijstraat
  Badderijstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Bampslaan
  Bampslaan (Hasselt)

 • Omvat
  Begraafplaats
  Kempische steenweg 87 (Hasselt)

 • Omvat
  Bonnefantenstraat
  Bonnefantenstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Botermarkt
  Botermarkt (Hasselt)

 • Omvat
  Brugstraat
  Brugstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Koningin Astridlaan 38 (Hasselt)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Luikersteenweg 2-6 (Hasselt)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Luikersteenweg 27-31 (Hasselt)

 • Omvat
  Burgerhuizen in neoclassicistische stijl
  Runkstersteenweg 38-48 (Hasselt)

 • Omvat
  Capucijnenklooster
  Capucienenstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Cellebroederswinning
  Tomstraat 55 (Hasselt)

 • Omvat
  Demerstraat
  Demerstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Diesterstraat
  Diesterstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Dokter Willemsstraat
  Dokter Willemsstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Dorpsstraat
  Dorpsstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Drie alleenstaande herenhuizen
  Luikersteenweg 41-45, 61 (Hasselt)

 • Omvat
  Drie villa's
  Luikersteenweg 62-64, 132 (Hasselt)

 • Omvat
  Drie villatuinen
  Runksterdreef 6-10 (Hasselt)

 • Omvat
  Dwarsschuur van voormalige hoeve
  Trekschurenstraat 143 (Hasselt)

 • Omvat
  Fruitmarkt
  Fruitmarkt (Hasselt)

 • Omvat
  Gasthuisstraat
  Gasthuisstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Gebouwencomplex
  Armand Hertzstraat 60 (Hasselt)

 • Omvat
  Gelatinefabriek
  Armand Hertzstraat 23, 35, Oude-Broekermolenstraat 13-15, 19-21 (Hasselt)

 • Omvat
  Gemeentelijk park De Kroonwinning
  Kroonwinningstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Trekschurenstraat 103 (Hasselt)

 • Omvat
  Grenspalen van 1666
  Heuvenstraat Zonder nummer, Langvennestraat zonder nummer (Hasselt, Zonhoven)

 • Omvat
  Groenplein
  Groenplein (Hasselt)

 • Omvat
  Grote Markt
  Grote Markt (Hasselt)

 • Omvat
  Havermarkt
  Havermarkt (Hasselt)

 • Omvat
  Heksenbergstraat
  Heksenbergstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Hemelrijk
  Hemelrijk (Hasselt)

 • Omvat
  Herenhuis
  Singelbeekstraat 169 (Hasselt)

 • Omvat
  Herenhuis met art-nouveau-inslag
  Koningin Astridlaan 35 (Hasselt)

 • Omvat
  Historische stadskern van Hasselt
  Hasselt (Hasselt)

 • Omvat
  Hoeve De Witte Winning
  Luikersteenweg 255 (Hasselt)

 • Omvat
  Hoeve Ilgatwinning
  Kroonwinningstraat 63 (Hasselt)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Vissenbroekstraat 10 (Hasselt)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Voorstraat 108 (Hasselt)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Melbeekstraat 54 (Hasselt)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Melbeekstraat 107 (Hasselt)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen van 1920
  Trekschurenstraat 128 (Hasselt)

 • Omvat
  Hoeve op U-vormige plattegrond
  Trekschurenstraat 41 (Hasselt)

 • Omvat
  Hoeve Pietelbeekwinning
  Pietelbeekstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Hommelvennestraat
  Hommelvennestraat (Hasselt)

 • Omvat
  Hoogstraat
  Hoogstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Huize De Brem
  Kuringersteenweg 134 (Hasselt)

 • Omvat
  Huizen in eclectische stijl
  Koningin Astridlaan 58-62 (Hasselt)

 • Omvat
  Ingangshek van de stedelijke begraafplaats
  Sint-Truidersteenweg (Hasselt)

 • Omvat
  Isabellastraat
  Isabellastraat (Hasselt)

 • Omvat
  Japanse tuin
  Gouverneur Verwilghensingel (Hasselt)

 • Omvat
  Kantoortuin
  Herkenrodesingel 10 (Hasselt)

 • Omvat
  Kapel
  Kroonwinningstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Kapel
  Rapertingenstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Kapel
  Singelbeekstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Kapel
  Pietelbeekstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Kapel van Hilst
  Oude Truierbaan zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Kapelstraat
  Kapelstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Kasteel Byvoet
  Runkstersteenweg 73A-G (Hasselt)

 • Omvat
  Kasteel Henegauw
  Kloosterlaan 22A, Luikersteenweg 427, 467 (Hasselt)

 • Omvat
  Kasteel Trekschuren
  Trekschurenstraat 245 (Hasselt)

 • Omvat
  Kasteel van Mombeek
  Mombeekdreef 98 (Hasselt)

 • Omvat
  Kasteel van Pietelbeek
  Pietelbeekstraat 85 (Hasselt)

 • Omvat
  Kasteeldomein Henegauw
  Kloosterlaan 22A, Luikersteenweg 427 (Hasselt)

 • Omvat
  Kasteelpark van Runkst
  Runkstersteenweg 370 (Hasselt)

 • Omvat
  Kiewitdreef
  Kiewitdreef (Hasselt)

 • Omvat
  Koning Albertstraat
  Koning Albertstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Koninklijk Atheneum van 1865
  Guffenslaan 78 (Hasselt)

 • Omvat
  Kortstraat
  Kortstraat (Hasselt)

 • Omvat
  L-vormige vakwerkhoeve Vandeweyerwinning
  Trekschurenstraat 37 (Hasselt)

 • Omvat
  Landarbeiderswoning
  Rapertingenstraat 110 (Hasselt)

 • Omvat
  Landarbeiderswoning
  Boekstraat 80 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Bosstraat 246 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Langwaterstraat 4 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Nieuwe steenweg 45 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Borggravevijversstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Borggravevijversstraat 28 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Genkersteenweg zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Genkersteenweg 37 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Heidestraat 100 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Kiewitstraat 24 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Herkerstraat 8 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Luikersteenweg 311 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Luikersteenweg 450 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Melbeekstraat 37 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Melbeekstraat 63 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Melbeekstraat 102 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Melbeekstraat 120 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Pietelbeekstraat 167 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Ploegstraat 9 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Trekschurenstraat 32 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Trekschurenstraat 83 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Vissenbroekstraat 15 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Luikersteenweg 685 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Melbeekstraat 73 (Hasselt)

 • Omvat
  Langgestrekte vakwerkhoeve
  Platte-Vijversstraat 8 (Hasselt)

 • Omvat
  Lombaardstraat
  Lombaardstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Maastrichterstraat
  Maastrichterstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Magazijn en stadswoning ontworpen door Arthur Baar
  Koningin Astridlaan 77-79, 85 (Hasselt)

 • Omvat
  Meldertstraat
  Meldertstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Minderbroedersstraat
  Minderbroedersstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Modernistische villa
  Vijversstraat 54 (Hasselt)

 • Omvat
  Modernistische woning Douchar
  Koningin Astridlaan 67 (Hasselt)

 • Omvat
  Molenaarswoning
  Casterstraat 46 (Hasselt)

 • Omvat
  Molenpoort
  Molenpoort (Hasselt)

 • Omvat
  Mombeekwinning, gesloten hoeve
  Mombeekdreef 96 (Hasselt)

 • Omvat
  Nationaal Monument voor de Oorlogsvrijwilligers
  Vrijwilligersplein zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Spoorwegstraat 24 (Hasselt)

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis
  Oude Kuringerbaan 107 (Hasselt)

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis met dienstvleugels
  Koningin Astridlaan 31 (Hasselt)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel
  Pietelbeekstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel van 1924
  Sasstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Oude begraafplaats
  Kempische steenweg zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Oude-Maasstraat
  Oude-Maasstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Paardsdemerstraat
  Paardsdemerstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Park van het kasteel Holland
  Salvatorstraat 20 (Hasselt)

 • Omvat
  Park van het kasteel van Mombeek
  Mombeekdreef 98 (Hasselt)

 • Omvat
  Parkje van het kasteel Trekschuren
  Trekschurenstraat 245 (Hasselt)

 • Omvat
  Parkje van het kasteel van Pietelbeek
  Pietelbeekstraat 85 (Hasselt)

 • Omvat
  Parochiekerk Heilig Hart
  Plantenstraat 75 (Hasselt)

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking
  Kiezelstraat 132A (Hasselt)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Hubertus
  Pastoor van Dijckstraat 8 (Hasselt)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jozef
  Luikersteenweg 336A (Hasselt)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Lambertus
  Kempische steenweg 518B (Hasselt)

 • Omvat
  Pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking
  Kiezelstraat 132 (Hasselt)

 • Omvat
  Persoonstraat
  Persoonstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Promenade
  Hasselt (Hasselt)

 • Omvat
  Raamstraat
  Raamstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Reeks burgerhuizen in eclectische stijl
  Luikersteenweg 66-74 (Hasselt)

 • Omvat
  Ridder Portmansstraat
  Ridder Portmansstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Ridderstraat
  Ridderstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Runksterkiezel
  Runksterkiezel (Hasselt)

 • Omvat
  Sacristiesteeg
  Sacristiesteeg (Hasselt)

 • Omvat
  Sasput-Voogdijstraat
  Sasput-Voogdijstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Scherpesteen Winning
  Rapertingenstraat 11, 11A (Hasselt)

 • Omvat
  Schrijnwerkersstraat
  Schrijnwerkersstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Rapertingenstraat 94 (Hasselt)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve Spaans Huis
  Kiezelstraat 70-72 (Hasselt)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve van 1912
  Trekschurenstraat 237 (Hasselt)

 • Omvat
  Semi-gesloten vakwerkhoeve
  Melbeekstraat 79 (Hasselt)

 • Omvat
  Siertuin, moestuin en boomgaard
  Luikersteenweg 143 (Hasselt)

 • Omvat
  Silotoren en opslagruimte
  Kempische Kaai 15 (Hasselt)

 • Omvat
  Sint-Jozefsstraat
  Sint-Jozefsstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Stadhuis Hasselt
  Groenplein zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Stadswoning
  Vaartstraat 2 (Hasselt)

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van Huib Hoste
  Koningin Astridlaan 81-83 (Hasselt)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Kuringersteenweg 9-15 (Hasselt)

 • Omvat
  Technisch Instituut Heilig Hart
  Kleine Breemstraat 5-7 (Hasselt)

 • Omvat
  Trekschurenwinning
  Trekschurenstraat zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Tuin van de villa Les Glycines
  Luikersteenweg 133 (Hasselt)

 • Omvat
  Tuin van de Villa Ruland
  Kuringersteenweg 44 (Hasselt)

 • Omvat
  Tuin van de villa Sampermans
  Kuringersteenweg 124 (Hasselt)

 • Omvat
  Tuinen in de Luikersteenweg
  Luikersteenweg 33-61 (Hasselt)

 • Omvat
  Twee Toren Wijk
  Torenplein zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Vakwerkhoeve met losse bestanddelen
  Nieuwe-Heidestraat 24 (Hasselt)

 • Omvat
  Vakwerkhoeve Rooi Anna
  Beerhoutstraat 62-64 (Hasselt)

 • Omvat
  Veldstraat
  Veldstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Villa Christiane
  Jan Palfijnlaan 72 (Hasselt)

 • Omvat
  Villa Ruland met aanhorigheden
  Grote Breemstraat 21, 21A, Kuringersteenweg 44 (Hasselt)

 • Omvat
  Villa Sampermans
  Kuringersteenweg 124 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin
  Luikersteenweg 37 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin
  Luikersteenweg 45 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin
  Luikersteenweg 47 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin
  Luikersteenweg 49-51 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin
  Luikersteenweg 61 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin
  Luikersteenweg 138 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin
  Toekomststraat 56 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin Eikenhof
  Eikendreef 4 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin met neogotisch paviljoen
  Luikersteenweg 33 (Hasselt)

 • Omvat
  Villatuin met tuinpaviljoen
  Luikersteenweg 41 (Hasselt)

 • Omvat
  Villerspark
  Toekomststraat (Hasselt)

 • Omvat
  Vismarkt
  Vismarkt (Hasselt)

 • Omvat
  Voddenkapelletje
  Luikersteenweg zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Walputstraat
  Walputstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Watertoren
  Sint-Truidersteenweg zonder nummer (Hasselt)

 • Omvat
  Weeshuis zusters Kindsheid Jesu
  Rozenstraat 17, 17A (Hasselt)

 • Omvat
  Wijk Windmolenveld
  Blijde-Inkomststraat 7-11, 15-41, Eeuwfeeststraat 1-22, 24, Lazarijstraat 115-135, Prinsenstraat ...

 • Omvat
  Witte Nonnenstraat
  Witte Nonnenstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Woning Sternotte met magazijn
  Kuringersteenweg 146 (Hasselt)

 • Omvat
  Woning van stoker F. Villers
  Luikersteenweg 34 (Hasselt)

 • Omvat
  Woonerf Ter Hilst
  Albrecht Meulemansstraat 1-16, 18-38, Constant de Rouxstraat 1-54, 55-63, Emmanuel Rollierstraat ...

 • Omvat
  Zonhovenstraat
  Zonhovenstraat (Hasselt)

 • Omvat
  Zuivelmarkt
  Zuivelmarkt (Hasselt)

 • Is deel van
  Hasselt
  Hasselt (Limburg)