Geografisch thema

Hasselt

ID
13874
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13874

Beschrijving

Hoofdstad van de provincie, administratief- en handelscentrum, gelegen op de overgang van de Kempen naar Vochtig Haspengouw.

Ontstaan van de nederzetting bij de Helbeek, bijrivier van de Demer; van de oude bewoning op deze plaats getuigen neolithische en Merovingische vondsten. Op de linkeroever der Helbeek bevond zich reeds vroeg een Sint-Quintinusheiligdom (7de - 8ste eeuw); de oudste wegen leiden naar dit heiligdom of naar de beek: Beekstraat (Sint-Jozefstraat), Aldestraat; tot de oudste woonkern behoorde de wijk "Op de Beek" (thans Twee Torenwijk).

Circa 1000, ontstaan van het graafschap Loon als leen van het Duitse keizerrijk; de nederzetting wordt weldra het centrum van dit graafschap, en bij de ontstane woonkernen voegt zich een grafelijk munitio en enkele leen- en laathoven (onder meer Henegauw, Mombeek, Rapertingen, Trekschuren). In 1232 verheffing tot stad door Arnold IV, graaf van Loon, en circa 1281 (?) bouw van de versterkingen, mogelijk gelijktijdig met het uitgraven van de Nieuwe Demer, een kunstmatige aftakking van de Demer, die doorheen de stad werd geleid. Juridisch resorteert de stad intra muros onder het Luiks recht, buiten de muren heerst het Loons recht. Verlegging van het centrum van de stad naar de Grote Markt (eerste vermelding in 1307) en ontwikkeling van een nieuw stratenpatroon in functie van dit nieuwe centrum: de nieuwe wegen leiden van de markt naar de verschillende stadspoorten, zodat een min of meer radioconcentrisch patroon ontstaat: de Maastrichterstraat, een belangrijke aftakking van de handelsweg Keulen-Brugge, naar de Maastrichterpoort, Kapelstraat en Diesterstraat naar de Kuringerpoort, Kempische straat (thans Hoog- en Demerstraat) naar de Kempische poort, Nieuw- of Truyerstraat naar de Nieuwpoort; de Havermarkt ontstond reeds vroeg als marktplaats, naast de Grote Markt; parallel met de stadswal liep de circumeatus, die met stegen verbonden was met de torens van de omheining. Na het aanleggen van de omwalling begonnen verschillende religieuze orden zich in de stad te vestigen.

Het economische leven tussen de 14de en de 16de eeuw werd beheerst door de lakennijverheid; oprichting van een lakenhal op de hoek van de Hoogstraat met de Fruitmarkt, later verplaatst naar de hoek van de Koning Albertstraat met Grote Markt.

In 1366, inlijving van het graafschap Loon bij het prinsbisdom Luik. In de 15de eeuw raakte de stad betrokken bij de Luikse burgeroorlogen tussen de Bourgondisch gezinde partij en de Frans gezinde groep onder leiding van de familie van der Marck: in 1468, inname van de stad door Karel de Stoute, in 1482 door Willem van der Marck, in hetzelfde jaar op hem veroverd door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk, in 1485 inname door Everard van der Marck; bij de verschillende belegeringen werden de versterkingen achtereenvolgens gedeeltelijk vernietigd en weer hersteld. De vesting werd opnieuw ontmanteld bij de bezetting door de Hollandse troepen (1675-1681); in 1705 werd de omwalling volledig gesloopt, op de poorten na, en vervangen door een aarden wal beplant met een dubbele bomenrij.

Tijdens de Franse bezetting (1795) werd Hasselt hoofdplaats van een arrondissement dat ressorteerde onder het departement Neder-Maas. Na de onafhankelijkheid, hoofdstad der beide Limburgen, tot Noord-Limburg in 1839 bij Nederland werd gevoegd.

In 1845 werden de oude wallen omgevormd tot de huidige promenade. Het economisch leven, dat tot de 16de eeuw beheerst werd door de lakennijverheid, ondergaat na het verval van deze industrietak een reconversie naar de bierbrouwerij en later naar de jeneverstokerij, die haar hoogste bloei kent in de 19de eeuw. In 1842-1844 waren in Hasselt vierentwintig stokerijen gelegen, een derde van het totaal aantal stokerijen van Limburg; dit aantal nam in de loop der 19de eeuw nog toe; vanaf de tweede helft van de 19de eeuw groeiden deze bedrijven uit tot produktie-eenheden op industriële schaal; vanaf de jaren 1860 werd ook aan buitenlandse export gedaan. Na aanleg van de spoorweglijn ten zuiden van de stad (1847) en het graven van de kanaalkom ten noordoosten (1858), begon de industrie zich ook buiten de stadskern te ontwikkelen.

De woningbouw was tot midden 19de eeuw beperkt gebleven tot het gebied intra muros, en de oude gehuchten Godsheide (ten noordoosten) en Rapertingen (ten zuidoosten), die zich tot straatdorpen ontwikkelden. De vakwerkbouw bleef vrij lang het stadsbeeld beheersen (huis "'t Sweert" op de Grote Markt); van circa 1500 werd overgegaan naar baksteenbouw, aanvankelijk uitsluitend voor religieuze gebouwen (refugiehuis van Herkenrode in de Maastrichterstraat, 1542), vanaf eind 16de eeuw ontstaan van het type van bakstenen herenhuis met hoektorentje (huis "De Gulden Put" op de Havermarkt en "De Arend" in de Kapelstraat). Bij het begin van de 18de eeuw werd het versteningsproces vrij algemeen ingezet, getuige hiervan zijn de resterende, kleinere burgerwoningen in late Maasstijl en classicistische stijl, die in de hele stad, doch vooral aan de belangrijkste invalswegen worden aangetroffen.

In de eerste helft van de 19de eeuw begon de uitbreiding van de stad extra muros: ontstaan van beperkte lintbebouwing aan de vier invalswegen, vlakbij de stad; concentratie van de fin-de-siecle architectuur op de pas aangelegde promenade. De gehuchten Runkst en Kiewit ontwikkelden zich begin 20ste eeuw. Na de tweede wereldoorlog, sterke expansie, met ontwikkeling van de andere wijken: de Casterwijk ten oosten, thans uitgebreid met de Catharinawijk; de Kempische wijk ten noorden en noordoosten, met scholenconcentratie; de Willemswijk ten noordwesten; 't Gaarveld bij Runkst. Zeer recent zijn de wijken 't Hollandsveld en Henegauwbos. Oorzaak van deze expansie is de vestiging van administratie en scholen in de provinciehoofdstad, en de economische ontsluiting van de streek door de steenkoolontginning. Deze vrij recente expansie was oorzaak van een grondige wijziging in het stadsbeeld: verschillende interessante voorbeelden van burgerlijke architectuur (Gravenhuis, Claverblat) gingen verloren, en de afbraak der kloostergebouwen, ingezet na de onteigening en verkoop tijdens de Franse bezetting, ging verder (augustijnen-, cellebroeders-, bonnefantenklooster). De kleinschalige stedelijke architectuur moet wijken voor onaangepaste nieuwe bouw, die op vele plaatsen het stadsbeeld begint te bepalen, culminerend in de bouw van de Twee Torenwijk (1972-1975), die thans op sterk storende wijze een deel vormt van het gabariet der stad.

Oppervlakte: 10.232 hectare. Aantal inwoners (1976): 40.446.

 • BAMPS C. & GERAETS E., Hasselt jadis, in Bulletin de la Société des Mélophiles de Hasselt, 30, 1894; 31, 1895.
 • BUSSELS M., Overzicht van de geschiedenis der stad Hasselt, gestencileerde uitgave V.T.B., Hasselt, 1966.
 • BUSSELS M., De oude en mooie stad (Hasselt), uitgave P.V.T.L., 1973, p. 5-16.
 • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden in Limburg), Hasselt, 1975, p. 64-75.
 • DE DIJN C.G.& WILMS M., Zichten van het oude Hasselt door P.M. Bamps (1862-1932) (Kunst en Oudheden in Limburg, 13, Hasselt, 1975).
 • GORISSEN P., De versterking van Hasselt en oudste geschiedenis der stad (Het Oude Land van Loon, 2, 1947, nr. 4-5, p. 67-82).
 • LINTERS A., onuitgegeven nota's.
 • LYNA J., De Topografie van Hasselt (De Tijdspiegel, 8, 1953, p. 256-359).
 • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt).
 • S.N., Oude ambachten en 19de eeuwse bedrijven te Hasselt, Tentoonstellingscatalogus, Hasselt, 1974.
 • VANDERSTRAETEN C., Hasselt, geschiedkundige-schets, Hasselt, s.d.
 • VANDERVOORDEN A., Oude Hasseltse stokerijen (De Tijdspiegel, 19, 1964, P. 274-280).

Bron: SCHLUSMANS F. met medewerking van GYSELINCK J., LINTERS A., WISSELS R., BUYLE M. & DE GRAEVE M.-C. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6n1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs: Schlusmans, Frieda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  't Rozenhuisje

 • Omvat
  Aldestraat

 • Omvat
  Appartementstuin

 • Omvat
  Arbeidershuizen

 • Omvat
  Badderijstraat

 • Omvat
  Bampslaan

 • Omvat
  Begraafplaats Hasselt

 • Omvat
  Bonnefantenstraat

 • Omvat
  Botermarkt

 • Omvat
  Brugstraat

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Capucijnenklooster

 • Omvat
  Cellebroederswinning

 • Omvat
  Demerstraat

 • Omvat
  Diesterstraat

 • Omvat
  Dokter Willemsstraat

 • Omvat
  Dorpsstraat

 • Omvat
  Drie alleenstaande herenhuizen

 • Omvat
  Drie villa's

 • Omvat
  Drie villatuinen

 • Omvat
  Dwarsschuur van voormalige hoeve

 • Omvat
  Fruitmarkt

 • Omvat
  Gasthuisstraat

 • Omvat
  Gebouwencomplex

 • Omvat
  Gelatinefabriek

 • Omvat
  Gemeentelijk park De Kroonwinning

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Grenspalen van 1666

 • Omvat
  Groenplein

 • Omvat
  Grote Markt

 • Omvat
  Havermarkt

 • Omvat
  Heksenbergstraat

 • Omvat
  Hemelrijk

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis met art-nouveau-inslag

 • Omvat
  Historische stadskern van Hasselt

 • Omvat
  Hoeve De Witte Winning

 • Omvat
  Hoeve Ilgatwinning

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen van 1920

 • Omvat
  Hoeve op U-vormige plattegrond

 • Omvat
  Hoeve Pietelbeekwinning

 • Omvat
  Hommelvennestraat

 • Omvat
  Hoogstraat

 • Omvat
  Huize De Brem

 • Omvat
  Huizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Ingangshek van de stedelijke begraafplaats

 • Omvat
  Isabellastraat

 • Omvat
  Japanse tuin

 • Omvat
  Kantoortuin

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Kapel van Hilst

 • Omvat
  Kapelstraat

 • Omvat
  Kasteel Byvoet

 • Omvat
  Kasteel Henegauw

 • Omvat
  Kasteel Trekschuren

 • Omvat
  Kasteel van Mombeek

 • Omvat
  Kasteel van Pietelbeek

 • Omvat
  Kasteeldomein Henegauw

 • Omvat
  Kasteelpark van Runkst

 • Omvat
  Kiewitdreef

 • Omvat
  Koning Albertstraat

 • Omvat
  Koninklijk Atheneum van 1865

 • Omvat
  Kortstraat

 • Omvat
  L-vormige vakwerkhoeve Vandeweyerwinning

 • Omvat
  Landarbeiderswoning

 • Omvat
  Landarbeiderswoning

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Langgestrekte vakwerkhoeve

 • Omvat
  Lombaardstraat

 • Omvat
  Maastrichterstraat

 • Omvat
  Magazijn en stadswoning ontworpen door Arthur Baar

 • Omvat
  Meldertstraat

 • Omvat
  Minderbroedersstraat

 • Omvat
  Modernistische villa

 • Omvat
  Modernistische woning Douchar

 • Omvat
  Molenaarswoning

 • Omvat
  Molenpoort

 • Omvat
  Mombeekwinning, gesloten hoeve

 • Omvat
  Nationaal Monument voor de Oorlogsvrijwilligers

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis met dienstvleugels

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel van 1924

 • Omvat
  Oude begraafplaats

 • Omvat
  Oude-Maasstraat

 • Omvat
  Paardsdemerstraat

 • Omvat
  Park van het kasteel Holland

 • Omvat
  Park van het kasteel van Mombeek

 • Omvat
  Parkje van het kasteel Trekschuren

 • Omvat
  Parkje van het kasteel van Pietelbeek

 • Omvat
  Parochiekerk Heilig Hart

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Hubertus

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jozef

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Lambertus

 • Omvat
  Pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

 • Omvat
  Persoonstraat

 • Omvat
  Promenade

 • Omvat
  Raamstraat

 • Omvat
  Reeks burgerhuizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Ridder Portmansstraat

 • Omvat
  Ridderstraat

 • Omvat
  Runksterkiezel

 • Omvat
  Sacristiesteeg

 • Omvat
  Sasput-Voogdijstraat

 • Omvat
  Scherpesteen Winning

 • Omvat
  Schrijnwerkersstraat

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve Spaans Huis

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve van 1912

 • Omvat
  Semi-gesloten vakwerkhoeve

 • Omvat
  Siertuin, moestuin en boomgaard

 • Omvat
  Silotoren en opslagruimte

 • Omvat
  Sint-Jozefsstraat

 • Omvat
  Stadhuis Hasselt

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van Huib Hoste

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Technisch Instituut Heilig Hart

 • Omvat
  Trekschurenwinning

 • Omvat
  Tuin van de villa Les Glycines

 • Omvat
  Tuin van de Villa Ruland

 • Omvat
  Tuin van de villa Sampermans

 • Omvat
  Tuinen in de Luikersteenweg

 • Omvat
  Twee Toren Wijk

 • Omvat
  Vakwerkhoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Vakwerkhoeve Rooi Anna

 • Omvat
  Veldstraat

 • Omvat
  Villa Christiane

 • Omvat
  Villa Ruland met aanhorigheden

 • Omvat
  Villa Sampermans

 • Omvat
  Villatuin

 • Omvat
  Villatuin

 • Omvat
  Villatuin

 • Omvat
  Villatuin

 • Omvat
  Villatuin

 • Omvat
  Villatuin

 • Omvat
  Villatuin

 • Omvat
  Villatuin Eikenhof

 • Omvat
  Villatuin met neogotisch paviljoen

 • Omvat
  Villatuin met tuinpaviljoen

 • Omvat
  Villerspark

 • Omvat
  Vismarkt

 • Omvat
  Voddenkapelletje

 • Omvat
  Walputstraat

 • Omvat
  Watertoren

 • Omvat
  Weeshuis zusters Kindsheid Jesu

 • Omvat
  Wijk Windmolenveld

 • Omvat
  Witte Nonnenstraat

 • Omvat
  Woning Sternotte met magazijn

 • Omvat
  Woning van stoker F. Villers

 • Omvat
  Woonerf Ter Hilst

 • Omvat
  Zonhovenstraat

 • Omvat
  Zuivelmarkt

 • Is deel van
  Hasselt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hasselt [online], https://id.erfgoed.net/themas/13874 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.